JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Urku­tai­tei­lija Kalevi Kiviniemi on kuollut 65-vuotiaana

Kalevi Kiviniemi ehti soittaa käytännössä kaikilla maailman tärkeimmillä uruilla. Kuva Pariisista Saint-Sulpicen kirkon urkujen äärellä. Kuva: Kari Kiviniemi

Kalevi Kiviniemi ehti soittaa käytännössä kaikilla maailman tärkeimmillä uruilla. Kuva Pariisista Saint-Sulpicen kirkon urkujen äärellä. Kuva: Kari Kiviniemi

Kari Kiviniemi

4.4.2024
Markus Luukkonen

Ur­ku­tai­tei­li­ja Ka­le­vi Ki­vi­nie­mi on kuol­lut. Ki­vi­nie­mi (30.6.1958–3.4.2024) oli kuol­les­saan 65-vuo­ti­as.

Ka­le­vi Ki­vi­nie­mi oli kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­nyt ur­ku­ri ja klas­si­sen ur­ku­mu­sii­kin mo­ni­puo­li­nen ja su­ve­ree­ni tai­ta­ja. Hä­nen eri­koi­sa­la­naan voi pi­tää rans­ka­lais­ta ur­ku­mu­siik­kia, mut­ta hän oli pu­reu­tu­nut myös eri ai­ka- ja tyy­li­kau­sien mu­siik­kei­hin, myös ai­van uu­sim­paan mu­siik­kiin. Ki­vi­nie­mi tun­net­tiin eri­no­mai­sis­ta imp­ro­vi­soin­ti­tai­dois­taan ja tu­li­sie­lui­ses­ta tai­tei­li­ja­tem­pe­ra­men­tis­taan, joka sä­tei­li laa­jal­le ja jota ylei­sö­kin ra­kas­ti. Ki­vi­nie­mi myös sä­vel­si sekä laa­ti ja esit­ti tai­dok­kai­ta ur­ku­so­vi­tuk­sia muun mu­as­sa Wag­ne­rin, Lisz­tin, Franc­kin, Rach­ma­ni­no­vin ja Skrja­bi­nin mu­sii­kis­ta.

Ki­vi­nie­mi eh­ti soit­taa käy­tän­nös­sä kai­kil­la maa­il­man tär­keim­mil­lä uruil­la ja usei­den ni­mek­käi­den or­kes­te­rei­den so­lis­ti­na. Le­vy­tyk­siä ker­tyi ai­na­kin yli 160, joi­den­kin ar­vi­oi­den mu­kaan noin 200. Ki­vi­nie­mi le­vyt­ti muun mu­as­sa en­sim­mäi­se­nä maa­il­mas­sa koko Jean Si­be­liuk­sen ur­ku­tuo­tan­non.

Le­vy­tyk­siä his­to­ri­al­li­sil­la soit­ti­mil­la hän on teh­nyt muun mu­as­sa Yh­dys­val­lois­sa, Ja­pa­nis­sa, Fi­lip­pii­neil­lä, Aust­ra­li­as­sa, Ita­li­as­sa, Rans­kas­sa, Sveit­sis­sä ja Sak­sas­sa. Vuon­na 2021 Ki­vi­nie­mi sai val­miik­si Or­gan Era -levy-ura­kan, jon­ka ai­ka­na hän tal­len­si pa­ri­kym­men­tä le­vyä eri mai­den his­to­ri­al­li­sil­la uruil­la.

Poh­jan­maal­la Ja­las­jär­vel­lä syn­ty­neel­lä Ki­vi­nie­mel­lä oli vah­vat si­teet Lah­teen. Ki­vi­nie­mi toi­mi Lah­den Ris­tin­kir­kon ur­ku­ri­na vuo­si­na 1985–2000 sekä Lah­den kan­sain­vä­li­sen ur­ku­vii­kon joh­ta­ja­na 1991–1998 ja 2001. Mo­nien ar­vi­oi­den mu­kaan ur­ku­viik­ko eli Ki­vi­nie­men kau­del­la kul­ta-ai­kaan­sa. Vuo­des­ta 2002 läh­tien Ki­vi­nie­mi työs­ken­te­li va­paa­na kon­sert­tiur­ku­ri­na. Vii­mei­si­nä vuo­si­naan Ki­vi­nie­mi ve­täy­tyi kan­sain­vä­li­sen ur­ku­täh­den elä­mäs­tä voi­dak­seen hoi­taa äi­ti­ään ko­ti­ta­los­sa Ja­las­jär­vel­lä. Ki­vi­nie­mi kuo­li äkil­li­ses­ti sai­raus­koh­tauk­seen.

Ki­vi­nie­mel­le myön­net­tiin val­ti­on tai­tei­li­ja­e­lä­ke vuon­na 2020. Sä­vel­tai­teen val­ti­on­pal­kin­to Ki­vi­nie­mel­le myön­net­tiin vuon­na 2009. Hä­net on myös muun mu­as­sa lyö­ty ri­ta­rik­si vuon­na 2012 Che­va­lier OCM -ar­vo­ni­mel­lä. Mo­niin tun­nus­tuk­siin lu­keu­tu­vat li­säk­si Lah­den kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­kin­to 1999 sekä va­lin­ta Vuo­den lah­te­lai­sek­si 2000.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover