JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden Missi­o­kauppa avaamassa ovensa uudis­tu­neena pitkä koronasulun jälkeen elokuussa – "On tätä odotettu"

Missiokaupan vapaaehtoistoimintaa koordinoiva diakoniatyöntekijä Sirpa Hytönen tarkasteli uuden mattomyyntirekin toimintaa. Kuva: Teemu Leppänen

Missiokaupan vapaaehtoistoimintaa koordinoiva diakoniatyöntekijä Sirpa Hytönen tarkasteli uuden mattomyyntirekin toimintaa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

18.6.2021
Teemu Leppänen

Lah­den Mis­si­o­kaup­pa on avau­tu­mas­sa uu­del­leen pit­kän tau­on jäl­keen maa­nan­tai­na 9. elo­kuu­ta. Lä­he­tys­työn kaup­paa on uu­dis­tet­tu re­mon­tis­sa ko­ro­na­su­lun ai­ka­na. Sei­nät ovat saa­neet val­koi­sen vä­rin, tuot­tei­den esil­le­pa­noa on pa­ran­net­tu ja asi­oin­nin su­ju­vuut­ta li­sät­ty.

– Ti­las­ta on nyt teh­ty enem­män kaup­pa­kes­kus­mai­sem­pi li­sää­mäl­lä toi­nen ovi kau­pan si­vu­sei­nus­tal­le. Sen an­si­os­ta ti­laan ei muo­dos­tu sump­pua sil­loin­kaan, kun asi­ak­kai­ta on enem­män, ker­too kau­pan toi­min­taa koor­di­noi­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Sir­pa Hy­tö­nen.

Lah­den seu­ra­kun­tien yl­lä­pi­tä­mä Mis­si­o­kaup­pa on ol­lut kiin­ni vii­me jou­lu­kuus­ta läh­tien.

– Kau­pan toi­min­nal­le ko­ro­na-ai­ka on ol­lut kova. Teh­tä­väm­me on ke­rä­tä tuot­to­ja lä­he­tys­työ­hön, mut­ta ke­vääs­tä 2020 al­ka­en myyn­tiä on ol­lut käy­tän­nös­sä vain syys–mar­ras­kuus­sa. Jou­lu­ta­va­rat jäi­vät myy­mät­tä ko­ko­naan.

Uu­dis­tu­neen kau­pan ava­jai­set pi­de­tään per­jan­tai­na 20.8. al­ka­en klo 10. Lu­vas­sa on oh­jel­maa ja muun mu­as­sa muo­ti­näy­tös.

Mis­si­o­kau­pas­sa pal­ve­lee 29 va­paa­eh­tois­ta myy­jää. Myyn­ti­tuot­tei­ta val­mis­taa noin 60 va­paa­eh­tois­ta kä­si­työ­ryh­mä­läis­tä ja mui­ta kä­si­töi­den te­ki­jöi­tä. Li­säk­si myyn­nis­sä on yk­sit­täis­ten lah­joit­ta­jien tuot­tei­ta sekä ke­hi­tys­maa­tuot­tei­ta.

Va­paa­eh­toi­nen Ei­la Ero­la ker­too, et­tä työ­e­lä­män jäl­keen myy­mä­lä­työ ja kä­si­työ­ryh­mien pi­tä­mi­nen on tuo­nut vaih­te­lua suur­keit­ti­öu­ran jäl­keen.

– Tut­ta­van kaut­ta tu­lin mu­kaan kuu­si vuot­ta sit­ten ja tämä vei men­nes­sään. Mi­nul­la ei ole ol­lut ajan­käyt­tö­on­gel­mia ko­ro­na-ai­ka­na­kaan, mut­ta on tätä odo­tet­tu, et­tä kau­pan saa taas ava­ta.

Näy­teik­ku­nas­sa on ol­lut kat­sel­ta­vaa koko ko­ro­na-ajan ja ik­ku­nan so­mis­tus­ta on vaih­det­tu juh­la­py­hien ja vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan.

– Ik­ku­nas­sa ole­vis­ta tuot­teis­ta on tul­lut ky­se­ly­jä. Esi­mer­kik­si eräs asi­a­kas nou­ti ma­ton pop up -myyn­ti­päi­väs­tä, Hy­tö­nen ker­too.

Ke­sä­kuus­sa Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­la ja Mis­si­o­kaup­pa pi­tä­vät pop up -myyn­ti­päi­viä ul­ko­na toi­mi­ti­lo­jen edus­tal­la Va­pau­den­ka­dul­la. Jäl­jel­lä on vie­lä yk­si ker­ta, kes­ki­viik­ko­na 23.6. klo 10–14. Kah­vi­la­tuot­tei­den li­säk­si os­tet­ta­va­na on pie­ni­ko­koi­sia Mis­si­o­kau­pan tuot­tei­ta.

Mis­si­o­kaup­pa on yk­si Ma­ri­an Kam­ma­rin toi­min­nois­ta. Ma­ri­an Kam­ma­rin koko va­paa­eh­tois­jouk­ko on noin 250, mikä si­säl­tää Mis­si­o­kau­pan myy­jät ja kä­si­työ­läi­set, Lei­jo­nat, Lii­kun­ta­ys­tä­vät ja Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­lan emän­nät.

Ko­ro­na­ti­lan­teen sal­lies­sa Lah­den Mis­si­o­kaup­pa ja Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­la au­ke­a­vat ko­ro­na­tau­on jäl­keen ma 9.8. Kaup­pa on au­ki ma–pe klo 10–15 ja kah­vi­la ma–pe klo 9.30–15. Re­mon­toi­dun Mis­si­o­kau­pan ava­jai­set vie­te­tään pe 20.8. klo 10–13. Kau­pan siu­naa­mi­sen li­säk­si oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa muo­ti­näy­tös, lä­het­ti­haas­tat­te­lui­ta, lä­he­tys­lau­lu­ja sekä on­nen­pyö­rä. Li­säk­si mark­ki­na­päi­vä­nä ke 4.8. ote­taan va­ras­läh­tö syk­syyn, jol­loin kaup­pa ja kah­vi­la ovat au­ki mark­ki­na­vä­el­le. Ke­sä­kuus­sa on jäl­jel­lä vie­lä yk­si kau­pan ja kah­vi­lan yh­tei­nen pop up -myyn­ti­ta­pah­tu­ma, ke 23.6. klo 10–14.

Vapaaehtoismyyjä Eila Erola palveli kesäkuussa pop up -myyntipäivänä asiakas Armi Asikaista, joka hänkin tekee käsitöinä Missiokaupan tuotteita. Kuva: Teemu Leppänen

Vapaaehtoismyyjä Eila Erola palveli kesäkuussa pop up -myyntipäivänä asiakas Armi Asikaista, joka hänkin tekee käsitöinä Missiokaupan tuotteita. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover