JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­koissa on varaa, mistä valita – "Seurakunnat pyrkivät tekemään äänes­tä­mi­sestä mahdol­li­simman vaivatonta"

Seurakunnat tarjoavat joustavia tapoja äänestämiseen. Kuva Vapaudenkatu 6:sta, joka on perinteisesti Lahden vilkkain ennakkoäänestyspaikka. Kuva: Markku Lehtinen

Seurakunnat tarjoavat joustavia tapoja äänestämiseen. Kuva Vapaudenkatu 6:sta, joka on perinteisesti Lahden vilkkain ennakkoäänestyspaikka. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

31.10.2022
Markus Luukkonen

Seura­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 8.–12. mar­ras­kuu­ta. Seu­ra­kun­nat tar­jo­a­vat ää­nes­tä­mi­seen hy­vin jous­ta­via ta­po­ja. Ää­nes­tys­paik­koi­na toi­mi­vat esi­mer­kik­si ruo­ka­kaup­po­jen au­lat ja kaup­pa­kes­kuk­set, kir­jas­tot sekä seu­ra­kun­tien omat ti­lat.

– Seu­ra­kun­nat pyr­ki­vät te­ke­mään ää­nes­tä­mi­ses­tä mah­dol­li­sim­man vai­va­ton­ta. En­nak­ko­ää­nes­tä­mi­sen jär­jes­tä­mi­nen pai­kois­sa, jois­sa liik­kuu pal­jon ih­mi­siä, tuo mah­dol­li­suu­den an­taa ää­nen­sä vaik­ka­pa kaup­pa­reis­sun yh­tey­des­sä, ker­too Kari Es­ke­li­nen, Lah­den seu­ra­kun­tien kes­kus­vaa­li­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja.

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen kes­kuk­se­na toi­mii Lah­des­sa Va­pau­den­ka­tu 6:ssa si­jait­se­va Ma­ri­an kam­ma­ri, jon­ka yh­tey­des­sä on myös seu­ra­kun­tien asi­a­kas­pal­ve­lu­pis­te ja Mis­si­o­kaup­pa.

– Se on ol­lut sel­väs­ti vilk­kain en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ka. Tämä joh­tuu tie­tys­ti hy­väs­tä si­jain­nis­ta, mut­ta myös sii­tä, et­tä se on Lah­den yh­tei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ka.

Myös suu­ret mar­ke­tit sekä pää­kir­jas­to ovat osoit­ta­neet toi­mi­vuu­ten­sa.

– Seu­ra­kun­ta­ta­loil­la on sään­nöl­lis­tä viik­ko­toi­min­taa, mut­ta näis­sä ti­lois­sa ih­mi­siä liik­kuu huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män. Kos­ka re­surs­sit ovat ra­jal­li­set, pää­huo­mio on kes­ki­tet­ty paik­koi­hin, jois­sa liik­kuu luon­tai­ses­ti run­saas­ti ih­mi­siä, Es­ke­li­nen ker­too.

Suu­rin en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­jen va­li­koi­ma, 12 eri paik­kaa, on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nal­la. Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan kuu­lu­vat myös Kär­kö­län, Pa­das­jo­en ja Kuh­mois­ten kun­tien alu­eet.

Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­sen mu­kaan tär­kein­tä on, et­tä jo­kai­nen pää­see vai­vat­to­mas­ti ää­nes­tä­mään.

– Olem­me pyr­ki­neet jär­jes­tä­mään hy­vät mah­dol­li­suu­det sekä en­nak­ko­ää­nes­tys­tä et­tä var­si­nais­ta ää­nes­tys­päi­vää var­ten. Laa­ja seu­ra­kun­tam­me on ja­kau­tu­nut ää­nes­ty­sa­lu­ei­siin, mikä mah­dol­lis­taa mah­dol­li­suu­den ää­nes­tää ko­ti­paik­ka­kun­nal­la. 

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen suo­sio on ol­lut seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ta­sai­ses­sa kas­vus­sa.

– Vaa­li­vuon­na 2018 en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä an­net­tiin yli puo­let kai­kis­ta ää­nis­tä. Tu­le­vien vaa­lien osal­ta odo­tam­me jäl­leen kas­vua. Toi­vom­me siis vil­kas­ta en­nak­ko­ää­nes­tys­vai­het­ta ja sa­mal­la ää­nes­tysp­ro­sen­tin rei­lua kas­vua, Kari Es­ke­li­nen to­te­aa.

Myös Timo Hut­tu­nen on toi­vei­kas.

– Ta­so­kas­ta eh­do­kas­kaar­tia aja­tel­len us­kon, et­tä Hol­lo­las­sa pääs­tään ihan hy­viin ää­nes­tys­mää­riin.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys on­nis­tuu mis­sä ta­han­sa en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa eri puo­lil­la Suo­mea. Jos asi­oin­ti ta­pah­tuu muu­al­la kuin ko­ti­seu­ra­kun­nan alu­eel­la, oman eh­dok­kaan nu­me­ro kan­nat­taa ot­taa muis­tiin jo etu­kä­teen. Lah­des­sa muis­tiin tar­vi­taan kak­si nu­me­roa, sil­lä Lah­des­sa käy­dään sekä yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton et­tä seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen vaa­lit.

Vaa­li­päi­vä­nä 20.11. ää­nes­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain oman seu­ra­kun­nan kir­kos­sa.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys 8.–12.11. Ää­nes­tys­pai­kat ja nii­den au­ki­o­lo­a­jat löy­ty­vät seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta. Esi­mer­kik­si Lah­den seu­ra­kun­tien en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat löy­ty­vät tääl­tä ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ää­ne­tys­pai­kat tääl­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover