JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Yhteis­kun­nal­lista keskustelua – kyllä, ei, ehkä?

Jani Mahkonen

10.10.2023
Kimmo Malin

Pit­kään olen aja­tel­lut, et­tä seu­ra­kun­nat ja kirk­ko voi­si­vat ol­la ak­tii­vi­sem­pia yh­teis­kun­nal­li­sia kan­na­not­ta­jia. Sup­pea kä­per­ty­mi­nen pelk­kään hen­gel­li­seen sa­nan­ju­lis­tuk­seen ja omiin jouk­koi­hin kes­kit­ty­mi­nen on ol­lut aja­tuk­sis­sa­ni tu­hon tie, joka vie koh­ti yh­teis­kun­nal­lis­ta mar­gi­naa­lia. Kan­na­no­ton paik­ko­ja riit­tää, sil­lä mah­dol­li­suuk­sia ar­vi­oi­da maa­il­man me­noa kris­til­li­sen dokt­rii­nin poh­jal­ta on yl­lin kyl­lin.

Tätä taus­taa vas­ten häm­men­tä­vää on, et­tä sil­loin kun tätä yh­teis­kun­nal­lis­ta kan­na­not­toa ta­pah­tuu, huo­maan hel­pos­ti ajat­te­le­va­ni, et­tä kuu­luu­ko tuo nyt kir­kon teh­tä­viin? Ei kai kir­kon teh­tä­vä po­li­tiik­kaa ole teh­dä?

Vii­mei­sim­pä­nä tä­män ajat­te­lu­ra­ken­teen tun­nis­tin lu­kies­sa­ni piis­pa Mari Park­ki­sen laa­jal­le le­vin­nyt­tä tu­le­vai­suu­teen ja leik­kauk­siin kes­kit­ty­nyt­tä ylei­sö­no­sas­to­kir­joi­tus­ta (esim. Hol­lo­lan Sa­no­mat 7.10., Kuh­mois­ten Sa­no­mat 4.10. 2023). Vas­taa­van­lai­sia esi­merk­ke­jä löy­dän men­nei­syy­des­tä­ni mo­nia.

Olen mo­nes­ti miet­ti­nyt, mik­si näin ta­pah­tuu. Mik­si po­si­tii­vi­nen kir­kon yh­teis­kun­nal­li­seen toi­mi­juu­teen liit­ty­vä pe­ri­aa­te­a­jat­te­lu­ni tör­mää konk­reet­ti­ses­sa kan­na­not­to­ti­lan­tees­sa niin usein kiel­tei­siin aja­tuk­siin? Li­sä­vi­ri­ket­tä poh­din­nal­le­ni sain, kun luin ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man kir­kon yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­mis­ta kos­ke­vaa net­ti­si­vu­kir­joi­tus­ta (ark­ki­piis­pa.fi, 4.10.2023).

Joku voi­si sa­noa, et­tä ajat­te­lus­sa­ni kyse on Luo­man kir­joi­tuk­ses­saan mai­nit­se­mas­ta il­mi­ös­tä, jon­ka mu­kaan, kos­ka suh­tau­dun kriit­ti­ses­ti esi­tet­tyi­hin kan­toi­hin, ha­lu­ai­sin vai­en­taa kir­kon osal­lis­tu­mi­sen yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Mut­ta mie­les­tä­ni lä­hes­kään ai­na ei ole kyse täs­tä. Juu­ri­syyn olen ol­lut tun­nis­ta­va­ni kan­na­no­ton ta­paan.

Vaa­din yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­val­ta kir­kol­ta ja kor­ke­an pro­fii­lin kes­kus­te­li­joil­ta asi­an poik­keuk­sel­li­sen mo­ni­puo­lis­ta kä­sit­te­ly­ta­paa, ai­ka­jän­neym­mär­rys­tä ja ky­kyä tun­nis­taa eri­lai­set nä­kö­kul­mat. Jos tä­män vaa­teen täyt­tä­mi­ses­sä on vä­hän­kään on­gel­mia, hel­pos­ti ajat­te­len, et­tä eh­kä hil­jai­suus oli­si ol­lut pe­rus­tel­lum­paa.

Ajat­te­lu­ta­pa­ni on kes­kus­te­li­joil­le var­sin ar­mo­ton. Ti­laus­ta ava­ra­kat­sei­sem­mal­le lä­hes­ty­mis­ta­val­le oli­si, sil­lä il­man har­joit­te­lua ei kan­na­no­ton kult­tuu­ria saa­da ai­kai­sek­si. Tä­män kult­tuu­rin ai­kaan­saa­mis­ta pi­dän kui­ten­kin tär­ke­ä­nä.

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover