JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Elämä on tarkoitettu elettäväksi, ei suori­tet­ta­vaksi

Janne Raevuori

8.1.2024
Mika Leppäaho

"Taas on uu­si päi­vä koit­ta­nut. Her­ra, kii­tos, sinä muis­tit mut." Näin lau­le­taan Nuo­ren seu­ra­kun­nan vei­su­kir­jas­ta tu­tus­sa vei­sus­sa. Näin uu­den vuo­den al­ka­es­sa mi­nun te­ki­si mie­li kor­va­ta vei­sus­sa päi­vä sa­nal­la vuo­si. Täl­löin vei­su kuu­lui­si: "Taas on uu­si vuo­si koit­ta­nut. Her­ra, kii­tos, sinä muis­tit mut." To­del­la­kin, kii­tos Her­ral­le, Tai­vaan Isäl­le men­nees­tä vuo­des­ta elä­män mat­kal­la.

Vuo­den­vaih­tees­sa moni te­kee lu­pauk­sia uu­den vuo­den suh­teen. It­se toi­voi­sin, et­tä yhä use­am­min nämä lu­pauk­set liit­tyi­si­vät sii­hen, mi­ten ih­mi­nen nä­kee it­se it­sen­sä. Aud­rey Hep­bur­nin yk­si si­taat­ti ko­ros­taa mie­les­tä­ni hie­nos­ti ih­mi­sen mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa omaan elä­mään­sä: "Not­hing is im­pos­sib­le. The word it­self says 'I'm pos­sib­le!'" Kris­tit­tyi­nä kaik­ki ei ole kui­ten­kaan mei­dän har­teil­lam­me, vaan saam­me luot­taa sii­hen, et­tä "mikä on ih­mi­sel­le mah­do­ton­ta, se on mah­dol­lis­ta Ju­ma­lal­le". (Luuk. 18:27)

Al­ku­vuo­des­ta so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­luis­sa saat­taa näh­dä mo­nes­ti il­mai­sun 'uu­si vuo­si, uu­det ku­jeet'. Se si­säl­tää aja­tuk­sen uu­den vuo­den mu­ka­naan tuo­mis­ta asi­ois­ta, mut­ta myös ris­kin­sä elä­män suo­ri­tus­kes­kei­syy­del­le. Ei­kö elä­mä ole­kin tar­koi­tet­tu en­nen kaik­kea elet­tä­väk­si, ei­kä niin­kään suo­ri­tet­ta­vak­si?

Lau­ta­pe­lai­lua har­ras­ta­va­na 'uu­si vuo­si, uu­det ku­jeet' il­mai­sun eng­lan­nin­kie­li­nen kään­nös 'new ye­ar, new tricks' tuo mie­lee­ni tik­ki­pe­lit. Ne­hän tun­ne­taan eng­lan­nik­si ni­mel­lä trick ta­king ga­mes. En­kö­hän it­se­kin eh­di pe­la­ta mon­ta erää tik­ki­pe­le­jä tänä vuon­na? Toi­vot­ta­vas­ti myös sinä pys­tyt va­raa­maan al­ka­nee­na vuon­na riit­tä­väs­ti ai­kaa it­sel­le­si iloa tuo­viin asi­oi­hin.

Vuo­den­vaih­tees­sa huo­mio kiin­nit­tyy usein sii­hen, et­tei mei­naa muis­taa, mikä vuo­si nyt on­kaan. Ai­na­kin it­sel­le­ni tämä on yleis­tä, eh­kä si­nul­le­kin. Olen it­se op­pi­nut suh­tau­tu­maan tä­hän unoh­ta­mi­seen le­vol­li­ses­ti ja hu­mo­ris­ti­ses­ti. Muis­tut­taa­han Raa­mat­tu­kin mei­tä ajan luon­tees­ta: "Kai­kel­la on mää­rä­het­ken­sä, ai­kan­sa joka asi­al­la tai­vaan al­la." (Saarn. 3:1) Ai­kan­sa on siis niin unoh­ta­mi­sel­le kuin myös sil­le rie­mul­le, kun muis­taa­kin ai­em­min unoh­ta­man­sa asi­an.

Vaik­ka uu­den vuo­den suh­teen on­kin ta­pa­na aset­taa lu­pauk­sia, niin on huo­mi­o­nar­vois­ta, et­tä elä­mäs­sä on pal­jon hy­vää jo nyt. Ai­na voi kui­ten­kin pyr­kiä koh­ti pa­rem­pia ai­ko­ja, ja mie­les­tä­ni täs­sä on myös uu­den vuo­den mu­ka­naan tuo­ma toi­vo. Kris­tit­tyi­nä voim­me myös luot­taa sii­hen, et­tem­me kos­kaan ole ai­van yk­sin: "Ih­mi­nen suun­nit­te­lee tien­sä, mut­ta Her­ra oh­jaa hä­nen as­ke­len­sa." (Sa­nanl. 16:9)

Kir­joit­ta­ja on Lau­neen seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover