JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Elämä on hauras ja hallit­se­maton

Lahden seurakunnat

2.11.2023
Tuija Karvonen

Elä­mäs­sä voi tul­la vas­taan yl­lät­tä­viä ti­lan­tei­ta. Ne muut­ta­vat no­pe­as­ti nor­maa­lin elä­män olo­suh­teet. Tänä syk­sy­nä per­het­täm­me koh­ta­si poi­ka­ni ja vä­vy­ni yh­tä­ai­kai­nen sai­ras­tu­mi­nen. Toi­nen sai­rauk­sis­ta oli odo­tet­ta­vis­sa, mut­ta toi­nen tuli täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä. Toi­nen sai­rauk­sis­ta voi joh­taa kuo­le­maan ja toi­sen sai­rau­den kans­sa jou­tuu opet­te­le­maan uu­den­lais­ta elä­mää.

On vai­ke­aa näh­dä lä­hei­sen sai­ras­tu­van ja kär­si­vän. Sil­loin jou­tuu kä­sit­te­le­mään omaa suh­det­ta sai­rau­teen ja sai­ras­tu­nee­seen. Äi­ti­nä, iso­äi­ti­nä ja anop­pi­na mie­tin heti, kuin­ka osaan loh­dut­taa ja tu­kea per­heen­jä­se­ni­ä­ni iso­jen muu­tos­ten edes­sä. Suru, epä­tie­toi­suus ja pel­ko tu­le­vat tun­tei­na tu­tuik­si.

Mitä lä­hem­mäk­si it­seä sai­raus saa­puu, sitä suu­rem­pia tun­tei­ta ja aja­tuk­sia se he­rät­tää. Tun­tei­den myrs­ky vaa­tii mei­tä tar­kas­te­le­maan omaa elä­määm­me, ko­ke­muk­si­am­me ja aja­tuk­si­am­me. Omien ko­ke­mus­ten ja aja­tus­ten tut­ki­mi­nen on ah­dis­ta­vaa ja pe­lot­ta­vaa, mut­ta hel­pot­taa ti­lan­teen jä­sen­tä­mis­tä.

Mie­leen hii­pii mo­nia ky­sy­myk­siä. Pys­tyn­kö tar­jo­a­maan rak­kaim­mil­le­ni myö­tä­tun­toa, loh­du­tus­ta ja läs­nä­o­loa? Osaan­ko kai­ken kes­kel­lä tuo­da toi­voa ja us­koa tu­le­vaan? Mikä asia on sai­ras­tu­neen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta kaik­kein tär­kein­tä?

Pa­ko­tet­tu­na jou­tuu koh­taa­maan sen, mitä sai­ras­tu­nut ih­mi­se­nä mer­kit­see mi­nul­le. Olen­ko muis­ta­nut re­hel­li­ses­ti ja ai­dos­ti ker­toa ja näyt­tää rak­kau­te­ni hän­tä koh­taan. Niin hel­pos­ti pi­däm­me toi­si­am­me ja ter­veyt­täm­me it­ses­tään­sel­vyy­te­nä ja ikui­si­na.

Tuu­dit­tau­dum­me sii­hen, et­tä voim­me it­se mää­rit­tää ja mää­rä­tä elä­mäs­säm­me ta­pah­tu­via asi­oi­ta. Su­run kes­kel­lä moni poh­tii, et­tä kuin­ka on mah­dol­lis­ta elää luot­ta­vai­se­na ja iloi­se­na, kun elä­mä on hau­ras ja vii­me kä­des­sä hal­lit­se­ma­ton. Elä­män tapa on vä­lil­lä pyy­tä­mät­tä ra­vis­tel­la ja muis­tut­taa sii­tä, et­tä ai­kaa ja elä­mää ei ole lo­put­to­miin. On vain tämä päi­vä ja tämä het­ki.

Ra­jut yl­lä­tyk­sel­li­set sai­rau­det ja pel­ko rak­kaan me­net­tä­mi­ses­tä lait­ta­vat mei­dät hil­jai­sek­si. Mi­nun kä­te­ni on su­run si­to­mat. Nöy­rä­nä me­nen Luo­ja­ni eteen. An­na mi­nus­sa kas­vaa le­vol­li­nen luot­ta­mus tänä het­ke­nä Si­nun hy­vään joh­da­tuk­see­si ja huo­len­pi­too­si. Luo us­koa, joka kan­taa mi­nun ja lä­heis­te­ni elä­män alus­ta lop­puun ja sen­kin yli.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover