JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Riparikesä tulee sittenkin, mutta ei kaikilla perinteisillä otteilla. Järjestelyissä noudatetaan hallituksen ja Kirkkohallituksen turvaohjeita. Kuva: Ville Heiskanen

Riparikesä tulee sittenkin, mutta ei kaikilla perinteisillä otteilla. Järjestelyissä noudatetaan hallituksen ja Kirkkohallituksen turvaohjeita. Kuva: Ville Heiskanen

Ville Heiskanen

"Perheiden kesä­suun­ni­tel­miin tulee muutoksia" – Osa Lahden seura­kun­tien leireistä siirtyy tai peruuntuu

7.5.2020
Janne Urpunen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ke­sä­kuun kah­den en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na al­ka­vak­si suun­ni­tel­lut rip­pi­lei­rit on siir­ret­ty ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ta­kia myö­hem­pään ajan­koh­taan, en­si­si­jai­ses­ti lop­pu­ke­sään.

– Toi­voim­me tie­ten­kin, et­tä ke­sän lei­rit oli­si voi­tu to­teut­taa al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan. Meil­le on kui­ten­kin tär­ke­ää toi­mia yh­teis­ten oh­jei­den mu­kaan ja huo­mi­oi­da nuor­ten, per­hei­den ja työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suus, ker­too Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kas­va­tus­työn te­o­lo­gi Reet­ta Kal­teen­mä­ki.

Ul­ko­mail­le suun­tau­tu­vat rip­pi­lei­rit, joi­ta Lah­des­ta jär­jes­te­tään nel­jä, pi­de­tään kou­lu­jen syys­lo­man ai­kaan al­ku­pe­räi­sis­sä koh­teis­sa. Al­ku­ke­sän Lap­piin suun­tau­tu­vat lei­rit siir­re­tään toi­seen ajan­koh­taan, mut­ta koh­de­pai­kat säi­ly­vät sa­moi­na. Päi­vä­rip­pi­kou­lut aloi­te­taan suun­ni­tel­lus­ti ke­sä­kuun alus­sa, ja muut ke­sän rip­pi­lei­rit to­teu­tu­vat al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kaan.

Suo­men hal­li­tuk­sen lin­jaa­ma 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus vai­kut­taa en­nen muu­ta kon­fir­maa­ti­oi­den jär­jes­tä­mi­seen. Jo­kai­sen rip­pi­kou­lun koh­dal­la kon­fir­maa­ti­on to­teu­tus ja ajan­koh­ta il­moi­te­taan erik­seen. Kaik­kiin rip­pi­kou­lu­lais­ten per­hei­siin ol­laan yh­tey­des­sä uu­sis­ta lei­rien ja kon­fir­maa­ti­oi­den päi­vä­mää­ris­tä.

En­nen siir­to­pää­tök­siä haas­ta­tel­tiin osaa rip­pi­kou­lu­lais­ten per­heis­tä. Suu­rin osa van­hem­mis­ta on suh­tau­tu­nut ti­lan­tee­seen ym­mär­tä­väi­ses­ti.

– Poik­keus­ti­lan­ne kos­ket­taa nyt kaik­kien elä­mää mo­nel­la ta­val­la ja rip­pi­kou­lu­jen siir­ty­mis­tä on en­na­koi­tu mo­nes­sa per­hees­sä. Sil­ti on to­del­la har­mil­lis­ta, et­tä lei­re­jä jou­du­taan siir­tä­mään ja per­hei­den ke­sä­suun­ni­tel­miin tu­lee muu­tok­sia, sa­noo Kal­teen­mä­ki.

Lah­des­sa teh­tiin usei­ta suun­ni­tel­mia rip­pi­lei­rien to­teut­ta­mi­sek­si eri­lai­sis­sa poik­keu­so­lois­sa.

– Sii­hen­kin oli va­rau­dut­tu, et­tä jou­du­taan siir­tä­mään koko ke­sän lei­rit. Sii­hen näh­den siir­rot oli suh­teel­li­sen help­po to­teut­taa. Sitä ei voi vie­lä sa­noa, kuin­ka hy­vin on­nis­tuim­me. Per­hei­den pa­lau­te sen lo­pul­ta ker­too.

Kal­teen­mä­ki toi­voo, et­tei ryh­miä jou­du­ta ko­vas­ti muok­kaa­maan.

– Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni ryh­mä py­syy en­nal­laan, kun ryh­mäy­ty­mi­nen pää­si tal­vel­la al­kuun. Muu­tok­sia teh­dään ta­paus­koh­tai­ses­ti, jos uu­si ajan­koh­ta ei per­heel­le sovi.

Lah­den seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­lui­hin osal­lis­tuu tänä vuon­na noin 900 nuor­ta.

Muu­tok­sia tu­lee myös seu­ra­kun­nan mui­hin lei­rei­hin. Pie­nem­pien las­ten päi­vä­lei­rit Lau­neen ja Muk­ku­lan kir­kol­la, Ka­ris­ton kou­lul­la sekä Upi­lan ja Luo­ma­nie­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa to­teu­tu­vat jo ke­sä­kuun alus­ta suun­ni­tel­lus­ti, mut­ta pi­tem­piä lei­re­jä kar­si­taan.

– Kaik­ki en­nen ju­han­nus­ta pi­det­tä­väk­si suun­ni­tel­lut yön yli kes­tä­vät lei­rit on pe­rut­tu. Hei­nä­kuus­sa jou­dum­me väis­tä­mään ke­sä­kuul­ta siir­ret­ty­jä rip­pi­lei­re­jä, joi­den jär­jes­tä­mi­nen on la­ki­sää­teis­tä. Eh­dim­me pi­tää Upi­las­sa ju­han­nuk­sen jäl­keen nel­jä har­ras­te­lei­riä ja yh­den per­he­lei­rin en­nen kuin rip­pi­lei­rit käyn­nis­ty­vät, ker­too seu­ra­kun­nan kas­va­tus­työn sih­tee­ri Mau­no Ni­va­la.

Ni­va­lan mu­kaan kaik­kiin il­moit­tau­tu­nei­siin ol­laan yh­tey­des­sä.

– Kaik­ki saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen tie­don, mil­le lei­ril­le pää­see ja mikä lei­ri on pe­rut­tu.

Kor­vaa­vaa oh­jel­maa on suun­nit­teil­la.

– Te­ke­mis­tä kek­si­tään, et­tei las­ten tar­vit­se jou­ti­lai­suu­des­sa ol­la. Pai­kal­li­set seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät toi­min­taa re­surs­sien­sa mu­kaan. Meil­lä on jo esi­mer­kik­si 11 ras­ti­ra­taa, joil­la voi liik­kua tur­val­li­ses­ti ka­ve­rin tai per­heen kans­sa.

Pää­tök­set Lah­den rip­pi­kou­lu­jen ja lei­rien siir­rois­ta teh­tiin Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­po­jen oh­jei­den pe­rus­teel­la sen jäl­keen, kun hal­li­tus il­moit­ti ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­ses­tä. Piis­pat an­toi­vat seu­ra­kun­nil­le oh­jeis­tuk­sen aloit­taa yön yli kes­tä­vät lei­rit vas­ta ju­han­nuk­sel­ta, jot­ta poik­keu­so­lo­jen lei­ri­toi­min­taa eh­di­tään val­mis­tel­la riit­tä­väs­ti.

– Toi­mim­me lei­rien val­mis­te­lus­sa Suo­men hal­li­tuk­sel­ta ja kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta tu­le­vien tur­val­li­suu­soh­jei­den mu­kaan. Lei­reil­lä huo­mi­oi­daan eri­tyi­ses­ti hy­gie­nia ja väl­jyys, Reet­ta Kal­teen­mä­ki sa­noo.