JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Päijät-Hämeessä on koronavitsauksen takia jouduttu siirtämään kesän rippileirejä, mutta valtaosa leireistä kuitenkin toteutuu. Kuva: Ville Heiskanen

Päijät-Hämeessä on koronavitsauksen takia jouduttu siirtämään kesän rippileirejä, mutta valtaosa leireistä kuitenkin toteutuu. Kuva: Ville Heiskanen

Ville Heiskanen

"Käytännön toteutus vielä auki" – rippi­lei­rejä siirretään ja lyhennetään koronan takia

13.5.2020
Janne Urpunen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan sekä Hä­meen­kos­ken, Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en ja Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­tien rip­pi­lei­rit on ly­hen­net­ty ko­ro­na­vit­sauk­sen ta­kia ne­li­päi­väi­sik­si niin, et­tä ne eh­di­tään pi­tää hei­nä-elo­kuun ai­ka­na en­nen kou­lu­jen al­kua.

– Ly­hen­net­tyyn lei­ri­jak­soon liit­tyy yk­si lä­hi­päi­vä ja kak­si etä­teh­tä­vää, et­tä saa­daan koko op­pi­si­säl­tö mu­kaan, ker­too pap­pi Han­na-Lee­na Pent­ti­lä.

Hol­lo­lan Pa­rin­pel­los­sa pi­de­tään vii­si lei­riä ja Kär­kö­län Kal­li­o­pir­til­lä kol­me. Li­säk­si seu­ra­kun­nal­la on rip­pi­lei­rit Muo­ni­os­sa ja Vi­ron Ko­ses­sa. La­pis­sa lei­ri jär­jes­te­tään suun­ni­tel­lus­ti hei­nä­kuus­sa, mut­ta Vi­ron-lei­ri siir­tyy ke­sä­kuul­ta kou­lu­jen syys­lo­ma­vii­kol­le.

Kon­fir­maa­ti­ot Hol­lo­lan kir­kos­sa käyn­nis­ty­vät elo­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na ja jat­ku­vat syys­kuus­sa lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin.

– Lei­rien ja kon­fir­maa­ti­oi­den käy­tän­nön to­teu­tus on vie­lä osin au­ki. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on lu­van­nut oh­jeis­taa mei­tä tar­kem­min. Meil­lä on myös ta­paa­mi­nen PHHYKY:n in­fek­ti­o­lää­kä­rin kans­sa, Pent­ti­lä ker­too.

Tänä vuon­na noin 350 nuor­ta käy rip­pi­kou­lun Hol­lo­lan kan­ta­seu­ra­kun­nas­sa ja kap­pe­li­seu­ra­kun­nis­sa.

Hol­lo­las­sa ei tänä ke­sä­nä kou­lui­käis­ten las­ten lei­re­jä tai ret­kiä jär­jes­te­tä, ker­too joh­ta­va nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Päi­vi Si­vo­nen.

– Se on iso mur­heen paik­ka, kun jou­duim­me lei­rit kar­si­maan. Kes­ki­tym­me la­ki­sää­tei­siin rip­pi­lei­rei­hin. Meil­lä on mon­ta rip­pi­lei­riä, jot­ka si­to­vat pal­jon työ­voi­maa. Kor­vaa­vaa toi­min­taa mie­ti­tään, mut­ta ai­ka hei­kol­ta sen­kin suh­teen näyt­tää. Ei mei­naa pau­kut ja ai­ka riit­tää.

Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta siir­si lei­ri­rip­pi­kou­lut val­ti­o­neu­vos­ton ja piis­po­jen oh­jei­ta nou­dat­ta­en ke­sä­kuul­ta hei­nä­kuul­le.

– Siir­rot oli help­po to­teut­taa, kos­ka seu­ra­kun­nal­la oma lei­ri­kes­kus. Rip­pi­kou­lun jär­jes­tä­mi­nen on la­ki­sää­teis­tä toi­min­taa, jo­ten se ajaa kai­ken muun lei­ri­kes­kus­toi­min­nan yli. Lei­ri­kes­kuk­sen muut ta­pah­tu­mat siir­ret­tiin tai pe­rut­tiin rip­pi­lei­rien tiel­tä yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa, ker­too seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Sa­ka­ri Si­mi­lä.

– Se­kin hel­pot­ti, et­tä meil­lä on täl­lä ker­taa pie­ni ikä­luok­ka. Yleen­sä Asik­ka­las­sa on jär­jes­tet­ty ke­säs­sä kol­me rip­pi­lei­riä.

Ke­sän mo­lem­mat rip­pi­lei­rit jär­jes­te­tään Ki­nis­ma­jal­la. Kon­fir­maa­ti­ot jär­jes­te­tään Asik­ka­lan kir­kos­sa 16. ja 23. elo­kuu­ta. Ke­vääl­lä jär­jes­te­tyn il­ta­päi­vä­rip­pi­kou­lun kon­fir­maa­tio on 2. elo­kuu­ta.

Si­mi­län mu­kaan nuor­ten van­hem­mat suh­tau­tui­vat siir­toi­hin ym­mär­tä­väi­ses­ti.

– Käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä van­hem­mil­ta on tul­lut ky­sy­myk­siä. Toi­mim­me val­ti­o­neu­vos­ton ja kir­kon piis­po­jen oh­jei­den mu­kaan: huo­mi­oim­me nuor­ten, per­hei­den ja työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­den. Tar­kem­pia oh­jei­ta vie­lä odo­tel­laan.

Nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Mir­va Ran­nan­tie sa­noo, et­tei Asik­ka­las­sa tänä ke­sä­nä jär­jes­te­tä var­hais­nuor­ten lei­re­jä. Lei­rit oli mää­rä jär­jes­tää en­nen ju­han­nus­ta, mut­ta se ei käy yk­siin suo­si­tus­ten kans­sa.

– Hei­nä­kuus­sa lei­re­jä ei voi jär­jes­tää, kun ri­pa­rit ovat etu­si­jal­la. Kek­si­tään ti­lal­le muu­ta toi­min­taa to­den­nä­köi­ses­ti Vääk­syn pää­hän Ki­vi­rin­teen seu­ra­kun­ta­ko­dil­le. Tie­do­tam­me asi­as­ta mah­dol­li­ses­ti jo he­la­tors­tai­vii­kol­la seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vuil­la.

Kou­luun läh­te­vien siu­naus on mää­rä toi­mit­taa Asik­ka­las­sa al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan 5. elo­kuu­ta.

– Syys­kuus­sa on tar­koi­tus aloit­taa nor­maa­li syys­toi­min­ta. Sil­loin toi­vot­ta­vas­ti pys­ty­tään lei­re­jä­kin pi­tä­mään, Ran­nan­tie to­te­aa.

Hei­no­las­sa noin 150 nuor­ta suo­rit­taa tänä vuon­na rip­pi­kou­lun. Hei­nä­kuus­sa jär­jes­te­tään kak­si lei­ri­rip­pi­kou­lua ja kak­si kou­lu­jen syys­lo­ma­vii­kol­la. Päi­vä­rip­pi­kou­lu on siir­ret­ty elo­kuul­le en­nen kou­lu­jen al­kua.

– Seu­raam­me koko ajan ko­ro­na­ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ja THL:n sekä piis­po­jen oh­jeis­tuk­sia. Par­hail­laan ko­ko­am­me tur­val­li­suu­soh­jeis­tus­ta, joka lä­he­te­tään nuor­ten ko­tei­hin hy­vis­sä ajoin en­nen lei­rien al­kua, ker­too nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jan­na Ren­ko.

Hei­no­las­sa jär­jes­te­tään ke­säl­lä kak­si var­hais­nuor­ten lei­riä. Tyt­tö­jen lei­ri on hei­nä­kuus­sa ja poi­kien elo­kuus­sa.

– Var­hais­nuor­ten lei­reil­le on ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en tul­lut huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män il­moit­tau­tu­mi­sia kuin ai­kai­sem­min. Mo­lem­mil­le lei­ril­le eh­tii vie­lä il­moit­tau­tua, Ren­ko sa­noo.

Tai­ni­on­vir­ral­la pää­dyt­tiin ky­sy­mään per­heil­tä, ha­lu­a­vat­ko nämä lä­het­tää nuo­ren­sa rip­pi­kou­lu­lei­reil­le vai lei­rien si­jas­ta päi­vä­rip­pi­kou­luun.

– Mel­kein kaik­ki va­lit­si­vat lei­rin. Yk­kös­lei­rin aloi­tus­ta pää­dyt­tiin siir­tä­mään päi­väl­lä, ker­too seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Kat­ri Ylö­nen.

Tai­ni­on­vir­ran lei­rit jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa vas­toin yleis­tä suo­si­tus­ta.

– Mei­dän näh­däk­sem­me al­ku­ke­sä on alu­eel­la tur­val­li­sin ajan­koh­ta lei­reil­le. Kun kesä ete­nee, nuo­ri­so eh­tii liik­kua ja ta­va­ta toi­si­aan enem­män ja tar­tun­ta­ris­ki kas­vaa, Ylö­nen pe­rus­te­lee.

Las­ten ke­sä­lei­re­jä ei Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan oh­jel­mas­sa ole.