JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lastenohjaaja Lena Nikkilä aloitti teologian ensin opinnot avoimessa yliopistossa ja jatkaa niitä nyt työn ohessa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Lastenohjaaja Lena Nikkilä aloitti teologian ensin opinnot avoimessa yliopistossa ja jatkaa niitä nyt työn ohessa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Jani Mahkonen

Sisään vain, ovi on auki – Lena Nikkilän unelmien kirkko on avoin kaikille katso­muk­siin katsomatta

29.9.2023
Kaisa Hako

Al­ku­syk­syn il­lan­suu on har­maa ja tuu­li­nen, vih­moo vet­tä.

Jo kau­kaa nä­kyy, et­tä hei­no­la­lai­sen ri­vi­ta­lo­ko­din ovi on ap­po­sen am­mol­laan. Si­säl­tä lois­taa valo.

Epä­röi­vä kul­ki­ja kä­ve­lee koh­ti ovea. On­ko­han tämä se paik­ka, ja voin­ko minä näin vain kä­vel­lä si­sään?

Oven­suu­hun py­räh­tää iloi­nen nai­nen, joka il­moit­taa, et­tä ovi oli au­ki juu­ri mi­nul­le.

– Ter­ve­tu­loa, sa­noo Lena Nik­ki­lä, 55.

 

Si­sään­tu­lo tä­hän ko­tiin on ai­ka lail­la rin­nas­tet­ta­vis­sa sii­hen, mil­lai­nen voi­si ol­la si­sään­tu­lo kirk­koon ja seu­ra­kun­taan, mi­kä­li Nik­ki­lä voi asi­aan vai­kut­taa. Ja kyl­lä hän voi. Hei­no­lan seu­ra­kun­nan vas­taa­val­la las­te­noh­jaa­jal­la ja te­o­lo­gi­an opis­ke­li­jal­la on vi­si­oi­ta vaik­ka muil­le ja­kaa, ja yk­si niis­tä kuu­luu näin:

– Ha­lu­an ra­ken­taa sil­taa seu­ra­kun­taan niin, et­tä ke­nen ta­han­sa oli­si help­po tul­la sin­ne. Ha­lu­an tar­jo­ta sitä, mitä ih­mi­set ar­jes­saan tar­vit­se­vat.

Evan­ke­liu­mi Nik­ki­län mu­kaan on siis tätä: kir­kon avoin ovi ja va­loi­sa vas­taa­not­to kuu­lu­vat kai­kil­le kat­so­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Sekä us­kon­non he­vi­juu­se­reil­le et­tä niil­le, jot­ka ei­vät tie­dä, us­ko­vat­ko yh­tään mi­hin­kään.

Nik­ki­lä an­taa ta­pau­se­si­mer­kin.

Tois­sa ke­sä­nä, ko­ro­na-ajan jäl­ki­tun­nel­mis­sa, Hei­no­lan seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen tii­mi jär­jes­ti kir­kon vie­reen pel­le­puis­to­ta­pah­tu­man. Ei ole vai­ke­aa ar­va­ta, kuka ide­an ta­ka­na oli. Nik­ki­lä oli aja­tel­lut, et­tä syn­kei­den, eris­ty­nei­den ai­ko­jen jäl­keen tar­vit­tiin en­nen kaik­kea iloa. Kaik­kien yh­tei­nen ta­pah­tu­ma, jos­sa vain has­su­tel­tiin.

– Jou­duin sitä kyl­lä pe­rus­te­le­maan ja pel­kä­sin, et­tei­vät kaik­ki ym­mär­rä, hän sa­noo.

Nik­ki­läl­lä oli kui­ten­kin ta­pah­tu­mal­leen vank­ka suo­je­li­ja – it­se lu­te­ri­lai­sen kir­kon isä­hah­mo Mart­ti Lut­her. Sys­te­maat­ti­sen te­o­lo­gi­an kurs­sil­la Nik­ki­lä oli teh­nyt löy­dön, joka an­toi poh­jan hä­nen omal­le­kin te­o­lo­gi­al­leen ja tuu­let­ti lu­te­ri­lai­suu­den ot­sa­ryp­pyis­tä mai­net­ta. Hän ta­ju­si, et­tä kir­kon opin ydin­tä ovat ar­ki­nen elä­vä us­ko, ren­tous, ilo ja ta­vis-ih­mis­ten tar­pei­den huo­mi­oi­mi­nen.

– Täl­lai­ses­sa il­ma­pii­ris­sä Jee­sus­kin viih­tyi, Nik­ki­lä huo­maut­taa.

 

Ren­tous, ilo ja hy­väk­syn­tä voi­vat toi­si­naan ol­la us­kon­non yh­tey­des­sä ka­teis­sa. Esi­merk­ki sii­tä löy­tyy Nik­ki­län oman per­heen his­to­ri­as­ta.

– Äi­ti­ni ha­lu­si ot­taa etäi­syyt­tä kirk­koon, sil­lä hä­nel­lä oli lap­suu­des­saan hir­vei­tä ko­ke­muk­sia oman he­rät­tä­jä­taus­tai­sen van­hem­pan­sa toi­min­nas­ta. Se oli us­kon­non ja he­rät­tä­jä­liik­keen ar­vo­jen vää­rin­käyt­töä, Nik­ki­lä sa­noo.

Iso­van­hem­pi Nik­ki­län isän puo­lel­ta vä­lit­ti jäl­ke­läi­sil­leen lem­pe­äm­pää vies­tiä.

Nik­ki­lä käy ha­ke­mas­sa vie­rei­ses­tä huo­nees­ta hau­raan, ri­sa­reu­nai­sek­si ku­lu­neen Raa­ma­tun, jon­ka kan­si­leh­del­le on mus­te­ky­näl­lä kir­joi­tet­tu omis­tus­kir­joi­tus isoi­säl­tä Le­nal­le pit­kä­per­jan­tai­na 1977. Kir­jan leh­dil­le isoi­sä on mer­kin­nyt ko­ke­muk­si­aan Kan­nak­sel­la, Sy­vä­ril­lä ja Ru­ka­jär­vel­lä sekä psal­me­ja, joi­ta hän oli rin­ta­mal­la loh­du­tuk­sek­seen lu­ke­nut.

Kym­men­vuo­ti­as tyt­tö vais­to­si, et­tä lah­joi­tus­het­kes­sä hä­nel­le siir­tyi jo­ta­kin ar­vo­kas­ta.

– Äi­ti­kin sa­noi, et­tä pidä sitä kuin aar­ret­ta, Nik­ki­lä muis­te­lee.

Jos­kus kir­kos­sa vie­rail­les­saan lap­si tun­nis­ti jon­kin­lai­sen py­hän läs­nä­o­lon.

– Mi­nua kiin­nos­ti, mitä se oli. Jo pie­ne­nä muis­tan aja­tel­lee­ni, et­tä ha­lu­ai­sin ol­la pap­pi. Äi­din ko­vien ko­ke­mus­ten vuok­si en kui­ten­kaan voi­nut sa­noa toi­vet­ta ää­neen. Kyl­lä äi­ti sil­ti huo­ma­si jo var­hain, et­tä olin lap­si, joka imi hen­gel­lis­tä sym­bo­liik­kaa ja mu­siik­kia, hän sa­noo.

Ai­kuis­tut­tu­aan Nik­ki­lä ei aja­tel­lut it­se­ään hen­gel­li­se­nä ih­mi­se­nä, mut­ta sil­ti hän ha­keu­tui mie­lel­lään nol­laa­maan aja­tuk­si­aan kirk­ko­jen tai hau­taus­mai­den rau­haan.

– Siel­lä tuli aja­ton olo. Muu maa­il­ma sul­keu­tui ul­ko­puo­lel­le.

Pikkutyttönä Lena sai isoisältä Raamatun, joka oli kulkenut mukana rintamalla. Lapsi koki, että tuossa hetkessä hänelle siirtyi jotakin arvokasta ja pyhää.

Pikkutyttönä Lena sai isoisältä Raamatun, joka oli kulkenut mukana rintamalla. Lapsi koki, että tuossa hetkessä hänelle siirtyi jotakin arvokasta ja pyhää.

Jani Mahkonen

 

Seu­ra­kun­ta­työ saa­ti pap­peus­ky­sy­myk­set ei­vät ol­leet vuo­si­kym­me­niin ajan­koh­tai­sia, sil­lä elä­mäs­sä riit­ti luo­val­le ja her­käs­ti in­nos­tu­val­le pal­jon muu­ta­kin kiin­nos­ta­vaa. Nik­ki­lä to­te­aa ol­leen­sa kou­lus­sa ”jal­ko­jen hei­lut­te­li­ja ja pil­vi­lin­no­jen pyö­rit­tä­jä”.

– Ja mi­nun an­net­tiin ol­la sel­lai­nen, hän sa­noo tyy­ty­väi­se­nä.

Eri­no­mai­sia ar­vo­sa­no­ja hi­moit­se­va opis­ke­li­ja hä­nes­tä on tul­lut vas­ta eh­kä nyt Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Vai­ko tätä en­nen Di­a­ko­ni­ao­pis­tos­sa? Vai sit­ten­kin Mark­ki­noin­ti-ins­ti­tuu­tis­sa? Vai käsi- ja tai­de­te­ol­li­sis­sa opin­nois­sa, joi­ta hä­nel­lä on kah­den tut­kin­non ver­ran?

Po­lul­la on kään­tei­tä niin, et­tä si­vul­lis­ta hen­gäs­tyt­tää. Kar­tal­le piir­ret­ty­nä se näyt­täi­si suo­ras­taan sin­gah­duk­sil­ta. Pe­rus­kou­lun ja am­mat­ti­kou­lun jäl­keen Vääk­sys­tä au pai­rik­si Lon­too­seen. Siel­tä Ro­va­nie­mel­le opis­toon. Jäl­leen Vääk­syyn ja Es­son naa­ma­baa­riin töi­hin. Siel­tä Sveit­sin Ba­se­liin las­ten- ja ta­lou­den­hoi­ta­jak­si. Siel­tä om­pe­li­jak­si Stock­man­nin atel­jee­hen. Siel­tä Mat­kai­lun edis­tä­mis­kes­kuk­seen, siel­tä maan­vil­je­li­jän vai­mok­si ja per­hee­näi­dik­si Vuo­len­kos­kel­le sekä vaa­te­pu­tii­kin ja om­pe­li­mon pe­rus­ta­jak­si.

 

Sveit­sin Ba­se­lis­sa nuo­ri nai­nen teki ha­vain­non, jol­la oli kau­as­kan­toi­nen, syvä vai­ku­tus hä­nen omaan äi­tiy­teen­sä ja myö­hem­pään am­mat­tiin­kin. Sveit­si­läis-suo­ma­lai­ses­sa per­hees­sä, jos­sa hän työs­ken­te­li, oli las­ten kas­va­tuk­seen eri­tyi­nen ote, jon­ka Nik­ki­lä ni­me­ää ”las­ten pe­da­go­gi­sek­si ko­ti­kas­va­tuk­sek­si”. Se pu­hut­te­li hä­nen sy­dän­tään ja tun­tui oi­ke­al­ta. Kai­kes­ta heh­kui lap­sen ja lap­suu­den kun­ni­oi­tus.

Sa­man­kal­tais­ta asen­net­ta hän ha­lu­si so­vel­taa, kun omat lap­set syn­tyi­vät.

– Ai­to läs­nä­o­lo. Heit­täy­ty­mi­nen yh­des­sä kaik­keen hul­luun. Asi­oi­den kun­nol­li­nen pe­rus­te­le­mi­nen lap­sel­le. Sään­nöl­li­nen elä­män­ryt­mi. Hy­vät har­ras­tuk­set. Mo­ni­puo­li­nen kult­tuu­ri­kas­va­tus: lap­sen vie­mi­nen mu­se­oi­hin, oop­pe­raan, kon­sert­tiin, hän lu­et­te­lee.

Kuu­los­taa mel­koi­sen ihan­teel­li­sel­ta!

– Se ei kui­ten­kaan ol­lut pääl­le­lii­mat­tua, vaan läh­ti si­säi­ses­tä ko­ke­muk­ses­ta­ni, Nik­ki­lä poh­tii.

 

Elä­mäs­sä kaik­ki ei kui­ten­kaan ai­na suju kuin ihan­tei­den kä­si­kir­jas­sa. Vuon­na 2015 tuli avi­oe­ro ja sen myö­tä yri­tys­toi­min­nan lo­pet­ta­mi­nen, uu­del­le paik­ka­kun­nal­le muut­ta­mi­nen, uu­si läh­tö­ruu­tu. Nik­ki­lä muis­taa, mi­ten hän­tä pe­lot­ti yk­si­näi­syys, kun edes­sä oli muut­to Hei­no­laan. Hän lä­het­te­li säh­kö­pos­te­ja eri­lai­sil­le ta­hoil­le: kau­pun­gil­le, seu­ra­kun­nal­le ja yh­dis­tyk­sil­le.

– Ker­roin, et­tä olen uu­si tu­lo­kas ja et­sin it­sel­le­ni te­ke­mis­tä ja po­ruk­kaa, jo­hon liit­tyä.

Aluk­si näyt­ti sil­tä, et­tä ku­kaan ei vas­taa. Ei avoin­ta ovea, jos­ta lois­tai­si valo. Mi­ten ty­lyä!

– Sa­nos muu­ta, Nik­ki­lä sa­noo.

Sit­ten tuli yk­si ai­noa vas­taus. Sen lä­het­ti Hei­no­lan sil­loi­nen kirk­ko­her­ra Simo-Pek­ka Ran­ta­la, joka toi­vot­ti Nik­ki­län ter­ve­tul­leek­si kau­pun­kiin ja mu­kaan seu­ra­kun­nan toi­min­taan.

Kun Nik­ki­lä vuon­na 2017 aloit­ti las­te­noh­jaa­ja­o­pin­not Suo­men Di­a­ko­ni­ao­pis­tos­sa Lah­des­sa, pa­la­set al­koi­vat osua koh­dal­leen. Hän li­pui osak­si seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen tii­miä jo opis­ke­lu­jen ai­ka­na ja sai val­mis­tut­tu­aan työ­pai­kan. Ide­a­ri­kas in­nos­tu­ja puh­ke­si las­te­noh­jaa­ja­na kuk­kaan.

– Täs­sä työs­sä saan to­teut­taa ihan kaik­kea, mitä olen elä­mä­ni ai­ka­na op­pi­nut. Meil­lä on iha­na, tai­ta­va tii­mi, Nik­ki­lä iloit­see.

 

Nik­ki­läs­tä tuli seu­ra­kun­nan joh­ta­va las­te­noh­jaa­ja ai­ka­na, joka on iso­jen muu­tos­ten ja glo­baa­lien krii­sien­kin lei­maa­ma. Kirk­ko na­vi­goi ti­lan­tees­sa, jos­sa las­ten mää­rä vä­he­nee, kat­so­mus­ten kir­jo mo­ni­nais­tuu ja me­dia- ja ku­lu­tus­sä­vyt­tei­nen ar­ki pi­tää huo­len sii­tä, et­tä ih­mi­sen huo­mi­ol­le oli­si mon­ta ot­ta­jaa.

Nik­ki­län vi­si­o­na on vies­tiä lap­sil­le ja per­heil­le, et­tä kir­kos­sa hei­tä aja­tel­laan ja hei­tä odo­te­taan kuin ko­tiin. Näl­kään saa ra­vin­toa mo­nel­la eri ta­sol­la. Jol­la­kin on voi­lei­pä­näl­kä, toi­sel­la koh­taa­mi­sen näl­kä.

Hä­nen ha­vain­ton­sa on, et­tä vies­tin­tä­so­vel­lus­ten run­sau­des­ta huo­li­mat­ta ai­kuis­ten yk­si­näi­syyt­tä on pal­jon. On fyy­sis­tä ja psyyk­kis­tä ys­tä­vän tar­vet­ta, joka ei ole kor­vat­ta­vis­sa tyk­käys­nap­pu­loil­la.

Muu­tos­ten myl­lä­tes­sä maa­il­maa Nik­ki­läl­lä ei ole tai­pu­mus­ta pi­tää las­ten ja per­hei­den toi­min­nan mal­le­ja ki­veen ha­kat­tui­na, vaan hän muo­vaa nii­tä tii­min­sä kans­sa tar­pei­den mu­kaan. Se voi näyt­tää vaik­ka­pa täl­lai­sel­ta:

Per­he on pal­jon laa­jem­pi kä­si­te kuin klas­si­nen ydin­per­he. On hyvä aja­tel­la, mitä kaik­kea se voi kul­le­kin mer­ki­tä ja kut­sua mu­kaan per­hei­tä kai­kes­sa mo­ni­nai­suu­des­saan esi­mer­kik­si per­jan­tai­aa­mu­jen Lam­pi­kah­vi­laan.

Lap­si­per­he­köy­hyys, uu­pu­mus ja ma­sen­nus ovat mo­nen per­heen to­del­li­suut­ta. Sii­hen vas­ta­taan tar­jo­a­mal­la kes­ki­vii­kon Il­ta-pop-up, jos­sa lap­si saa tu­ke­van il­ta­pa­lan, rau­hal­li­sia leik­ke­jä, il­ta­sa­dun ja il­ta­ru­kouk­sen. Van­hem­pi saa lap­sen ko­tiin ”nuk­ku­mis­val­mii­na pa­ket­ti­na”.

Pirs­ta­lei­ses­sa maa­il­mas­sa hil­jen­ty­mi­sen tar­ve ja kai­puu on to­del­lis­ta. Ar­jen kes­kel­lä voi rau­hoit­tua las­ten­vau­nu­py­hiin­va­el­luk­sel­la, joka to­teu­te­taan omaan tah­tiin vau­nu­kä­ve­lyl­lä. Mu­kaan saa kort­te­ja, jois­sa on oh­jeet pie­niin me­di­ta­tii­vi­siin py­säh­dyk­siin.

Pien­ten las­ten van­hem­mil­le mes­sun ren­to vaih­to­eh­to voi ol­la kir­kos­sa to­teu­tet­tu per­he­mus­ka­ri, jos­sa on lap­sen spi­ri­tu­a­li­teet­tia vah­vis­ta­via ele­ment­te­jä.

Nik­ki­län mu­kaan on ais­tit­ta­vis­sa sig­naa­le­ja sii­tä, et­tä vaik­ka van­hem­man oma suh­de kris­ti­nus­koon oli­si hau­ras, hä­nel­lä voi sil­ti ol­la toi­vo­mus, et­tä lap­si sai­si sii­hen liit­ty­vää ope­tus­ta ja kas­va­tus­ta.

– Kos­kaan em­me kysy tu­li­jal­ta kir­kon jä­se­nyy­des­tä tai sii­tä, on­ko lap­si kas­tet­tu vai ei, hän sa­noo.

 

Nik­ki­lä muis­te­lee läm­möl­lä piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lon taan­nois­ta pu­het­ta var­hais­kas­va­tuk­sen val­ta­kun­nal­li­sil­la neu­vot­te­lu­päi­vil­lä. Laa­ja­sa­lo ylis­ti seu­ra­kun­tien var­hais­kas­va­tus­ta ki­vi­jal­ka­na, jol­le kaik­ki muu pe­rus­tuu. Se tun­tui hy­väl­tä, mut­ta sa­maan ai­kaan Nik­ki­lä ais­ti ris­ti­rii­dan: kir­kon hie­rar­ki­as­sa las­te­noh­jaa­jat ko­ke­vat usein ole­van­sa ”vain” las­te­noh­jaa­jia. Vä­hät­te­le­vä asen­ne ei luul­ta­vas­ti ole tar­koi­tuk­sel­lis­ta, mut­ta se voi tul­la nä­ky­viin esi­mer­kik­si seu­ra­kun­tien re­surs­sien vä­häi­syy­des­sä, palk­kauk­ses­sa tai työ­o­lois­sa.

– Tä­män työn ar­vok­kuut­ta ja työn­te­ki­jöi­den am­mat­ti­tai­toa ha­lu­ai­sin tuo­da esiin pii­los­ta, Nik­ki­lä sa­noo.

 

Tois­tai­sek­si Nik­ki­lä vi­si­oi ny­kyi­ses­sä teh­tä­väs­sään, mut­ta rin­nal­la kul­ke­vat tii­viis­ti te­o­lo­gi­an opin­not. Lap­suu­des­ta as­ti vaa­lit­tu sa­lai­nen haa­ve pap­peu­des­ta pul­lah­ti vuon­na 2019 pin­taan työ­ka­ve­rin nä­ke­mäs­tä unes­ta. Työ­pa­ri Pir­jo-Lii­sa tuli ker­to­maan Nik­ki­läl­le: ”Minä näin vii­me yö­nä un­ta, et­tä olit kas­va­tus­työn pap­pi!”

– Vas­ta­sin hä­nel­le, et­tä hän oli en­sim­mäi­nen ih­mi­nen, joka näki tä­män asi­an mi­nus­sa. En ol­lut pu­hu­nut haa­vees­ta ke­nel­le­kään, Nik­ki­lä sa­noo.

Jo sa­ma­na il­ta­na hän il­moit­tau­tui avoi­men yli­o­pis­ton te­o­lo­gi­an kurs­seil­le.

Nik­ki­lä tah­toi­si val­mis­tut­tu­aan ol­la Isä Ca­mil­lon lu­te­ri­lai­nen vas­ti­ne.

Se, joka tun­tee tä­män ra­kas­tet­ta­van kir­jal­li­suu­den hah­mon, tie­tää, et­tä hän on maan­lä­hei­nen ja in­hi­mil­li­nen per­soo­na, joka su­haa pol­ku­pyö­räl­lä ym­pä­ri ky­lää pa­pin­kaa­vus­saan ja osal­lis­tuu kaik­keen, mitä yh­tei­sös­sä ta­pah­tuu.

– Mi­nul­le so­pi­si hy­vin ol­la töis­sä jos­sain syr­jäi­ses­sä­kin pai­kas­sa. Te­ki­sin ihan kaik­kea. Pi­täi­sin lap­sil­le ker­ho­ja ja äi­deil­le ba­bys­ho­we­rei­ta. Oli­sin ihan vain ih­mi­sil­le lä­hei­nen, Nik­ki­lä haa­vei­lee.

Mie­les­sä käy, et­tä hän tai­taa ol­la sel­lai­nen jo nyt.

Puu­tar­han­hoi­toa ra­kas­ta­va ky­lä­luu­ta

Lena Nik­ki­lä syn­tyi Es­poos­sa las­ten oi­keuk­sien päi­vä­nä vuon­na 1967 ja vart­tui Vääk­sys­sä. Hei­no­lan seu­ra­kun­nan vas­taa­va las­te­noh­jaa­ja ja te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja on en­nät­tä­nyt asua elä­män­sä ai­ka­na muun mu­as­sa Lon­toos­sa, Ba­se­lis­sa, Ke­mi­jär­vel­lä, Hel­sin­gis­sä ja Vuo­len­kos­kel­la en­nen aset­tu­mis­taan Hei­no­laan. Per­hee­seen kuu­lu­vat 24-, 23- ja 17-vuo­ti­aat lap­set.

Nik­ki­lä ra­kas­taa puu­tar­han­hoi­toa ja la­va­tans­se­ja, mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 ”Olen ky­lä­luu­ta. Tyk­kään läh­teä spon­taa­nil­le vie­rai­lul­le ja ju­tel­la ih­mis­ten kans­sa.”

2 ”Olen ker­ran pu­vus­ta­nut oop­pe­ran! Pro­duk­tio oli Lah­den Pik­ku­te­at­te­ris­sa vuon­na 2018 esi­tet­ty Poh­jan nei­ti.”

3 ”Nuo­re­na au pai­ri­na mi­nul­la oli ita­li­a­lai­nen ihai­li­ja Fi­o­rel­lo, joka oli te­no­ri­na La Scala -oop­pe­ras­sa. Myö­hem­min hän jopa il­maan­tui ker­ran työ­pai­kal­le­ni Suo­meen. Olin hie­man kiu­saan­tu­nut.”

4 ”Olin nuo­re­na kova Bo­gart Co. -bän­din fani, ja ker­ran olin mu­ka­na bän­din le­vy­tys­ses­si­ois­sa­kin Lon­toos­sa. Jo­kin ai­ka sit­ten kä­vin tyt­tä­re­ni kans­sa so­lis­ti Res­su Red­for­din kei­kal­la, ja pää­sim­me hän­tä ta­paa­maan. Res­su muis­ti mi­nut 30 vuo­den jäl­keen ja lii­kut­tui!”

Lue lisää aiheesta