JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Päijät-Hämeen historia tullaan kirjoit­ta­maan rautakauden osalta uudelleen " – Matti Oijala tutkii koti­seu­tuaan pintaa syvemmältä

21.4.2020
Urpunen Janne

Kun maa on ol­lut mär­kä ja kau­pun­gis­sa hu­vi­tuk­set kiin­ni, on luo­mu­vil­je­li­jä Mat­ti Oi­ja­lal­la ol­lut ta­val­lis­ta enem­män ai­kaa ko­ti­seu­tu­tut­ki­muk­seen. Oi­ja­lan mail­la Nas­to­lan Im­mi­läs­sä on asut­tu jo ai­na­kin myö­häi­sel­lä rau­ta­kau­del­ta.

– Mii­na­ha­ra­val­la olen et­si­nyt mui­nai­se­si­nei­tä. Mer­kit­tä­vin löy­tö­ni on hal­kai­si­jal­taan 38-mil­li­nen leh­ti­ai­hei­nen prons­si­rii­pus, jon­ka toi­mi­tin Kan­sal­lis­mu­se­oon. Se ajoi­tet­tiin vuo­sil­le 800–1050, isän­tä sa­noo.

Rii­pus löy­tyi ti­lan pi­ha­pii­ris­tä, val­ko­si­pu­li­maan ku­pees­ta.

– Myös Im­mi­län Ales­ky­läl­tä on teh­ty uu­sia löy­tö­jä. Us­kon, et­tä Päi­jät-Hä­meen his­to­ria tul­laan kir­joit­ta­maan rau­ta­kau­den osal­ta uu­del­leen, jah­ka am­mat­ti­lai­set käy­vät toi­meen.

Esi­his­to­ri­al­li­ses­ta asu­tuk­ses­ta kie­lii myös ti­lan kas­vus­to.

– Tääl­lä kas­vaa ar­ke­o­fyyt­te­jä (mui­nais­tu­lok­kai­ta), jot­ka ovat le­vin­neet ai­ka­naan ih­mis­ten seu­ra­lai­si­na. Voin vain ar­vail­la, mi­hin tum­ma­tu­li­kuk­kaa tai pölk­ky­ruo­hoa voi­si käyt­tää, mut­ta kit­ke­mät­tä jä­tän. On myös jä­nön- ja kel­ta-api­laa ja nur­mi­lauk­kaa.

Oi­ja­la on kiin­nos­tu­nut mo­ni­puo­li­ses­ti pai­kal­lis­his­to­ri­as­ta. Hän toi­mii muun mu­as­sa Nas­to­lan hau­taus­maan op­paa­na Jaak­ko Pe­tä­jän kans­sa.

– Sitä tou­hua on Jas­kan kans­sa pyö­ri­tet­ty kuu­si tai seit­se­män vuot­ta. Kol­me opas­tus­ta ke­sä­kau­del­le jo so­vit­tiin, mut­ta ko­ro­nan ta­kia ai­na­kin en­sim­mäi­nen pe­ruun­tuu tai siir­tyy.

Hau­taus­maa on Lah­den van­hin käy­tös­sä ole­va.

– Se on to­del­la hie­no kult­tuu­riym­pä­ris­tö, joka on jää­nyt ai­van lii­an vä­häl­le huo­mi­ol­le. On van­haa hau­taus­maa-ark­ki­teh­tuu­ria ja kau­nis sup­pau­ur­na-alue. Aa­te­lis­ten muis­to­mer­kit van­hal­la puo­lel­la ovat ihan oma lu­kun­sa. Hau­taus­maal­la le­pää Nas­to­lan mo­nia merk­ki­hen­ki­löi­tä, ku­ten Ca­si­mir Ehrn­rooth. Yleen­sä vas­taa­vien joh­ta­jien vii­mei­nen le­po­si­ja löy­tyy Hel­sin­gin Hie­ta­nie­mes­tä.

Oi­ja­la on aut­ta­nut myös his­to­ri­oit­si­ja Vil­le Ee­ro­laa, joka kar­toit­taa Nas­to­lan ta­ri­naa 1940-lu­vul­ta kun­ta­lii­tok­seen. Nas­to­lan his­to­ria IV -te­ok­sen on mää­rä il­mes­tyä syk­syl­lä.

– Nas­to­la on ko­ke­nut tuol­la ajan­jak­sol­la ko­van myl­ler­ryk­sen. 1940-lu­vul­la tuli siir­to­vä­ki. 1960-lu­vul­la Nas­to­laan in­ves­toi­tiin enem­män kuin mi­hin­kään muu­hun te­ol­li­suus­paik­ka­kun­taan Suo­mes­sa, mut­ta vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä Lah­den seu­dul­le in­ves­toin­te­ja ja uu­sia työ­paik­ko­ja ei ole tul­lut ol­len­kaan sa­maan tah­tiin.

Oi­ja­lan su­vul­la tila on ol­lut vuo­des­ta 1900. Luo­mu­vil­je­lyyn tila siir­tyi 1996. Ti­lan pää­ar­tik­ke­li on man­sik­ka, mut­ta myös mus­ta­he­ruk­kaa, juu­rek­sia, pe­ru­naa ja val­ko­si­pu­lia vil­jel­lään.

– Isä aloit­ti luo­mu­vil­je­lyn ja minä olen jat­ka­nut. Su­ku­pol­ven­vaih­dos teh­tiin 2001. Kun olin nuo­ri, tämä maa­ti­la (24 heh­taa­ria) oli kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi, mut­ta ny­ky­ään tila on kes­ki­mää­räis­tä huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi.

Ti­lan koko on py­sy­nyt sa­ma­na, mut­ta Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­nen ti­la­ko­ko on kas­va­nut. Oi­ja­lal­le 24 heh­taa­ria on edel­leen pal­jon.

– Avo­maa­tuo­tan­toon riit­tää nel­jäs­tä vii­teen heh­taa­ria. Olen miet­ti­nyt mitä lo­pul­la 20:llä te­ki­sin. Pi­täi­si­kö se pan­na met­säk­si?

Lue lisää aiheesta