JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Suomalaiset ovat rukousaktiivisuudessa Euroopan keskitasoa, mutta jumalanpalvelukseen osallistumisessa häntäpäätä. Tutkija Kimmo Ketola arvioi, että uskonto mielletään henkilökohtaiseen vakaumukseen liittyväksi asiaksi, josta ei mielellään julkisesti pidetä ääntä. Kuva: Pixabay

Suomalaiset ovat rukousaktiivisuudessa Euroopan keskitasoa, mutta jumalanpalvelukseen osallistumisessa häntäpäätä. Tutkija Kimmo Ketola arvioi, että uskonto mielletään henkilökohtaiseen vakaumukseen liittyväksi asiaksi, josta ei mielellään julkisesti pidetä ääntä. Kuva: Pixabay

Pixabay

Näin lahtelaiset rukoilevat – vastaukset voivat yllättää

30.8.2023
Markus Luukkonen

Us­kon­nol­li­suu­den mo­ni­nais­tu­mi­nen sekä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­ke­hi­tys saa­vat me­di­as­sa pal­jon pals­ta­ti­laa. Vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le on jää­nyt se, et­tä suo­ma­lai­set ovat edel­leen mel­ko us­kon­nol­li­sia ja har­joit­ta­vat us­kon­to­aan yk­si­tyi­ses­ti.

Suur­ten seu­ra­kun­tien em­pa­tia- ja tun­net­tuus­ky­se­lys­tä il­me­nee, et­tä suo­ma­lai­set ru­koi­le­vat yhä var­sin pal­jon. Jos sään­nöl­li­sen ru­koi­le­mi­sen mää­ri­tel­mä ase­te­taan vaik­ka­pa muu­ta­maan ker­taan kuu­kau­des­sa, 41 pro­sent­tia lah­te­lai­sis­ta ai­kui­sis­ta ru­koi­lee sään­nöl­li­ses­ti.

Päi­vit­täin il­moit­ti ru­koi­le­van­sa 18 pro­sent­tia lah­te­lai­sis­ta vas­taa­jis­ta. Tä­mä­kin luku on mo­nin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na sään­nöl­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa käy­viin tai vaik­ka­pa vah­vo­jen he­rä­tys­liik­kei­den osuu­teen koko vä­es­tös­tä.

Lah­te­lais­ten vas­taa­jien jou­kos­sa ru­koi­le­mi­nen on ylei­sin­tä 55 vuot­ta täyt­tä­nei­den nais­ten kes­kuu­des­sa. Seu­raa­vak­si ak­tii­vi­sim­man jou­kon muo­dos­ta­vat hie­man yl­lät­tä­en 18-24-vuo­ti­aat mie­het. Nuor­ten mies­ten us­kon­nol­li­suus oli ky­se­lyn pe­rus­teel­la kai­ken kaik­ki­aan mel­ko vi­re­ää ja sel­väs­ti ak­tii­vi­sem­paa kuin sa­man ikä­luo­kan nai­sil­la.

STT, Maija Korpinen

Tut­ki­ja Kim­mo Ke­to­la Kir­kon tut­ki­mus ja kou­lu­tus -yk­si­kös­tä, mis­tä san­gen kor­kea ru­koi­le­vai­suus joh­tuu?

– Tämä on hyvä huo­mio, joka nä­kyy mo­nis­sa ai­neis­tois­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa­kin: yk­si­tyi­nen us­kon­non­har­joi­tus, ku­ten ru­kous, on pal­jon ylei­sem­pää kuin jul­ki­nen us­kon­non­har­joi­tus, ku­ten ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen osal­lis­tu­mi­nen. Suo­ma­lai­set ovat ru­kou­sak­tii­vi­suu­des­sa eu­roop­pa­lais­ta kes­ki­ta­soa, kun sen si­jaan ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen osal­lis­tu­mi­ses­sa Eu­roo­pan hän­tä­pääs­sä. 

Ke­to­lan mu­kaan sama il­miö on näh­tä­vis­sä kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa.

– Taus­tal­la on to­den­nä­köi­ses­ti jo­kin lu­te­ri­lai­seen kult­tuu­riin liit­ty­vä piir­re. Us­kon­to miel­le­tään hen­ki­lö­koh­tai­seen va­kau­muk­seen liit­ty­väk­si asi­ak­si, jos­ta ei mie­lel­lään jul­ki­ses­ti pi­de­tä ään­tä. Taus­tal­la voi osin ol­la myös lei­mau­tu­mi­sen pel­koa, Ke­to­la ha­vain­noi.

Eu­roop­pa­lai­sit­tain ver­rat­tu­na suo­ma­lai­set vie­rok­su­vat voi­ma­kas­ta us­kon­nol­li­suut­ta.

– Täs­sä saat­taa osin vai­kut­taa myös pie­tis­mis­tä vai­kut­tei­ta saa­neet mie­li­ku­vat "us­ko­vai­suu­des­ta", jo­hon mo­net ha­lu­a­vat pi­tää mää­rät­tyä etäi­syyt­tä.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la eni­ten ru­koil­tiin Sei­nä­jo­el­la, jos­sa 46 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta il­moit­ti ru­koi­le­van­sa vä­hin­tään muu­ta­man ker­ran kuu­kau­des­sa ja 24 pro­sent­tia päi­vit­täin. Toi­se­na kau­pun­ki­na nou­si esiin Lap­peen­ran­ta. Lah­ti oli 15 kau­pun­gin jou­kos­sa kol­man­nek­si ak­tii­vi­sin ja sel­väs­ti val­ta­kun­nan kes­ki­ta­soa kor­ke­am­mal­la.

Ma­ta­lin­ta ru­koi­le­mi­nen oli Van­taal­la, Hel­sin­gis­sä sekä Tu­rus­sa ja Kaa­ri­nas­sa, jot­ka osal­lis­tui­vat ky­se­lyyn yh­des­sä. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vas­tauk­sia se­lit­tää muun mu­as­sa maa­han­muut­ta­jien ja eri us­kon­to­kun­tia edus­ta­vien kor­kea osuus.

Tut­ki­mus­toi­mis­to Nors­tat Fin­land Oy:n to­teut­ta­ma suur­ten seu­ra­kun­tien em­pa­tia- ja tun­net­tuus­ky­se­ly teh­tiin maa­lis- ja huh­ti­kuus­sa 2023. Ky­se­lyyn vas­ta­si 7 356 suo­ma­lais­ta ai­kuis­ta, jou­kos­sa 553 lah­te­lais­ta.

Ai­neis­to on pai­no­tet­tu alu­eit­tain iän ja su­ku­puo­len mu­kaan ai­kuis­vä­es­töä edus­ta­vak­si. Val­ta­kun­nal­lis­ten tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on 1,1 ja Lah­den osal­ta 4,2 pro­sent­tia.