JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirkko voi poikkeusolojen aikana ja niiden jälkeen näyttäytyä aiempaa läheisempänä toimijana. Kuva Lahden seurakuntien rippileiriltä Asikkalan Heinäsaaresta. Kuva: Samuli Ikäheimo

Kirkko voi poikkeusolojen aikana ja niiden jälkeen näyttäytyä aiempaa läheisempänä toimijana. Kuva Lahden seurakuntien rippileiriltä Asikkalan Heinäsaaresta. Kuva: Samuli Ikäheimo

Samuli Ikäheimo

Monella on tunteita kirkkoa kohtaan – "Seurakunnan läsnäolo koetaan posi­tii­vi­sena"

Suo­ma­lai­set pi­tä­vät tär­ke­ä­nä, et­tä kirk­ko huo­leh­tii van­huk­sis­ta ja vä­hä­o­sai­sis­ta, tu­kee elä­män krii­seis­sä sekä jär­jes­tää toi­min­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le.

5.9.2023
Markus Luukkonen

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat ko­e­taan en­tis­tä lä­hei­sem­mik­si kau­pun­ki­seu­ra­kun­tien alu­eel­la. Seu­ra­kun­nat ko­et­tiin myös ai­em­paa roh­ke­am­mik­si, hen­ki­lö­koh­tai­sem­mik­si ja ko­kei­lun­ha­lui­sem­mik­si.

Asia il­me­nee seu­ra­kun­tien em­pa­tia- ja tun­net­tuus­ky­se­lys­tä, joka to­teu­tet­tiin maa­lis–huh­ti­kuus­sa kaik­ki­aan 15 kau­pun­ki­seu­ra­kun­nan alu­eel­la. Ky­se­lyyn vas­ta­si 7 356 suo­ma­lais­ta, jou­kos­sa 553 lah­te­lais­ta vas­taa­jaa.

– Vaik­ka mie­li­ku­vien muu­tos ei useil­la paik­ka­kun­nil­la ol­lut eri­tyi­sen voi­ma­kas­ta, ko­ko­nais­ku­va on sel­keä ja joh­don­mu­kai­nen, tut­ki­ja Kim­mo Ke­to­la Kir­kon tut­ki­mus ja kou­lu­tus -yk­si­kös­tä to­te­aa.

STT, Maija Korpinen

Ke­hi­tys nä­kyy muun mu­as­sa si­ten, et­tä po­si­tii­vi­set tun­teet ovat li­sään­ty­neet niin kirk­koon kuu­lu­vien kuin kirk­koon kuu­lu­mat­to­mien kes­kuu­des­sa. Kirk­koon kuu­lu­vien jou­kos­sa kas­vua on kuu­si ja kirk­koon kuu­lu­mat­to­mien jou­kos­sa­kin kak­si pro­sent­tia.

Toi­saal­ta niil­lä, jot­ka ei­vät kuu­lu kirk­koon, on ai­em­paa enem­män ne­ga­tii­vi­sia tun­tei­ta kirk­koa koh­taan. Mer­ki­tyk­set­tö­myy­den ko­ke­mus on vä­hen­ty­nyt.

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­nen, kuin­ka se­lit­täi­sit ky­se­lyn tu­los­ta?

– Omas­sa työs­sä­ni näen, et­tä yh­teis­työ eri toi­mi­joi­den kans­sa on myön­teis­tä, ja seu­ra­kun­ta ko­e­taan luo­tet­ta­vak­si ja hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­väk­si kump­pa­nik­si. Ene­ne­väs­sä mää­rin tu­lee yh­teis­työ­pyyn­tö­jä ja eh­do­tuk­sia re­surs­sien ja­ka­mi­sek­si.

Kirk­ko voi poik­keu­so­lo­jen ai­ka­na ja nii­den jäl­keen näyt­täy­tyä ai­em­paa lä­hei­sem­pä­nä toi­mi­ja­na.

– Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten koh­dal­la eh­kä vai­kut­taa yh­teis­kun­nal­li­nen ti­lan­ne: pan­de­mi­an jäl­kei­nen ai­ka, sota ja ylei­nen tur­vat­to­muu­den tun­ne. Täs­sä ti­lan­tees­sa seu­ra­kun­nan läs­nä­o­lo ko­e­taan po­si­tii­vi­se­na.

STT, Maija Korpinen

Noin puo­let ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta sa­noi koh­taa­van­sa oman seu­ra­kun­tan­sa useim­mi­ten me­di­an vä­li­tyk­sel­lä. Kir­kon jä­se­nis­tä 60 pro­sent­tia ja kirk­koon kuu­lu­mat­to­mis­ta 33 pro­sent­tia sa­noi koh­dan­neen­sa vuo­den ai­ka­na pai­kal­lis­seu­ra­kun­tia täl­lä ta­voin.

Toi­sek­si ylei­sin kon­tak­ti ovat vie­rai­lut hau­taus­mail­la. Lä­hes puo­let vas­taa­jis­ta il­moit­ti käy­neen­sä vuo­den ai­ka­na hau­taus­maal­la. Kont­ti­sen mu­kaan läs­nä­o­loa hau­taus­mail­la on li­sät­ty esi­mer­kik­si py­häin­päi­vä­nä.

Noin nel­jä­so­sa suo­ma­lai­sis­ta oli osal­lis­tu­nut vuo­den ai­ka­na kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin ja vii­de­so­sa oli vie­rail­lut kir­kos­sa tai kap­pe­lis­sa. Noin joka kuu­des il­moit­ti koh­dan­neen­sa seu­ra­kun­nat so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta. Some ko­ros­tui var­sin­kin nuo­ris­sa ikä­ryh­mis­sä. 

– So­men kaut­ta tu­le­vien kon­tak­tien mää­rä ei tule ai­na­kaan vä­he­ne­mään, Kont­ti­nen ar­vi­oi.

 

Ky­se­lyyn vas­tan­nei­ta pyy­det­tiin ar­vi­oi­maan seu­ra­kun­tien toi­min­nan mer­kit­tä­vyyt­tä. Vas­taa­jat pi­tä­vät tär­kei­nä, et­tä kirk­ko pi­tää huol­ta van­huk­sis­ta ja vä­hä­o­sai­sis­ta, tu­kee elä­män krii­seis­sä sekä jär­jes­tää toi­min­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le. Myös kirk­ko­jen ja hau­taus­mai­den hoi­toa ar­vos­te­taan.

Ky­se­ly an­taa viit­tei­tä, et­tä nuor­ten mies­ten suh­tau­tu­mi­nen on muut­tu­mas­sa ai­em­paa myön­tei­sem­mäk­si. Sa­mal­la nuor­ten nais­ten suh­de kirk­koon on heik­ke­ne­mäs­sä. 

– Tu­lok­set hei­jas­te­le­vat laa­jem­pia yh­teis­kun­nal­li­sia tren­de­jä. 20–30-vuo­ti­ais­ta nai­sis­ta tie­de­tään, et­tä yh­den­ver­tai­suus ja ym­pä­ris­tö­ar­vot ovat heil­le tär­kei­tä. Tu­lok­set ovat kui­ten­kin sii­nä mie­les­sä yl­lät­tä­viä, et­tä enem­mis­tö nuor­ten toi­min­taan osal­lis­tu­vis­ta on nai­sia.

Esi­mer­kik­si nuo­ril­le ai­kui­sil­le rää­tä­löi­ty Va­paus-mu­siik­kik­lu­bi on ta­voit­ta­nut enem­män nai­sia kuin mie­hiä.

– Mes­su­yh­tei­söis­sä­kin haas­te on enem­män sii­nä, mi­ten mie­het saa­daan mu­kaan. Tu­lok­set on joka ta­pauk­ses­sa huo­mi­oi­ta­va, jot­ta kir­kon ydin­sa­no­maa osa­taan sa­noit­taa niin, et­tem­me ole kau­ka­na nuor­ten ai­kuis­ten elä­mäs­tä.

Seu­ra­kun­tien em­pa­tia- ja tun­net­tuus­ky­se­lyn to­teut­ti Nors­tat Oy. Ai­neis­to on pai­no­tet­tu alu­eit­tain iän ja su­ku­puo­len mu­kaan ai­kuis­vä­es­töä vas­taa­vak­si. Val­ta­kun­nal­li­sen ai­neis­ton vir­he­mar­gi­naa­li on 1,1 ja Lah­den osal­ta 4,2 pro­sent­tiyk­sik­köä.

Vas­taa­va ky­se­ly to­teu­tet­tiin edel­li­sen ker­ran vuon­na 2021.