JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pauliina Parhiala on opiskellut kirjallisuustiedettä, poliittista historiaa, valtio-oppia, teologiaa, kansainvälistä politiikkaa ja neuvottelutaitoja. Kuva: Marjatta Kosonen

Pauliina Parhiala on opiskellut kirjallisuustiedettä, poliittista historiaa, valtio-oppia, teologiaa, kansainvälistä politiikkaa ja neuvottelutaitoja. Kuva: Marjatta Kosonen

Marjatta Kosonen

Lähe­tys­seuran uusi toimin­nan­joh­taja: seik­kai­lun­halu syttyi jo lapsena

"Lä­he­tys­seu­ra on ai­na uu­dis­tu­nut ajas­saan. Meil­lä on kaik­ki edel­ly­tyk­set tuo­da toi­voa, vah­vis­taa us­koa ja li­sä­tä rak­kaut­ta", sa­noo Pau­lii­na Par­hi­a­la.

22.9.2023
Virve Rissanen / Suomen Lähetysseura

Seik­kai­lun­ha­lu syt­tyi jo lap­se­na. Pau­lii­na Par­hi­a­lan su­ku­lai­set ker­toi­vat ta­ri­noi­ta val­ta­me­ri­mat­kois­ta, jot­ka he­rät­ti­vät pie­nen ty­tön ute­li­ai­suu­den.

Seu­raa­va sy­ty­ke oli ko­ti­seu­ra­kun­nan nuor­ten mat­ka Ete­lä-Rans­kaan. Siel­lä Pau­lii­na pää­si tu­tus­tu­maan työ­hön lu­ku­tai­to­kes­kuk­ses­sa, jos­sa au­tet­tiin maa­han tul­lei­ta poh­joi­saf­rik­ka­lai­sia.

– Sii­tä jäi ki­pi­nä. Mie­tin, mil­lais­ta täl­lai­sen työn te­ke­mi­nen voi­si ol­la.

Työ, jo­hon Pau­lii­na nuo­re­na tu­tus­tui, oli Suo­men Lä­he­tys­seu­ran te­ke­mää.

Nyt, kol­me vuo­si­kym­men­tä myö­hem­min, Pau­lii­na Par­hi­a­la aloit­ti Lä­he­tys­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja­na. Ai­em­min ko­ke­mus­ta on ker­ty­nyt Ru­an­das­ta, Tan­sa­ni­as­ta, Jor­da­ni­as­ta ja Pa­les­tii­nas­ta, niin kir­kol­li­sis­ta jär­jes­töis­tä kuin kan­sain­vä­li­sis­tä avus­tus­jär­jes­töis­tä.

Par­hi­a­la on toi­mi­nut Lu­te­ri­lai­sen maa­il­man­lii­ton edus­ta­ja­na Je­ru­sa­le­mis­sa ja ACT-al­li­ans­sin ope­ra­tii­vi­se­na joh­ta­ja­na. Hän on ol­lut myös Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kan­sain­vä­li­sen työn joh­ta­ja ja vt. toi­min­nan­joh­ta­ja. Lä­he­tys­seu­ras­sa hän eh­ti työs­ken­nel­lä en­nen toi­min­nan­joh­ta­jak­si va­lin­taa di­a­ko­nia ja ke­hi­tys -pääl­lik­kö­nä ke­vääs­tä 2022 as­ti.

Vim­ma vai­kut­ta­mi­seen al­koi jo opis­ke­lu­ai­ka­na, kun Par­hi­a­la oli opis­ke­li­ja-ak­ti­vis­ti, ja toi­mi eri jär­jes­töis­sä ra­ken­ta­mas­sa eu­roop­pa­lais­ta kan­sa­lai­syh­teis­kun­taa. Avoin yh­teis­kun­ta, vah­va de­mok­ra­tia ja ih­mi­soi­keu­det jäi­vät sy­dä­men asi­oik­si.

Vii­me vuo­sien ko­ke­mus kir­kol­li­sis­sa pii­reis­sä ava­si sil­mät sil­le, et­tä kirk­ko voi pa­ran­taa ih­mis­ten hy­vin­voin­tia hy­vin mo­ni­puo­li­ses­ti. Sii­nä mis­sä hu­ma­ni­taa­ri­nen apu tun­tuu jos­kus laas­ta­ril­ta mär­ki­vään haa­vaan, vai­kut­ta­mis­työl­lä pys­ty­tään pu­reu­tu­maan syi­hin.

Esi­mer­kik­si il­mas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lun ym­pä­ril­lä nä­kyy, mi­ten iso roo­li kirk­ko­jen yh­tei­sel­lä vai­kut­ta­mis­työl­lä on ol­lut.

– Us­kal­lan jopa väit­tää, et­tä Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­sen to­teu­tu­mi­sen taus­tal­la oli kris­til­lis­ten toi­mi­joi­den sin­ni­käs vai­kut­ta­mis­työ. Ha­lu­tes­sam­me saam­me to­del­la pal­jon ai­kaan.

Maa­il­man on­gel­mien mää­rä­tie­toi­sen rat­kai­sun taus­tal­la on kris­til­li­nen ar­vo­maa­il­ma, jo­hon Pau­lii­na Par­hi­a­la kas­voi jo lap­suu­den­ko­dis­saan.

Maa­il­man epä­oi­keu­den­mu­kai­suuk­sien nä­ke­mi­nen on ko­e­tel­lut us­koa.

– Vä­lil­lä sitä miet­tii kuin nuo­ral­la­tans­si­ja, kum­mal­le puo­lel­le kään­tyy: ajat­te­lee­ko et­tä elä­mä on jul­maa, jär­je­tön­tä ja sat­tu­man­va­rais­ta vai hy­vin ar­vo­kas­ta ja ai­nut­laa­tuis­ta.

Hän et­sii luon­nos­ta Ju­ma­lan läs­nä­o­loa ja kes­kus­te­lee eet­ti­sis­tä ky­sy­myk­sis­tä ys­tä­vien­sä kans­sa. Hen­gel­li­sen elä­män kul­ma­ki­vi on kui­ten­kin ru­koi­lu. Lap­suu­des­ta jää­nyt il­ta­ru­kous kuu­luu ta­poi­hin, mut­ta sen li­säk­si Par­hi­a­la ru­koi­lee pit­kin päi­vää.

– Nyt­kin voin lä­het­tää pie­nen ru­kouk­sen mat­kaan kuin lin­nun.

Kolumbian-matkalla Pauliina Parhiala pääsi tutustumaan sademetsien keskellä tehtävään rauhantyöhön. Kuva: Anna Lundén

Kolumbian-matkalla Pauliina Parhiala pääsi tutustumaan sademetsien keskellä tehtävään rauhantyöhön. Kuva: Anna Lundén

Anna Lundén

Ke­vääl­lä Pau­lii­na Par­hi­a­la kävi tu­tus­tu­mas­sa Lä­he­tys­seu­ran työ­hön Ko­lum­bi­as­sa. Vaik­ka hän on elä­mäs­sään näh­nyt pal­jon ke­hit­ty­viä mai­ta ja vai­kei­ta ti­lan­tei­ta, Ko­lum­bia pu­hut­te­li.

Maas­sa on usei­ta aseel­li­sia ryh­miä, tur­val­li­suus­ti­lan­ne on keh­no ja huu­me­kaup­pa re­hot­taa. Kai­ken tä­män kes­kel­lä pie­ni lu­te­ri­lai­nen kirk­ko näyt­te­li suur­ta roo­lia rau­han­työs­sä, ja seu­ra­kun­ta toi­mi mo­nil­le kan­nat­te­le­va­na yh­tei­sö­nä.

– Suo­ma­lai­nen kris­til­li­syys on mel­ko me­lan­ko­lis­ta. Se, et­tä vai­keis­sa­kin olois­sa ar­jen kes­kel­tä kii­reh­di­tään kirk­koon kiit­tä­mään ja ylis­tä­mään, on pu­hut­te­le­vaa.

Vuo­den työs­ken­te­ly Lä­he­tys­seu­ras­sa on näyt­tä­nyt, et­tä työ on tu­lok­sel­lis­ta.

– Sa­nom­me työs­ken­te­le­väm­me hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ih­mis­ten puo­les­ta. Olen jo nyt saa­nut näh­dä, et­tä se ei ole pel­käs­tään mark­ki­noin­ti­pu­he, vaan ai­dos­ti tot­ta.

Esi­mer­kik­si ka­tast­ro­fi- ja kum­mi­työ tuot­ta­vat he­del­mää. Vii­me vuon­na lä­hes 22 000 ih­mis­tä sai apua ka­tast­ro­fi­ti­lan­teis­sa ja yli 300 Lä­he­tys­seu­ran tu­ke­maa las­ta ja nuor­ta val­mis­tui pe­rus- tai jat­ko-opin­nois­ta.

Vii­me vuo­det ovat ol­leet täyn­nä muu­tok­sia niin maa­il­mas­sa kuin Lä­he­tys­seu­ras­sa. Par­hi­a­la suh­tau­tuu tu­le­vai­suu­teen re­a­lis­ti­ses­ti: toi­min­taa täy­tyy tii­vis­tää, ja koko ajan pi­tää ar­vi­oi­da, mi­hin täl­lais­ta jär­jes­töä tar­vi­taan ja mi­hin ei.

– Tii­vis­tä­mi­sen tar­ve tu­lee sekä ta­lou­del­li­sis­ta re­a­li­tee­teis­ta et­tä sii­tä muu­tok­ses­ta, jota olem­me it­se tu­ke­neet edel­lis­ten vuo­sien ai­ka­na. Kump­pa­neil­lam­me on pal­jon omaa osaa­mis­ta ja omia am­mat­ti­lai­sia.

Muu­tos liit­tyy myös kes­kus­te­luun de­ko­lo­ni­saa­ti­os­ta, eli sii­tä, et­tä tun­nis­tam­me edel­leen vai­kut­ta­vat val­koi­seen kat­see­seen ja siir­to­maa­val­ta-ai­kaan liit­ty­vät ra­ken­teet ja val­lan­käy­tön ta­vat ja kult­tuu­rin. Vaik­ka Suo­mi ei ole ol­lut siir­to­maa­i­sän­tä, olem­me sil­ti ol­leet osa län­si­mais­ta apu­yh­tei­söä ja omak­su­neet sen käy­tän­tö­jä.

Par­hi­a­la nä­kee muu­tok­sen tar­peen konk­reet­ti­ses­ti kah­des­sa ky­sy­myk­ses­sä:

– Mei­dän täy­tyy miet­tiä, mi­ten teem­me pää­tök­siä työs­säm­me niin, et­tä kump­pa­neil­lam­me on enem­män val­taa. Toi­sek­si täy­tyy poh­tia, mi­ten nä­em­me lä­he­tys­työn. Lä­he­täm­me joi­ta­kin ih­mi­siä liik­keel­le tääl­tä Suo­mes­ta, mut­ta maa­il­mal­la on li­säk­si ne 1 100 pai­kal­lis­ta työn­te­ki­jää. Se on se työm­me ko­ko­nai­sem­pi kuva.

Hän toi­voo, et­tä myös Lä­he­tys­seu­raa tu­ke­vis­sa seu­ra­kun­nis­sa näh­täi­siin tuo koko kuva – lä­he­tys­työn mo­net kas­vot.

Seu­ra­kun­nis­ta pu­heen ol­len, Par­hi­a­la ha­lu­aa li­sä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta nii­hin mer­kit­tä­väs­ti. Hän ko­kee työn ilon tu­le­van vai­kut­ta­vuu­des­ta, yh­teyk­sis­tä ja yh­tey­des­tä, ja Suo­mes­sa tär­keim­mät yh­teis­työ­kump­pa­nit ovat kaik­ki lä­het­tä­vät seu­ra­kun­nat.

– Moni ru­koi­lee puo­les­tam­me, moni lah­joit­taa. Seu­ra­kun­nis­ta löy­tyy pal­jon kan­nat­te­le­vaa, hy­vää ener­gi­aa.

Tu­le­vai­suu­des­sa hän lu­paa, et­tä Lä­he­tys­seu­ra ra­ken­taa li­sää va­paa­eh­tois­työn ja osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­sia, jot­ta työ­hön voi osal­lis­tua myös Suo­mes­sa.

Pit­kä kan­sain­vä­li­nen ura on opet­ta­nut Pau­lii­na Par­hi­a­lal­le, et­tä yh­des­sä saa enem­män ai­kaan. Sik­si hän tuo­ree­na toi­min­nan­joh­ta­ja­na suun­taa kat­set­taan myös ”ver­rok­kei­hin”, eli mui­hin poh­jois­mai­siin ja eu­roop­pa­lai­siin lä­he­tys­jär­jes­töi­hin.

– Kaik­ki me et­sim­me uu­sia ta­po­ja ol­la re­le­vant­te­ja. Ha­lu­an tut­kia, mil­lais­ta yh­teis­työ­tä voi­sim­me teh­dä.

Uu­si hal­li­tus ei ole ke­hi­ty­syh­teis­työn ylin ys­tä­vä, ja kir­kon jä­sen­mää­rä vä­he­nee. Par­hi­a­la on kui­ten­kin toi­vei­kas. Jär­jes­tö on näh­nyt sor­to­vuo­det, nä­län­hä­dän, it­se­näis­ty­mi­sen, kan­sa­lais­so­dan, maa­il­man­so­dat ja ke­hit­ty­vien mai­den it­se­näis­ty­mi­set. Nyt on me­neil­lään yk­si vai­he täs­sä jat­ku­mos­sa.

– Lä­he­tys­seu­ra on ai­na uu­dis­tu­nut ajas­saan. Meil­lä on kaik­ki edel­ly­tyk­set täs­tä­kin eteen­päin tuo­da toi­voa, vah­vis­taa us­koa ja li­sä­tä rak­kaut­ta maa­il­mas­sa.

Elä­mä on tar­jon­nut koh­ta 50 vuot­ta täyt­tä­väl­le Pau­lii­na Par­hi­a­lal­le seik­kai­lu­ja jo mo­nel­la eri man­te­reel­la. Nyt al­ka­nut uu­si työ on oman­lai­sen­sa seik­kai­lu, jon­ka edes­sä hän vai­kut­taa sekä in­nos­tu­neel­ta et­tä le­vol­li­sel­ta.

Työ­pai­nei­den kes­kel­lä hä­nel­le on tär­ke­ää ot­taa ai­kaa per­heel­leen. Ko­to­na odot­ta­vat puo­li­so, tei­ni-ikäi­set lap­set ja Kurt Wal­lan­der -ni­mi­nen jack­rus­sel­lin­ter­rie­ri.

– Pal­jon tu­lee vie­tet­tyä ai­kaa las­ten ja koi­ran kans­sa. Se on pa­ras­ta pa­lau­tu­mis­ta, kos­ka sil­loin saa asi­at pers­pek­tii­viin ja oi­ke­aan jär­jes­tyk­seen.

FAK­TA

Pau­lii­na Par­hi­a­la

Suo­men Lä­he­tys­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja.

Pap­pi ja opet­ta­ja, opis­kel­lut myös kan­sain­vä­lis­tä po­li­tiik­kaa.

Puo­li­so ja kak­si tei­ni-ikäis­tä las­ta.

Mitä syöt aa­mui­sin?

”Rak­kaan puo­li­so­ni val­mis­ta­man aa­mi­ai­sen: ruis­lei­pää, kurk­kua ja to­maat­tia, jos hy­vin käy niin ka­nan­mu­naa. Juon kaa­ka­o­ta ja olen myös in­no­kas ve­den­juo­ja aa­mui­sin.”

Lem­pi­vir­te­si?

Soi kun­ni­ak­si Luo­jan. Se on kii­tos­vir­si, hyvä bii­si, jos­sa on kau­niit sa­nat. Jo­kin sii­nä osuu ih­mi­sen ja Ju­ma­lan suh­teen yti­meen.”

Lue lisää aiheesta