JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
”Kirkko tuntuu kodilta, kaikessa rosoisuudessaankin. On ilo olla yhdessä tätä hiippakuntaa rakentamassa”, sanoo Mikkelin piispa Mari Parkkinen. Kuva: Kari Rossi

”Kirkko tuntuu kodilta, kaikessa rosoisuudessaankin. On ilo olla yhdessä tätä hiippakuntaa rakentamassa”, sanoo Mikkelin piispa Mari Parkkinen. Kuva: Kari Rossi

Kari Rossi

"Kirkon on nyt aika kuunnella" – Mikkelin hiip­pa­kunnan uusi piispa Mari Parkkinen toivoo kirkon kulkevan kohti aitoa dialogia

1.9.2023
Heidi Kvist

Kolme päi­vää sen jäl­keen, kun Imat­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra, te­o­lo­gi­an toh­to­ri Mari Park­ki­nen va­lit­tiin Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pak­si, hä­nen työ­pöy­däl­leen kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­sa il­mes­tyy ir­to­kark­ki­pus­si. Yk­si pa­peis­ta on aja­tel­lut, et­tä so­ke­ri tu­lee nyt tar­pee­seen. Ele ker­too pal­jon: Mari Park­ki­nen on ol­lut Imat­ral­la ja Imat­ran seu­ra­kun­nas­sa ra­kas­tet­tu ja ar­vos­tet­tu joh­ta­ja, joka koh­taa ih­mi­set rin­nal­la kul­kien. Park­kis­ta us­kal­le­taan lä­hes­tyä.

Piis­pa elec­tal­la on ta­ka­naan in­ten­sii­vi­set kak­si vuot­ta, joi­hin si­säl­ty­vät muun mu­as­sa työn aloi­tus kirk­ko­her­ra­na, ko­ro­na-ai­ka, oma toh­to­rin­väi­tös­ti­lai­suus, Imat­ran Kol­men Ris­tin kir­kon pe­las­tu­so­pe­raa­tio, seu­ra­kun­ta­vaa­lit, puo­li vuot­ta kes­tä­nyt piis­pan­vaa­li­kam­pan­ja, ja lo­pul­ta va­lin­ta Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan uu­dek­si piis­pak­si. Imat­ral­la pai­kal­li­ses­sa Uu­tis­vuok­si-leh­des­sä kir­joi­te­taan Park­ki­sen per­heen toi­vo­van, et­tä hän pi­täi­si vä­lil­lä va­paa­ta­kin. Seu­ra­kun­nan hen­ki­lö­kun­ta tun­nis­taa aja­tuk­sen: Park­ki­nen tun­ne­taan ko­ko­nai­suu­det hal­tuun ot­ta­va­na joh­ta­ja­na. Li­säk­si hä­nen työ­huo­neen­sa ovi on ol­lut ai­na avoin­na – konk­reet­ti­ses­ti.

– Kirk­ko­her­ran työ on ol­lut to­del­la an­toi­saa. Olen ty­kän­nyt sii­tä, et­tä työ­tä on ol­lut pal­jon. Pa­rin vuo­den ai­ka­na työ­pöy­däl­lä on ol­lut pal­jon no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la si­säis­tet­tä­viä asi­oi­ta ja sa­mal­la kat­se on suun­tau­tu­nut tu­le­vai­suu­teen seu­ra­kun­nan ja työ­yh­tei­sön li­säk­si ko­ko­nais­kir­kol­li­sel­la ta­sol­la.

Samaa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen on kir­kon si­säl­lä mie­li­pi­teet kah­tia ja­ka­va ky­sy­mys. Se oli myös piis­pan­vaa­lis­sa yk­si polt­ta­vim­mis­ta ai­heis­ta.

– Avi­o­liit­to­ky­sy­myk­sen tu­le­nar­kuus oli sel­vää jo en­nen piis­pan­vaa­lia, mut­ta sen pai­no­ar­vo koko kirk­koon liit­ty­väs­sä kes­kus­te­lus­sa oli it­sel­le­ni­kin yl­lä­tys. Ti­lan­ne on vä­lil­lä niin kär­jis­ty­nyt, et­tä se la­maan­nut­taa ko­ko­nais­ku­van kir­kos­ta. Su­ku­puo­li- ja sek­su­aa­li­suus­ky­sy­myk­set ovat vah­vo­ja, ne ovat ih­mi­sen iden­ti­tee­tin yti­mes­sä. Avi­o­liit­to­ky­sy­mys tun­tuu kui­ten­kin ole­van mo­nil­le ai­noa kirk­koon liit­ty­vä ky­sy­mys ajas­sam­me.

– Kirk­koon tul­laan sie­lu edel­lä – ei su­ku­puo­li tai sek­su­aa­li­suus edel­lä. Ar­vos­tan avi­o­liit­toa myös sil­loin, kun sen sol­mi­vat ih­mi­set, jot­ka ovat sa­maa su­ku­puol­ta. Tasa-ar­voi­nen koh­te­lu ulot­tuu mie­les­tä­ni tä­män­kin asi­an yti­meen. Yk­sit­täi­nen piis­pa ei kui­ten­kaan ole asi­aan liit­ty­en rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa, pää­tök­set te­kee kir­kol­lis­ko­kous.

Kun ih­mi­nen va­li­taan piis­pak­si, hän­tä kuun­nel­laan heti her­kem­mäl­lä kor­val­la.

– On mie­tit­tä­vä en­tis­tä­kin tar­kem­min, mi­ten aset­te­lee sa­nan­sa. Tu­le­vas­ta piis­pas­ta ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta, myös mah­dol­li­sis­ta tu­le­vis­ta lin­jauk­sis­ta­ni. Olen ko­ros­ta­nut, et­tä kir­kon tra­di­tio on ja py­syy. Evan­ke­liu­mia ju­lis­te­taan edel­leen. Meil­lä on Raa­mat­tu, tra­di­tio ja tun­nus­tus­kir­jat. Piis­pa on vain yk­si osa ko­ko­nai­suut­ta.

Park­kis­ta on va­lin­nan jäl­keen tul­tu iloi­ten ter­veh­ti­mään ja on­nit­te­le­maan ka­dul­la­kin.

– Ken­ties aja­tel­laan, et­tä työs­ken­te­ly­ta­vas­sa­ni on jo­tain sel­lais­ta, joka voi­si pal­vel­la kirk­koa täs­sä ajas­sa: tär­kein­tä on yh­des­sä ra­ken­ta­mi­nen ja kat­seen suun­taa­mi­nen tu­le­vai­suu­teen.

Park­ki­sen mie­les­tä täs­sä­kin het­kes­sä tär­kein­tä on muis­taa se mikä mei­tä yh­dis­tää: Kris­tuk­sen ris­tin­työ.

– Kir­kon yk­seys ra­ken­tuu Kris­tuk­sen kaut­ta; kris­tit­ty­jä yh­dis­tää ai­na Kris­tus. Ai­van niin kuin tä­nään­kin, al­ku­seu­ra­kun­nas­sa­kin on ol­tu eri­mie­li­siä. Eh­tool­lis­sa­nois­sa­kin sa­no­taan: yh­dis­tä mei­dät Hä­neen ja toi­siim­me. Mei­dän pi­tää vaa­lia tätä yk­seyt­tä, ja sa­mal­la op­pia elä­mään so­vi­te­tus­sa eri­lai­suu­des­sa.

Koh­taa­mi­nen ja ai­don di­a­lo­gin ta­voit­ta­mi­nen ovat Park­ki­sen mie­les­tä kir­kol­le tär­ke­ää alu­et­ta juu­ri nyt.

– Jee­sus kul­ki ih­mis­ten pa­ris­sa. Hän ot­ti osaa ih­mis­ten elä­mään, ru­koi­li, kuun­te­li ih­mis­ten mur­hei­ta, pa­ran­si. Kir­kon, joka on ol­lut tiu­kas­ti kiin­ni lain ja opin lu­ke­mi­ses­sa, on nyt ai­ka kuun­nel­la. Jee­sus ke­hot­ti ole­maan taa­koit­ta­mat­ta ih­mi­siä ja kul­ke­maan hei­dän rin­nal­laan. Toi­von, et­tä piis­pa­na osai­sin joh­dat­taa kirk­koa tä­hän suun­taan – ai­toon di­a­lo­giin. Jos kuun­te­lem­me vain opil­lis­ta puol­ta, Jee­suk­sen läs­nä­o­lo maa­il­mas­sa jää koh­taa­mat­ta ko­ko­naan.

Park­ki­sen val­mis­tau­tu­mi­nen syys­kuun piis­pan­vih­ki­myk­seen al­koi heti va­lin­nan jäl­keen. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa on ol­lut tra­di­ti­o­na, et­tä piis­pan viit­ta – vir­kaan liit­ty­vän sym­bo­lii­kan li­säk­si – pe­riy­tyy myös konk­reet­ti­ses­ti uu­del­le piis­pal­le. Piis­pa Sep­po Häk­ki­sen käyt­töön ot­ta­ma piis­pan­hiip­pa­kin siir­tyy nyt Mari Park­ki­sel­le.

– Olen iloi­nen sii­tä, et­tä tämä tra­di­tio säi­lyy.

Tu­le­van piis­pan ka­len­te­ri täyt­tyy jo ko­vaa vauh­tia. Syk­syl­lä on edes­sä seu­ra­kun­ta­vie­rai­lu­ja, piis­pain­ko­kous, or­di­naa­ti­o­kou­lu­tus­ta, pap­pis­vih­ki­mys, kirk­ko­her­ran vir­kaan aset­ta­mi­sia ja kir­kol­lis­ko­kous mar­ras­kuus­sa. Kir­joi­tus­töi­tä piis­pa te­kee pal­jon.

Piis­pan­vaa­lin jäl­kei­nen ke­sä­lo­ma tar­jo­si mah­dol­li­suu­den myös het­ken hen­gäh­dyk­seen. Park­ki­nen ra­kas­taa kir­jo­ja ja eh­ti lo­mal­laan lu­kea myös omak­si ilok­seen. Sie­ni­ret­ket­kin kuu­lu­vat tär­ke­ä­nä osa­na ke­sän­viet­toon.

– Luen mie­lel­lä­ni his­to­ri­al­li­sia elä­mä­ker­to­ja. Dek­ka­rit jä­tän lu­ke­mat­ta, niis­tä me­nee yö­u­net. Pöy­däl­lä­ni oli ke­säl­lä myös tu­le­viin ko­kouk­siin liit­ty­vää lu­et­ta­vaa. Lap­sen­lap­sen kans­sa teim­me ke­sä­ret­kiä ja pak­ka­sim­me mu­kaan klas­sik­ko­e­väät: pil­li­me­hua, kurk­ku­voi­lei­piä ja jo­tain herk­kua. Yk­si ke­sän pie­nis­tä ilois­ta oli sie­ni­met­säs­tä löy­ty­neet kan­ta­rel­lit. Ke­sä­lo­mal­la löy­tyi myös asun­to Mik­ke­lis­tä.

Muut­to­kuor­maan läh­tee myös Imat­ral­la käy­tös­sä ol­lut van­ha pui­nen työ­tuo­li, jon­ka Park­ki­nen on it­se en­ti­söi­nyt.

– Tuo­li oli en­sim­mäi­nen en­ti­söin­ti­työ­ni noin 30 vuot­ta sit­ten. Se on kul­ke­nut mu­ka­na­ni sii­tä läh­tien. Tein täl­lä tuo­lil­la is­tu­en myös väi­tös­kir­ja­ni ja olen tot­tu­nut sel­kä­no­jan jyrk­kään kul­maan. Täl­lä tuo­lil­la is­tu­en py­syy suo­ra­sel­käi­se­nä, Park­ki­nen hy­myi­lee.

Py­säh­ty­mi­nen­kin on tar­peen, jot­tei mai­se­man kau­neus unoh­tui­si.

– Me­nem­me niin no­pe­al­la tah­dil­la ny­ky­ään, et­tä it­se­ään­kin on ak­tii­vi­ses­ti muis­tu­tet­ta­va py­säh­ty­mään. Huo­le­ton vii­pyi­ly, jota Fran­sis­cus As­si­si­lai­nen­kin har­joit­ti, on it­sel­le­ni tär­ke­ää.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tu­le­va piis­pa ko­kee kir­kon pal­ve­li­jan roo­lin vah­vas­ti omak­seen.

– Kirk­ko tun­tuu ko­dil­ta, kai­kes­sa ro­soi­suu­des­saan­kin. On ilo ol­la yh­des­sä tätä hiip­pa­kun­taa ra­ken­ta­mas­sa. Toi­vo­tan hy­vän Ju­ma­lan siu­naus­ta koko hiip­pa­kun­taan. Toi­vot­ta­vas­ti ta­paam­me to­reil­la ja kir­kois­sa.

Kir­joit­ta­ja on Imat­ran seu­ra­kun­nan tie­dot­ta­ja. Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma vih­kii Mari Park­ki­sen Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pak­si Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa 3.9. Päi­jät-Hä­meen ro­vas­ti­kun­ta kuu­luu Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan.