JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Käkisalmen tyttö Raija Nissinen Herran kukkarossa: "Olen kokenut aina, että minun pitää vain heittäytyä ja luottaa, että vesi kantaa"

Rai­ja Nis­si­sen elä­män rä­sy­ma­tos­sa on omat rai­tan­sa niin on­nel­le kuin on­net­to­muu­del­le­kin. Kai­ken poh­ja­na ovat luot­ta­muk­sen ja toi­von vä­rit. Hei­no­las­sa hän tuli tun­ne­tuk­si kris­til­li­sen kir­ja­kau­pan pi­tä­jä­nä.

28.6.2023
Kaisa Hako

Olenko­han minä nyt tai­vaas­sa, ih­met­te­li pie­ni Rai­ja, kun här­kä­vau­nun ovet au­ke­ni­vat ja kir­kas valo tul­vi hä­mä­rään vau­nuun. Ju­nan kyy­dis­sä oli Kar­ja­lan eva­koi­ta.

Ei ol­tu tai­vaas­sa. Ol­tiin Hei­no­lan rau­ta­tie­a­se­mal­la. Vuo­si oli 1945, ja Kä­ki­sal­mes­sa syn­ty­nyt Rai­ja-tyt­tö oli al­le kol­me vuot­ta van­ha.

Lai­tu­ril­la seis­syt so­ti­las nos­ti pal­jas­jal­kai­sen Rai­jan uu­teen ko­ti­kau­pun­kiin. Vaik­ka tyt­tö ei tie­ten­kään osan­nut vie­lä lu­kea, hän huo­ma­si, et­tä va­ras­to­ma­ka­sii­nin sei­näs­sä oli kol­me isoa kir­jain­ta: L, O ja K. Lah­den osuus­kaup­pa. Kir­jai­met piir­tyi­vät mie­leen, ja ne sa­mat kir­jai­met ovat ma­ka­sii­nin sei­näs­sä vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä.

– Näen ne ai­na, kun ajan ase­man ohi, sa­noo hei­no­la­lai­nen Rai­ja Nis­si­nen, 80.

Olen­ko­han minä nyt tai­vaas­sa? Ky­sy­mys tu­lee mie­leen, kun ke­säi­se­nä päi­vä­nä as­tuu Nis­si­sen ri­vi­ta­lo­ko­din ta­ka­pi­hal­le. Pik­ku puu­tar­has­sa kuk­ki­vat lem­mi­kit, esi­kot, vuo­ri­kau­no­kit, kur­jen­pol­vet ja lu­kui­sat muut. Pi­o­nis­sa on ai­na­kin kol­me­kym­men­tä nup­pua. Te­ras­sil­la ku­kois­ta­vat pe­tu­ni­at, or­vo­kit ja mil­joo­na­kel­lot. Pie­ni suih­ku­läh­de so­li­see. Pa­ra­tii­sia tämä muis­tut­taa. Pa­ra­tii­sin emän­tä on nur­mel­la pal­jain ja­loin, kuin­kas muu­ten. Hän esit­te­lee, mi­ten puu­tar­han pe­räl­lä on pie­ni ve­rä­jä ja sen pääl­lä kana ja kuk­ko. Ne ovat yh­tä kuin Rai­ja ja On­ni.

– Kun me ol­tiin koh­dat­tu ja men­tiin en­si ker­taa yh­des­sä tans­sei­hin Kuor­tin Ki­sa­hal­lil­le, en­sim­mäi­nen tans­sim­me oli Van­han ve­rä­jän luo­na, Nis­si­nen muis­te­lee.

On­ni kuo­li seit­se­män vuot­ta sit­ten ei­kä eh­ti­nyt asua täs­sä pa­ra­tii­sis­sa, vaik­ka muut­toa oli suun­ni­tel­tu yh­des­sä.

– Lu­pa­sin On­nil­le, et­tä hoi­dan tä­män pi­han. Mi­nä­hän olen tääl­lä kuin Her­ran kuk­ka­ros­sa.

On­nin kuo­le­ma nä­kyy mus­ta­na rai­ta­na rä­sy­ma­tos­sa, jon­ka Nis­si­nen ku­toi muu­ta­ma vuo­si sit­ten Ku­dot­tu elä­mä -kult­tuu­ri­hank­keen yh­tey­des­sä. Rul­laam­me vä­rik­kään ma­ton au­ki ja kat­se­lem­me. Mo­nen­kir­ja­vaan mat­toon on ku­dot­tu Nis­si­sen koko elä­mä. Lap­set ja las­ten­lap­set, kih­la­sor­muk­set ja kuo­le­mat, työt­tö­myy­det ja uu­det alut, on­net ja on­net­to­muu­det, kai­kel­le omat rai­tan­sa. To­sin se, mikä voi pääl­tä kat­so­en näyt­tää on­net­to­muu­del­ta, ei Nis­si­sen mie­les­tä vält­tä­mät­tä sitä ole­kaan.

– En muis­ta, et­tä oli­sin kos­kaan niis­tä Ju­ma­lal­le ka­pi­noi­nut. Olen kyl­lä ky­sel­lyt, et­tä mik­si. Ei se vas­taus sil­lä het­kel­lä tule. Sen ym­mär­tää sit­ten jos­kus myö­hem­min, hän sa­noo.

Ma­ton al­ku­pääs­sä on he­le­ää si­nis­tä, Os­ta­mo­jär­ven aal­to­ja ja laa­jaa Laa­tok­kaa. Siel­tä elä­mä al­koi, Kä­ki­sal­men Os­ta­mon ky­läs­tä. Laa­to­kan­si­ni­nen vaih­tui kui­ten­kin pian Hei­no­lan läpi vir­taa­van Ky­men vä­rei­lyi­hin, kun Neu­vos­to­liit­to muo­vai­li per­heen koh­ta­lon uu­sik­si. ”Mo­lo­toh­vi vei meil­tä maat”, puus­kah­ti Rai­jan bi­o­lo­gi­nen äi­ti Hil­ja, kun per­he oli aset­tu­nut ai­em­paa pie­nem­mäl­le maa­til­kul­le Hei­no­laan, Kä­ki­ka­dul­le. Katu oli saa­nut ni­men­sä Kä­ki­sal­men eva­kois­ta, joi­ta saa­pui Hei­no­laan run­sain mää­rin.

So­dan tra­ge­di­as­ta huo­li­mat­ta var­hais­lap­suu­den ai­ka näyt­täy­tyy sä­vyil­tään on­nel­li­sen lem­pe­ä­nä. Ko­te­ja ra­ken­net­tiin kiih­ke­äs­ti, niin myös Rai­ja-ty­tön per­hees­sä. Kah­des­sa vuo­des­sa ton­til­le oli päi­vä­työn ohes­sa ra­ken­net­tu pi­ha­mök­ki, talo sekä lää­vä, jos­sa ma­jai­li­vat leh­mä ja pos­su.

Il­tai­sin töi­den jäl­keen An­ton-isä söi no­pe­as­ti, pis­ti ”lu­pi­tu­pa­kan” huu­leen ja pai­nui pui­maan juu­ri päät­ty­nyt­tä so­taa mui­den Kä­ki­ka­dun mies­ten kans­sa.

Äi­ti aje­li usein pyö­räl­lä kirk­koon tai hen­gel­li­seen telt­ta­ko­kouk­seen ja ot­ti Rai­jan­kin ta­ra­kal­le mu­kaan. Vai­kut­tei­ta lie­nee tart­tu­nut, sil­lä noi­hin ai­koi­hin vii­si- tai kuu­si­vuo­ti­as Rai­ja piti en­sim­mäi­sen saar­nan­sa. Se oli­kin iki­muis­toi­nen.

Naa­pu­rus­ton lap­si­kat­ras oli poh­ti­nut, mitä seu­raa­vak­si lei­kit­täi­siin, jol­loin Rai­ja-tyt­tö oli eh­dot­ta­nut: ”Pi­de­tään ko­kous!”

Tuu­mas­ta toi­meen. Tyh­jäl­tä ton­til­ta löy­tyi laa­tik­ko pu­hu­jan­pön­tök­si, ja nuo­ri seu­ra­kun­ta is­tuu­tui rin­tee­seen kuu­li­joik­si. Rai­ja saar­na­si pa­la­vas­ti laa­ti­kon pääl­tä.

– Ei sii­nä pu­hees­sa­ni mi­tään jär­jel­lis­tä ol­lut. Lop­puun pää­tin sa­noa jo­tain eri­tyi­sen hie­noa. Nos­tin kä­det pys­tyyn ja huu­sin: ”Pas­kaaks me vä­li­täm­me, Ju­ma­laa me ra­kas­tam­me, hal­le­lu­jaa!”, Nis­si­nen ker­too ja nau­raa ve­det sil­mis­sä.

Saar­na oli­si eh­kä pai­nu­nut un­ho­laan, el­lei naa­pu­rus­ton asu­kas Pent­ti Lauk­ka­nen oli­si juu­ri sil­loin pyö­räil­lyt ohi ja hu­vit­tu­nut suu­res­ti kuu­le­mas­taan.

Näin pe­räs­tä­päin Rai­ja Nis­si­nen ajat­te­lee, et­tä lap­sen saar­naan tai­si ol­la pii­lo­tet­tu­na oi­val­lus.

– Sen sa­no­ma­han on, et­tä mei­dän ei tar­vit­se huo­leh­tia ei­kä mu­reh­tia mis­tään. Voim­me luot­taa sii­hen, et­tä meis­tä pi­de­tään huol­ta, hän sa­noo.

Us­kon ja luot­ta­muk­sen ele­ment­ti on ol­lut Nis­si­ses­sä jo­ten­kin si­sään­ra­ken­net­tu­na var­hais­lap­suu­des­ta as­ti. Hän ar­ve­lee, et­tä se juur­tui si­sim­pään bi­o­lo­gi­sen äi­din pe­rin­tö­nä huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä elä­män mat­toon tuli synk­kä rai­ta tal­vel­la 1950. Hil­ja-äi­ti kuo­li koh­tu­syö­pään.

– Ke­säs­tä 1948 as­ti minä olin ym­mär­tä­nyt, et­tä äi­ti kuo­lee. Hän ker­toi mi­nul­le, et­tä hän me­nee tai­vaan ko­tiin ja vil­kut­taa siel­tä täh­te­nä mi­nul­le.

Nis­si­nen on sil­ti sitä miel­tä, et­tä syn­tyi on­nel­lis­ten täh­tien al­la:

– Mi­nus­ta on ai­na pi­det­ty huol­ta täs­sä maa­il­mas­sa.

Hil­ja oli tain­nut aa­vis­taa, et­tei An­to­nis­ta oli­si lap­si­kat­raan kait­si­jak­si. Vain toi­nen pik­ku­vel­jis­tä jäi isän kans­sa asu­maan, ja per­he ha­jo­si pian kuin aka­nat tuu­leen. Adop­ti­o­van­hem­mat Juho ja Tyy­ne Rou­hi­ai­nen tu­li­vat ha­ke­maan Rai­jan uu­teen ko­tiin hau­ta­jais­ten jäl­kei­se­nä päi­vä­nä. Hy­vät van­hem­mat heis­tä tu­li­kin. He huo­leh­ti­vat kau­as­kan­toi­ses­ti myös sii­tä, et­tä Rai­ja sai osuu­ten­sa äi­din pe­rin­nös­tä. Osak­kee­seen si­joi­te­tul­la pe­rin­tö­ra­hal­la oli tär­keä roo­li myö­hem­mäs­sä elä­män­vai­hees­sa, ku­ten pian saam­me tie­tää.

Rä­sy­ma­ton hem­pe­än­vä­ri­seen nuo­ruus­vai­hee­seen il­maan­tui kak­si kul­lan­vä­ris­tä rai­taa, kih­lat ja avi­o­liit­to. Mil­loin on­ni as­tui elä­mään On­nin muo­dos­sa?

– Pi­tää­kö mi­nun sa­noa si­nul­le päi­vä ja kel­lo­nai­ka­kin, ky­syy Nis­si­nen, jol­ta päi­väyk­set nap­sah­ta­vat kuin ap­tee­kin hyl­lyl­tä.

Päi­vä oli 18.5.1962. Kel­lo oli mah­dol­li­ses­ti 19, paik­ka­na leik­ki­ken­tän lai­ta Kon­ni­saa­ren­tiel­lä. Nis­si­nen muis­te­lee, et­tä ”pot­kis­ke­li ki­viä” ka­ve­rin­sa Lee­nan kans­sa, kun tie­tä pit­kin lä­hes­tyi hi­taas­ti Skoda. Kyy­dis­sä oli On­ni Nis­si­nen, joka oli muut­ta­nut Hei­no­laan Tam­pel­lan teh­das­ta ra­ken­ta­maan.

– Mih­käs ty­töt on me­nos­sa, au­tos­ta tie­dus­tel­tiin.

Var­sin pian oli sel­vää, et­tä Rai­ja oli me­nos­sa ai­na­kin tans­sei­hin Ki­sa­hal­lil­le ja sitä myö­tä kih­loi­hin ja nai­mi­siin, vaik­ka Juho-isä ei an­ta­nut lu­paa.

– Men­tiin sil­ti.

Elä­män rä­sy­ma­tos­sa seu­ra­si­vat kii­rei­set ”pu­nai­set vuo­det”, jol­loin saa­tiin ty­tär ja poi­ka ja muu­tet­tiin asun­nos­ta toi­seen ja teh­tiin ko­vas­ti työ­tä.

Nis­si­nen oli al­ka­nut poh­dis­kel­la it­sek­seen, mitä us­ko­mi­nen oi­ke­as­taan käy­tän­nös­sä mer­kit­see. Olen­nais­ta tun­tui ole­van toi­von ja luot­ta­muk­sen läs­nä­o­lo elä­mäs­sä.

– Lap­se­nus­kon olin saa­nut jo äi­dil­tä. Mut­ta vah­vis­tus sil­le, et­tä Ju­ma­la on ole­mas­sa, tuli mi­nul­le 1970-lu­vul­la kir­jo­jen vä­li­tyk­sel­lä, hän ker­too.

Eri­tyi­nen teos hä­nel­le oli saar­naa­ja Kath­ryn Kuhl­ma­nin kir­ja Ju­ma­lal­le on kaik­ki mah­dol­lis­ta. Sii­nä oli ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä, jot­ka oli­vat us­kal­ta­neet heit­täy­tyä luot­ta­muk­sen va­raan.

1970-lu­vul­la ta­pah­tui asia, jota Nis­si­nen pi­tää omal­la koh­dal­laan osoi­tuk­se­na tai­vaal­li­ses­ta rak­kau­des­ta.

On­ni oli sitä miel­tä, et­tä kak­si las­ta saa riit­tää, mut­ta it­se­päi­nen vai­mo ru­koi­li sa­laa vie­lä yh­tä pie­no­kais­ta. Hän al­koi­kin odot­taa, ja vat­sas­sa myl­ler­si niin, et­tä odot­ta­vas­ta äi­dis­tä tun­tui kuin siel­lä oli­si vä­hin­tään mus­te­ka­la. Kun po­jan syn­nyt­tyä kä­ti­lö hih­kai­si, et­tä ”tääl­tä­hän tu­lee vie­lä toi­nen”, Nis­si­nen ei var­si­nai­ses­ti yl­lät­ty­nyt. Hän ei ol­lut pu­hu­nut muil­le aa­vis­tuk­sis­taan, mut­ta hä­nel­lä oli ol­lut tun­ne, et­tä tu­los­sa oli jy­my­pauk­ku. Yl­lä­tys­poi­ka oli py­sy­nyt kät­kös­sä kä­ti­löil­tä­kin.

– Sain kak­sin ver­roin enem­män kuin olin pyy­tä­nyt!

Nis­si­nen tuu­mai­li, et­tä mui­den­kin ih­mis­ten us­koa ja luot­ta­mus­ta oli­si hyvä jo­ten­kin vah­vis­taa, mut­ta rai­lak­kaas­ta en­si­saar­nas­taan huo­li­mat­ta hän ei ole ol­len­kaan sitä tyyp­piä, joka tu­put­taa us­ko­aan muil­le. Kau­pun­gis­sa pi­täi­si ol­la kris­til­li­nen kir­ja­kaup­pa, hän vi­si­oi. Ku­kaan ei vain ol­lut kiin­nos­tu­nut sitä pe­rus­ta­maan.

Kun Nis­si­nen 48-vuo­ti­aa­na sai ha­vai­ta tien nous­seen työ­e­lä­mäs­sä täy­sin pys­tyyn, mie­leen juo­lah­ti, et­tä oli­si­ko­han kir­ja­kaup­pa­vi­sio tar­koi­tet­tu kui­ten­kin hä­nen it­sen­sä to­teu­tet­ta­vak­si. Tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys ja 1990-lu­vun lama var­mis­ti­vat, et­tei työ Pos­ti-Te­lel­lä enää ol­lut mi­ten­kään mah­dol­lis­ta. Kän­ny­kät te­ki­vät tu­lo­aan, te­le­myy­mä­löi­tä lak­kau­tet­tiin ja vä­keä vä­hen­net­tiin. Riit­tä­vän mon­ta nöy­ryyt­tä­vää kään­net­tä ko­et­tu­aan Nis­si­nen päät­ti, et­tä nyt oli­si kir­ja­kau­pan ai­ka. Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen tar­vit­ta­van lai­nan ta­kee­na oli äi­din pe­rin­tö. Vii­si­kymp­pi­nen nai­nen hyp­pä­si pys­ty­met­säs­tä yrit­tä­jäk­si kes­kel­lä la­maa.

Yk­si asia oli Nis­si­sen mie­les­tä eh­dot­to­man var­ma: kris­til­li­sen kir­ja­kau­pan nimi ei saa­nut ol­la ”kris­til­li­nen kir­ja­kaup­pa”, sil­lä se oli­si suot­ta kar­si­nut asi­a­kas­kun­taa. Sen si­jaan kau­pan ni­mek­si tuli Pos­til­la-Puo­ti, ja siel­tä sai hen­gen­ra­vin­non ohel­la os­taa myös lah­ja­ta­va­roi­ta, kort­te­ja ja mu­siik­kia. Nis­si­nen piti puo­tia 22 vuot­ta. Tuo ajan­jak­so näyt­täy­tyy rä­sy­ma­tos­sa on­nel­li­sen vih­re­ä­nä, mer­ki­tyk­sel­li­se­nä ai­ka­na.

– Ra­kas­tin asi­ak­kai­ta yli kai­ken, Nis­si­nen sa­noo.

Sul­jet­tu­aan puo­din hän sai va­jaat kol­me yh­teis­tä elä­ke­vuot­ta On­nin­sa kans­sa. Sit­ten koit­ti mus­tan rai­dan vuo­ro. On­ni läh­ti edel­tä koh­ti ki­mal­ta­vaa si­ner­rys­tä, joka kuul­taa elä­män rä­sy­ma­ton lop­pu­pääs­sä.

– Sain pi­tää hän­tä kä­des­tä ai­van lop­puun as­ti, Nis­si­nen sa­noo.

Muut­to uu­teen ko­tiin jär­jes­tyi On­nin kuo­le­man jäl­keen ta­val­la, joka tun­tuu ole­van luon­tais­ta Kä­ki­sal­men ty­töl­le: sä­hä­käs­ti.

Uu­si koti oli kat­sot­tu­na, mut­ta edel­lis­tä ei ol­tu vie­lä saa­tu kau­pak­si.

– On­ni ei oli­si iki­nä ot­ta­nut lai­naa en­nen kuin edel­li­nen on myy­ty, Nis­si­nen nau­res­ke­lee.

Hän sen si­jaan mars­si pank­kiin vä­li­ra­hoi­tus­ta ky­sy­mään, ja ih­met­te­lee vie­lä tä­nä­kin päi­vän, mi­ten hel­pos­ti kaik­ki meni. ”Kyl­lä se jär­jes­tyy”, lu­pa­si pan­kin­joh­ta­ja heti ja ky­syi vas­ta sit­ten: ”An­teek­si, mikä rou­van nimi oli­kaan?”

– Olen ko­ke­nut ai­na, et­tä mi­nun pi­tää vain heit­täy­tyä ja luot­taa, et­tä vesi kan­taa, Nis­si­nen sa­noo.

Ju­tel­les­sa päi­vä on eh­ti­nyt pit­käl­le. Au­rin­gon­va­lo pik­ku pa­ra­tii­sin yl­lä on vaih­tu­nut kuu­mot­ta­vas­ta lem­pe­äk­si. Elä­män rä­sy­ma­tos­sa elel­lään sitä koh­taa, jos­sa il­ta­rus­ko ru­sot­taa kau­neim­mil­laan. Pa­ra­tii­sin emän­tä kat­se­lee ku­kois­ta­vaa tar­haan­sa:

– Toi­von, et­tä saan elää vie­lä mo­nia vuo­sia tääl­lä. Jär­ki pääs­sä, ja­lat maas­sa, us­ko tas­kus­sa.

Rai­ja Nis­si­sen elä­män­vai­hei­ta ku­vaa­va rä­sy­mat­to on mu­ka­na Suo­men kä­si­työn mu­se­on näyt­te­lys­sä Ku­del­ma – kä­si­työ­muis­to­ja ja kar­ja­lai­suut­ta 27.6.–20.8.2023.

Sä­häk­kä kä­si­työ­tai­tu­ri

Rai­ja Nis­si­nen (synt. Ruus­ka­nen, os. Rou­hi­ai­nen) syn­tyi Kä­ki­sal­men Os­ta­mon ky­läs­sä vuon­na 1943 ja jou­tui läh­te­mään per­heen­sä kans­sa evak­ko­mat­kal­le puo­li­tois­ta­vuo­ti­aa­na. Per­he pää­tyi Ala­vu­den kaut­ta Hei­no­laan vuon­na 1945. Nis­si­sen per­hee­seen kuu­lu­vat nel­jä las­ta ja vii­si las­ten­las­ta.

Nis­si­nen pe­rus­ti 1990-lu­vul­la Hei­no­laan kris­til­li­sen kir­ja­kau­pan, Pos­til­la-Puo­din. Hä­net tun­ne­taan myös tai­dok­kaa­na kä­si­työn­te­ki­jä­nä, joka hal­lit­see niin om­pe­lun, neu­leen, virk­kauk­sen, kir­jon­nan kuin ku­don­nan­kin. Op­pin­sa hän sai eri­tyi­ses­ti adop­ti­oäi­dil­tään. Seu­raa­vas­sa kä­si­työ­poi­min­to­ja elä­män var­rel­ta:

1 ”1960-lu­vul­la neu­loin mie­hel­le­ni On­nil­le nor­ja­lais­vil­la­pai­dan, jos­sa oli maan­lä­hei­set vä­rit. Sitä hän käyt­ti koko elä­män­sä ajan. On­nin kuo­le­man jäl­keen pai­dan sai poi­kam­me On­ni-Pek­ka.”

2 ”Vuo­si­na 1981–82 tein kan­sa­lai­so­pis­tos­sa it­sel­le­ni Kä­ki­sal­men kan­sal­lis­pu­vun, ha­me­kan­kaan­kin ku­doin it­se. Pu­vus­sa on mus­ta, pli­see­rat­tu hame, pu­nais­ta ver­kaa hel­mas­sa ja har­tuuk­sis­sa sekä ris­ti­pis­to­ja ja pit­siä es­sus­sa.”

3 ”Läpi elä­män olen teh­nyt suu­ria mää­riä kir­jo­suk­kia ja -la­pa­sia. Vii­me tal­ve­na neu­loin kym­me­nen is­lan­ti­lais- ja nor­ja­lais­vil­la­pai­taa lah­joik­si lä­hei­sil­le.”

4 ”Ison lo­hen­pu­nai­sen pöy­tä­lii­nan virk­ka­sin Pos­til­la-Puo­dis­sa 2000-lu­vun tait­tees­sa. Puo­dis­sa­kin mu­ka­na­ni oli usein kä­si­työ.”

Lue lisää aiheesta