JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jaana Sahamies tietää, että varjot elämässä eivät ole ikuisia. Masen­nus­kau­sien jälkeen arki avautuu hänelle nyt valoi­sam­pana kuin pitkään aikaan.

9.4.2024
Jaana Kosunen

Kevään kirk­kaus tul­vii Sa­ha­mie­hen pa­ris­kun­nan ko­din isois­ta ik­ku­nois­ta si­sään. Au­rin­gon­kel­tai­set sei­nät tun­tu­vat vie­lä li­sää­vän va­lon vai­ku­tus­ta, no­pe­as­ti edis­ty­vän ke­vään tun­tua. Ik­ku­nois­ta avau­tu­va nä­ky­mä ta­ka­pi­hal­le ja sitä reu­nus­ta­vaan met­sään on Sa­ha­mie­hil­le ra­kas. Sa­mai­ses­sa ”seik­kai­lu­met­säs­sä” per­heen nyt jo ai­kui­set lap­set ovat leik­ki­neet ai­koi­naan ke­sät tal­vet. Met­sän ta­kaa kul­ke­vil­la hiih­to­la­duil­la ovat Jaa­na ja Juha, tut­ta­vam­min Jus­si, si­va­koi­neet kak­sin pit­kiä hiih­to­lenk­ke­jä.

Pöy­däl­le on ka­tet­tu tar­jol­le pul­lia ja rii­si­pii­ra­koi­ta. Pii­ra­kat ovat seu­ra­kun­nan lä­he­ty­sih­mis­ten lei­po­mia, pul­la puo­les­taan on Jus­sin pyö­räyt­tä­mää.

– Jus­si osaa lei­poa pa­rem­paa pul­laa kuin minä. Mo­ko­ma, Jaa­na Sa­ha­mies tu­hah­taa läm­pi­män leik­ki­säs­ti, osoit­ta­en sa­mal­la tar­joi­lu­lau­ta­sel­le ase­tel­tu­ja sään­nöl­li­sen ko­koi­sia ja muo­toi­sia, ko­me­an kau­nii­ta kor­va­puus­te­ja.

Sa­ha­mie­hen pap­pis­pa­ris­kun­ta on seu­ra­kun­ta­vä­en kes­kuu­des­sa tut­tu, sil­lä sekä Jaa­na et­tä Jus­si ovat mo­lem­mat teh­neet pit­kän työ­u­ran Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­sa. Jus­si jäi eläk­keel­le kol­mi­sen vuot­ta sit­ten ja on sen jäl­keen toi­mi­nut omien sa­no­jen­sa mu­kaan tyy­ty­väi­se­nä ko­din­hen­get­tä­re­nä sa­mal­la, kun Jaa­na jat­kaa edel­leen työ­e­lä­mäs­sä.

– Olen osa-ai­ka­e­läk­keel­lä ja jak­san sen vuok­si töis­sä hy­vin, hän ker­too.

Jak­sa­mi­nen – se on­kin ol­lut tär­keä ai­he­a­lue Jaa­na Sa­ha­mie­hen ar­jes­sa. Elä­mää kun ovat vä­lil­lä var­jos­ta­neet niin työ­uu­pu­mus­kau­det kuin ma­sen­nus­jak­sot­kin. Var­sin­kin ke­väi­sin, kun valo val­taa use­an kans­sa­kul­ki­jan mie­len, tun­tee Sa­ha­mies olon­sa vai­ke­ak­si.

Vii­me vuo­si­na on to­sin ol­lut hel­pom­paa. Voi­si­ko nyt pu­hua jopa on­nel­li­suu­des­ta?

– On­nel­li­suu­den si­jaan sa­noi­sin, et­tä olen elä­mäs­tä­ni kii­tol­li­nen. Se tu­lee omas­sa aja­tus­maa­il­mas­sa­ni hy­vin lä­hel­le on­nel­li­suut­ta, hän poh­tii.

Kii­tol­li­suu­teen on syyn­sä, sil­lä Sa­ha­mie­hen suu­ri unel­ma on vih­doin to­teu­tu­nut ja oma­koh­tai­siin ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­va Hil­jai­suu­den op­pi­laa­na -ni­mi­nen teos on nyt jul­kais­tu. Kir­jan ta­ka­kan­nen esit­te­ly­teks­tis­sä ker­ro­taan te­ok­sen esit­te­le­vän hä­nen oman ru­kous­pol­kun­sa mut­kia, ha­pa­roin­te­ja ja ope­tuk­sia. Sa­mais­tu­mis­pin­taa tuo teks­tin pal­jaus; Sa­ha­mies ei sa­lai­le ei­kä epä­röi ker­toa kom­pu­roin­neis­taan ja vai­keuk­sis­taan, mut­ta ker­too ihan yh­tä lail­la myös on­nen ja opin het­kis­tään. Re­hel­li­ses­ti ja it­se­ään sääs­te­le­mät­tä.

Ru­kous­po­lun mut­kiin ja ha­pa­roin­tei­hin vii­ta­ten Sa­ha­mies sa­noo, et­tä ru­kou­se­lä­mäs­sä voi ol­la eri­lai­sia vai­hei­ta – ihan yh­tä lail­la kuin elä­mäs­sä muu­toin­kin. Vä­lil­lä ei hu­vi­ta ei­kä jak­sa ru­koil­la. Vä­lil­lä tun­tuu, et­tei Ju­ma­la ole mis­sään, vaik­ka mi­ten ru­koi­li­si. Sit­ten tu­lee ai­ka, jol­loin jak­saa luot­taa ja ha­vah­tuu sii­hen, et­tä sii­nä­hän se Ju­ma­la on ol­lut­kin koko ajan, ihan vie­rel­lä. Toi­si­naan tun­tuu hy­väl­tä ru­koil­la omas­sa rau­has­sa ja hil­jai­suu­des­sa, toi­si­naan taas mes­sus­sa yh­des­sä seu­ra­kun­nan kans­sa.

– Ru­kous on mi­nul­le yh­tä kuin hen­git­tä­mi­nen. Se on läs­nä ai­na ja kaik­ki­al­la, olen kas­va­nut sii­hen kiin­ni. Ai­heet vain ovat muut­tu­neet; lap­se­na ru­koi­lin il­ta­ru­kouk­ses­sa äi­din ja isän puo­les­ta sekä mö­kin ja mö­kin ves­san puo­les­ta. Pi­ti­hän ves­san­kin puo­les­ta ru­koil­la, kun se eril­li­se­nä ra­ken­nuk­se­na yk­sin siel­lä kau­em­pa­na sei­soi, Sa­ha­mies hy­myi­lee.

Ru­kou­se­lä­mäs­tä ker­to­van kir­jan kir­joi­tusp­ro­ses­si on ol­lut pol­vei­le­van pit­kä. Kaik­ki­aan se on kes­tä­nyt pa­ri­sen­kym­men­tä vuot­ta. Kun elä­mäs­sä oli ruuh­kaa ja kii­ret­tä tai kun aja­tuk­set vai­pui­vat var­joon, vai­pui­vat myös teks­tin­pät­kät sy­väl­le työ­huo­neen pöy­dän laa­ti­kon uu­me­niin. Hel­pom­man het­ken koit­ta­es­sa kä­det ha­mu­si­vat jäl­leen näp­päi­mis­töl­le ja mie­li kir­joit­ta­mi­sen ää­rel­le.

– Eh­kä tä­män het­ken on­nel­li­suu­teen ja kii­tol­li­suu­teen liit­tyy myös se, et­tä kun oma elä­män­pol­ku on ol­lut vai­kea, sitä toi­voo, et­tä tä­män kir­jan aja­tuk­sis­ta voi­si ol­la siu­naus­ta jol­le­kin toi­sel­le. Se aja­tus an­taa mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­net­ta omal­le elä­mäl­le, hän miet­tii.

Sa­ha­mies pu­huu avoi­mes­ti ma­sen­nus- ja työ­uu­pu­mus­jak­sois­taan sekä useis­ta te­ra­pi­a­kau­sis­taan. Hän on tuo­nut ki­pui­lu­jaan esiin saar­nois­saan ja pu­heis­saan toi­vo­en, et­tä omis­ta ko­ke­muk­sis­ta voi­si ol­la apua seu­ra­kun­ta­lai­sil­le.

– Pap­pi­kin kun on ih­mi­nen; hau­ras ja sa­mois­ta elä­män haas­teis­ta osal­li­nen, ei yh­tään pa­rem­pi, hän to­te­aa.

Kun vä­säh­dys en­sim­mäi­sen ker­ran tuli, oli se to­taa­lis­ta. Tuol­loin per­hees­sä oli kol­me pien­tä las­ta, ta­lon laa­jen­nus­re­mont­ti käyn­nis­sä ja pa­pin työ ku­lut­ta­van kii­reis­tä. Sa­ha­mies sa­noo, et­tei osan­nut pi­tää kiin­ni in­hi­mil­li­sis­tä työ­a­jois­ta ja työn vas­tuu uu­vut­ti. Tuli uu­pu­mus, joka joh­ti lo­pul­ta myös ma­sen­nuk­seen.

– Ai­na en jak­sa­nut nous­ta edes sän­gys­tä. Elä­mäs­tä ka­to­si­vat vä­rit ei­kä mi­kään tun­tu­nut mil­tään. Olo oli vain kyy­ni­nen, toi­vo­ton ja kärt­tyi­nen, hän ku­vai­lee.

Avoi­mes­ti hän ker­too myös muis­ta ma­sen­nuk­seen joh­ta­neis­ta syis­tä.

– Pie­nes­tä pi­tä­en jou­duin lap­suu­den­ko­dis­sam­me van­hem­pien kuun­te­li­jak­si ja tu­ki­jak­si. Hei­dän vai­keu­ten­sa jäi­vät ah­dis­tuk­se­na mi­nuun. Kas­voin te­ke­mään kai­ken niin, et­tä eri­tyi­ses­ti äi­ti­ni oli­si on­nel­li­nen ja tyy­ty­väi­nen. Olin kilt­ti pie­ni tyt­tö ja hy­vin vas­tuun­tun­toi­nen ja kuu­li­ai­nen ja opet­te­lin pär­jää­mään yk­sin omien tun­tei­de­ni kans­sa.

Seu­ra­kun­ta­nuo­ris­sa vie­tet­ty va­paa-ai­ka vah­vis­ti jo en­ti­ses­tään voi­ma­kas­ta aut­ta­mi­sen synd­roo­maa. Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta Sa­ha­mies kan­toi vas­tuu­ta seu­ra­kun­nan toi­min­nois­ta ja oli li­säk­si mo­nen ikä­to­ve­rin­sa sie­lun­hoi­ta­ja.

– Omas­ta taus­tas­ta­ni joh­tu­en imin nuo­ruu­den seu­ra­kun­ta­ni tiu­kois­ta ope­tuk­sis­ta aja­tuk­sen, et­tä kaik­ki mikä on ki­vaa, on syn­tiä. Sel­lai­nen aja­tus ei an­na ko­vin hy­vää poh­jaa nuo­ruu­del­le ja kas­va­mi­sel­le.

Nuo­ruu­den seu­ra­kun­nan ope­tuk­sis­sa raa­mat­tu­nä­ke­mys oli sa­na­tark­ka. Vain oma po­ruk­ka oli oi­ke­as­sa ja vää­räs­sä oli­joi­ta ja lep­su­ja us­ko­vai­sia riit­ti. Ah­dis­tus­ta hel­pot­ti, kun aja­tuk­set an­net­tiin val­mii­na ja ul­ko­puo­lel­ta, sik­si Sa­ha­mies­kin vas­tus­ti muun mu­as­sa nais­pap­peut­ta.

Ny­kyi­sin aja­tuk­set ovat muut­tu­neet ja mie­li­pi­de on mo­nis­ta ai­he­a­lu­eis­ta toi­sen­lai­nen. Esi­mer­kik­si aja­tuk­set ho­mo­sek­su­aa­li­suu­des­ta ovat muut­tu­neet. Oma kan­ta on muo­vau­tu­nut pik­ku­hil­jaa jyr­käs­tä nuo­ruu­den tul­kin­nas­ta ny­kyi­seen hy­väk­sy­vään ajat­te­luun. Eri­tyi­ses­ti hän on saa­nut kou­lia aja­tuk­si­aan van­him­man poi­kan­sa lä­hel­lä, joka elää sa­teen­kaa­ri­per­hees­sä.

– Tun­tuu mah­dot­to­mal­ta aja­tel­la, et­tei Luo­jam­me hy­väk­syi­si ho­mo­sek­su­aa­le­ja tai et­tä Ju­ma­lan mie­les­tä he ei­vät sai­si to­teut­taa omaa sek­su­aa­li­suut­taan iloi­ses­ti ja vas­tuul­li­ses­ti ra­kas­ta­en. Sel­lai­sen kiel­tä­mi­nen on sy­väs­sä ris­ti­rii­das­sa oman Ju­ma­la­ku­va­ni kans­sa, Pyhä Hen­ki­hän tu­kee mei­tä kas­vus­sam­me yhä ai­doim­min omak­si it­sek­sem­me. Sek­su­aa­li­suus on iha­na osa sitä. Näin me to­teu­tam­me kut­su­mus­tam­me ra­kas­ta­vi­na ih­mi­si­nä, Sa­ha­mies poh­tii.

Hän ajat­te­lee, et­tä Raa­mat­tu on Ju­ma­lan sa­naa, mut­ta ei val­mis kir­ja ole vain ti­pah­ta­nut tai­vaas­ta.

– Ju­ma­la on näh­nyt hy­väk­si vä­lit­tää sa­no­man kul­loi­sis­sa­kin kult­tuu­riym­pä­ris­töis­sä ja tie­de­kä­si­tyk­sis­sä elä­vien ih­mis­ten kaut­ta. Se ei vä­hen­nä Raa­ma­tun py­hyyt­tä ei­kä mer­ki­tys­tä, vaan te­kee sii­tä ro­soi­ses­ti rak­kaan. Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le jär­jen ja rak­kau­den, ja ne aut­ta­vat mei­tä tul­kit­se­maan Raa­mat­tua eri ai­ka­kau­si­na.

Sa­ha­mie­hen mie­les­tä on tär­ke­ää, et­tä me va­ja­vai­set ih­mi­set yrit­täi­sim­me ym­mär­tää Ju­ma­lan tah­toa ai­na uu­des­taan muut­tu­vas­sa ajas­sa ja kun­ni­oit­tai­sim­me tois­tem­me nä­ke­myk­siä.

Täs­sä koh­taa haas­tat­te­lu­tuo­kio kes­key­tyy het­kek­si mu­ka­van lem­pe­äl­lä ta­val­la. Puo­li­so Jus­si on ni­mit­täin läh­dös­sä asi­oil­leen ja tu­lee suu­kot­ta­maan vai­mo­aan hy­väs­tik­si. Suuk­ko en­nen läh­töä on tapa, jota Jus­si on to­teut­ta­nut su­ku­lais­mie­hen neu­vos­ta kaik­ki yh­tei­set vuo­det.

– Jos­kus hän on kään­ty­nyt au­tol­la pos­ti­laa­ti­kol­ta ta­kai­sin, kun suuk­ko on unoh­tu­nut, Sa­ha­mies sa­noo ja hy­myi­lee mie­hel­leen hy­väs­tik­si.

Puo­li­so pyö­rii­kin Sa­ha­mie­hen pu­heis­sa tii­viis­ti. Hän sa­noo, et­tä omien lap­suus­ko­ke­mus­ten vuok­si on ol­lut vai­kea luot­taa sii­hen, et­tä toi­nen on tu­ke­na ja tur­va­na ja py­syy jär­käh­tä­mät­tö­mäs­ti rin­nal­la.

– Jus­si on per­soo­na, joka an­taa ih­mis­ten ol­la sel­lai­sia kuin he ovat. Jus­si ei ole vaa­ti­nut jak­sa­maan ja pär­jää­mään, vaik­ka var­mas­ti on ol­lut neu­vo­ton ja mi­nus­ta huo­lis­saan. Mi­nun ei ole kui­ten­kaan tar­vin­nut jak­saa yk­sin ja se on ol­lut ar­mol­lis­ta.

Hy­vän elä­män yk­si olen­nai­nen osa-alue on­kin Sa­ha­mie­hen mu­kaan juu­ri yh­teys puo­li­soon, jos sel­lai­nen elä­mään kuu­luu. Tär­kein­tä on suh­de Ju­ma­laan, kos­ka Hän on koko elä­män pe­rus­ta. Lap­set tu­le­vat vas­ta kol­man­te­na – he­hän ovat meil­lä vain lai­nas­sa het­ken.

– Hyvä te­o­ria, vai­kea to­teut­taa, Sa­ha­mies hy­mäh­tää.

Pa­pin työs­sä hän on kui­ten­kin näh­nyt usein sen, kuin­ka kii­rei­nen lap­si­per­he­ar­ki na­ker­taa puo­li­soi­den vä­le­jä ja lap­set nou­se­vat her­käs­ti kai­ken edel­le. Omas­sa avi­o­lii­tos­saan Sa­ha­mies on kai­kin ta­voin yrit­tä­nyt huo­leh­tia sii­tä, et­tä pa­ri­suh­de on ar­vo­jär­jes­tyk­ses­sä heti Ju­ma­la­suh­teen jäl­keen. Se ei yh­tään vä­hen­nä las­ten ar­voa.

– Olen it­se jou­tu­nut lap­se­na elä­mään ti­lan­tees­sa, jos­sa ta­voit­tee­ni oli teh­dä oma äi­ti on­nel­li­sek­si. Sik­si olen pi­tä­nyt tär­ke­ä­nä, et­tei omien las­ten koh­dal­la käy sa­moin. Olen kuul­lut sa­non­nan, jon­ka mu­kaan lap­set tar­vit­se­vat äi­dil­tään mai­toa ja hu­na­jaa. Mai­to on pe­rus­huo­len­pi­to ja hu­na­ja on sitä, et­tä äi­ti it­se ra­kas­taa elä­mää.

Las­ten ol­les­sa pie­niä ka­len­te­ris­ta rai­vat­tiin ti­laa van­hem­pien yh­tei­sel­le ajal­le ker­ran kuu­kau­des­sa. Jos­kus se oli heh­ke­ää on­nen au­voa, jos­kus sit­ten taas ei.

– Vä­lil­lä ajet­tiin Lah­den sa­ta­maan, is­tut­tiin au­tos­sa ja rii­del­tiin. Yh­tei­sen ajan va­raa­mi­nen on kui­ten­kin yh­tä tär­keä asia kuin vaik­ka­pa ham­mas­lää­kä­ri­a­jan va­raa­mi­nen: ei se help­poa ole, mut­ta se kan­nat­taa, Sa­ha­mies nau­rah­taa.

Hen­toi­nen ja het­kel­li­nen au­rin­gon valo sii­vi­löi­tyy huo­nee­seen val­kois­ten ver­ho­jen ta­kaa. Va­loi­sam­paa kuin pit­kään ai­kaan on myös Sa­ha­mie­hen elä­mäs­sä. Juu­ri nyt hän ha­lu­aa elää ”pin­nas­sa” ja naut­tia elä­män hy­vis­tä asi­ois­ta, sil­lä on­han nii­tä­kin ol­lut pal­jon niin ko­to­na kuin työ­e­lä­mäs­sä­kin. Men­nei­syy­den poh­din­nat hän ha­lu­aa jät­tää taka-alal­le, kos­ka nii­tä hän on ke­lan­nut te­ra­pi­ois­saan ihan tar­peek­si. Sen Sa­ha­mies kui­ten­kin myön­tää, et­tä pel­kää ma­sen­nuk­sen uu­siu­tu­van. Vä­lil­lä mie­len on val­lan­nut myös kat­ke­ruus.

– Kris­ti­nus­kon yk­si kes­kei­nen ja iha­na asia on an­teek­si­an­to – myös toi­sil­lem­me. Jos­kus luul­laan, et­tä se voi­si ai­na ta­pah­tua no­pe­as­ti. Mi­nul­le on ol­lut tär­ke­ää se, et­tä olen voi­nut vi­ha­ta äi­tiä. Sil­loin olen ot­ta­nut to­des­ta sen pie­nen Jaa­nan tar­peet ja tun­teet ja sen, mi­ten ne on ohi­tet­tu. On ol­lut tär­ke­ää ha­vai­ta, et­tä vi­hal­le­kin pi­tää an­taa oma ai­kan­sa. Vas­ta myö­hem­min on sit­ten ai­ka näh­dä van­hem­pan­sa hei­dän oman taus­tan­sa haa­voit­ta­mi­na.

En­tä mitä Sa­ha­mies sa­noi­si sil­le pik­ku-Jaa­nal­le nyt, kai­ken ele­tyn elä­män ja ko­ke­mus­ten jäl­keen? Sil­le vas­tuun­tun­toi­sel­le poi­ka­ty­töl­le, joka viih­tyi poi­kien kans­sa lät­kää pe­la­ten ja puis­sa kii­peil­len, kos­ka sil­lä lail­la sai to­teut­taa omaa vil­liä puol­taan, joka muu­ten ei saa­nut ja­lan­si­jaa.

Sa­ha­mies miet­tii het­ken ja ker­too sit­ten koh­dan­neen­sa jo sen kal­toin­koh­del­lun pik­ku-Jaa­nan.

– Kau­an sit­ten ys­tä­vä­ni ide­as­ta hom­ma­sin it­sel­le­ni pie­nen nu­ken. Se oli poi­ka­tyt­tö­mäi­nen, vä­hän ru­jon nä­köi­nen­kin ja sil­lä oli hie­kal­la täy­te­tyt kä­det ja ja­lat. Se nuk­ke oli pik­ku-Jaa­na. Vuo­si­tol­kul­la nu­kuin niin, et­tä pik­ku-Jaa­na nuk­kui yöt rin­to­je­ni pääl­lä. Ha­lu­sin ot­taa to­des­ta sen, mitä vail­le hän oli jää­nyt. Huo­leh­din sii­tä, et­tä Jaa­na sai sen, mitä an­sait­si ja mitä kai­pa­si.

Ny­ky­ään Jaa­na-nuk­ke ma­kaa kau­niis­sa peh­mus­te­tus­sa laa­ti­kos­sa.

– Hä­nen hah­mon­sa ma­kaa laa­ti­kos­sa, mi­nus­sa pik­ku-Jaa­na elää hy­vin­voi­vem­pa­na kuin kos­kaan ai­kai­sem­min.

Lue lisää aiheesta