JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Finlandia-palkittu 36 uurnaa on Sirpa Kähkösen kirjai­li­jauran kiteytymä. Hän ajattelee, että rankan kirjan aihe tavallaan annettiin hänelle.

31.5.2024
Vesa Keinonen

Kir­jai­li­ja as­te­lee Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­lon kah­vi­laan hie­man myö­häs­sä, mut­ta tyy­ty­väi­syyt­tä sä­teil­len.

Is­tum­me pöy­tään ja syy hy­vään tun­nel­maan sel­vi­ää pian. Käh­kö­sen Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta vii­me vuo­den puo­lel­la val­mis­tu­nut ty­tär on kun­nos­tau­tu­nut.

Ai­no pal­kit­tiin Wes­ter­marck-seu­ran pal­kin­nol­la vuo­den par­haas­ta so­si­o­lo­gi­an gra­dus­ta. Olen täs­tä iloi­nen, kos­ka nuo­ril­la on ko­ro­nan ta­kia ol­lut niin han­ka­la opis­ke­lu­ai­ka.

Pal­kin­to­ja per­heel­le on­kin tul­lut vii­me ai­koi­na riit­tä­miin. Käh­kö­sen 36 uur­naa – Vää­räs­sä ole­mi­sen his­to­ria pal­kit­tiin vii­me mar­ras­kuus­sa kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­nol­la.

Mo­nien mie­les­tä tun­nus­tus meni juu­ri oi­ke­aan osoit­tee­seen. Käh­kö­nen on ai­kai­sem­min ol­lut eh­dol­la jo usei­ta ker­to­ja.

Ran­kas­sa te­ok­ses­saan kir­jai­li­ja et­sii su­kun­sa his­to­ri­an kaut­ta syi­tä oman Riit­ta-äi­tin­sä it­se­tu­hoi­seen ja ar­mot­to­maan käy­tök­seen. Se il­me­ni muun mu­as­sa al­ko­ho­lis­mi­na, lääk­kei­den vää­rin­käyt­tö­nä ja vä­ki­val­tai­suu­te­na, jos­ta lap­set­kin jou­tui­vat kär­si­mään.

– Olen­nai­nen mer­ki­tys oli on­net­to­muu­del­la, jo­hon äi­ti­ni vuon­na 1957 vain 15-vuo­ti­aa­na jou­tui. Sen seu­rauk­se­na hän sai ai­vo­vam­man, joka vai­kut­ti hä­nen käyt­täy­ty­mi­seen­sä.

Sir­pa Käh­kö­sen tuo­tan­to on laa­ja kä­sit­tä­en muun mu­as­sa yli kym­me­nen ro­maa­nia ja tie­to­kir­jo­ja. Hän ar­vi­oi 36 uur­naa -te­ok­sen ole­van erään­lai­nen hä­nen koko tuo­tan­ton­sa ki­tey­mä.

– Äi­ti­ni kuo­le­ma kak­si vuot­ta sit­ten vai­kut­ti niin, et­tä se ta­val­laan työn­si kä­sit­te­le­mään tä­män tee­man vie­lä uu­des­taan. Ha­lu­sin kes­kit­tyä ni­me­no­maan äi­tii­ni, jon­ka traa­gi­sen koh­ta­lon ko­ko­nai­suu­des­saan ym­mär­sin vas­ta sit­ten, kun hän oli pois­sa.

Kir­jai­li­ja muis­tut­taa erääs­tä kir­jal­li­suu­den ja koko tai­teen­kin kes­kei­ses­tä pa­ra­dok­sis­ta. Mitä lä­hem­mäs pää­see jo­ta­kin yk­si­tyis­tä, sitä sel­vem­min se al­kaa muut­tua ja­et­ta­vak­si.

– Jos yk­si­tyi­sen pys­tyy il­mai­se­maan uni­ver­saa­lil­la kie­lel­lä, niin sit­ten se muut­tuu mei­dän kaik­kien omak­si.

Ul­ko­puo­lis­ta kiin­nos­taa ai­na se, mis­tä ih­mees­tä kir­jai­li­jat am­men­ta­vat ai­heen­sa. Käh­kö­nen ar­ve­lee, et­tä uu­sim­man ro­maa­nin ai­he ta­val­laan an­net­tiin hä­nel­le.

– En sitä mis­tään ti­lan­nut tai it­sel­le­ni tut­ki­mus­työl­lä teh­nyt.

36 uur­naa si­säl­tää mo­nia ää­niä ja elä­män­koh­ta­loi­ta sekä pa­neu­tuu isoi­hin tee­moi­hin. Etu­kä­teen Käh­kös­tä hie­man jän­nit­ti se, mi­ten hän pys­tyy ki­teyt­tä­mään.

– Mut­ta se ei ol­lut­kaan on­gel­mal­lis­ta, kos­ka ta­val­laan an­tau­duin pro­ses­sil­le. Se tuot­ti joi­ta­kin sy­vi­ä­kin asi­oi­ta, jois­ta en ol­lut tie­toi­nen. Luo­vas­sa hul­luu­des­sa olen si­jain­nut ai­ka tu­ke­vas­ti, kun tätä kir­jaa olen teh­nyt, Käh­kö­nen miet­tii.

Kir­jai­li­ja ar­ve­lee, et­tä 36 uur­naa on hä­nen te­ok­sis­taan kaik­kein vä­hi­ten hal­lit­tu ra­ti­o­naa­li­ses­sa mie­les­sä.

– Mut­ta kir­ja on erit­täin hal­lit­tu sii­nä mie­les­sä, mi­ten käyt­te­len kau­no­kir­jal­lis­ta vä­li­neis­tö­ä­ni.

Maan­lä­hei­nen Sir­pa Käh­kö­nen on ol­lut pit­kään lu­ki­joi­den­sa suo­si­os­sa. Hä­nen kir­jai­li­ja­ta­paa­mi­sen­sa ovat usein ke­rän­neet pal­jon vä­keä.

Fin­lan­dia-pal­kin­non jäl­keen ti­lai­suuk­siin on tul­lut en­tis­tä­kin enem­män kir­jal­li­suu­den ys­tä­viä. Uut­ta on se, et­tä ny­kyi­sin kir­jai­li­jaa saa­te­taan lä­hes­tyä ka­dul­la­kin.

– Ih­mi­set ha­lu­a­vat ker­toa mi­nul­le, kuin­ka pal­jon tämä uu­si kir­ja on heil­le mer­kin­nyt. Joku voi sil­loin kyy­ne­leh­ti­ä­kin.

Sir­pa Käh­kö­sen mu­kaan pal­kin­non ja myös kir­jan hy­vän myyn­nin an­si­os­ta hän on nyt voi­nut kes­kit­tyä lu­ke­mi­seen ja en­nen kaik­kea ajat­te­le­mi­seen.

– Raha mer­kit­see kir­jai­li­jal­le vä­li­net­tä työ­a­jan os­ta­mi­seen. En haa­vei­le ri­kas­tu­mi­ses­ta, vaan sii­tä, et­tä sai­sin teh­dä työ­tä­ni.

Mitä sit­ten tu­lee seu­raa­vak­si? Käh­kö­sel­lä ei vai­ku­ta ole­van asi­as­ta vie­lä aa­vis­tus­ta­kaan.

– Nyt olen sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa mi­nul­la ei ole mi­tään suur­ta ha­lua aja­tel­la tu­le­via te­ok­sia. Jo­ten­kin vain kel­lun, hän miet­tii.

Kir­jai­li­ja Sir­pa Käh­kö­nen on tuo­tan­nos­saan tuo­nut esil­le eten­kin toi­sen maa­il­man­so­dan ajan su­ku­pol­ven ko­ke­muk­sia. Osa heis­tä on so­dan ai­ka­na ol­lut lap­sia, ja osa ai­kui­sia.

Vuon­na 1964 syn­ty­nyt kir­jai­li­ja to­te­aa, et­tä hä­nen ikä­luok­kan­sa van­hem­piin on is­kos­tet­tu kou­lus­sa ja muu­al­la­kin usei­ta eh­dot­to­mia aja­tuk­sia.

– Ei saa vai­va­ta ke­tään, ja pi­tää pär­jä­tä omil­laan, vaik­ka mitä ta­pah­tui­si. Kaik­kiin mie­len­ter­vey­den on­gel­miin on myös liit­ty­nyt suu­ri hä­pe­ä­lei­ma. Ja psyyk­ki­siä on­gel­mi­a­han so­dan seu­rauk­se­na oli.

Käh­kö­nen huo­maut­taa, et­tä ny­ky­a­jas­sa ko­ros­te­taan vas­ta­pai­nok­si ai­van toi­sen­lais­ta nä­kö­kul­maa. Kai­kes­ta pi­täi­si voi­da pu­hua, kos­ka en­nen ei voi­nut.

– Trau­man kans­sa te­ke­mi­sis­sä ole­va en­sim­mäi­nen pol­vi pys­tyy kui­ten­kin pu­hu­maan sii­tä tosi huo­nos­ti. Miel­tä pai­na­vat asi­at ovat to­del­la sy­väl­lä ja myös ke­hol­li­sia. Us­kon, et­tä ne tu­le­vat­kin ulos enem­män­kin ke­hon rek­ti­oi­na kuin sa­noi­na.

Eh­kä on niin, et­tä asi­at siir­ty­vät eri­lai­si­na hil­jai­suuk­si­na seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le. Hei­dän teh­tä­vän­sä on kä­si­tel­lä sitä ja teh­dä nä­ky­väk­si.

– Sitä kaut­ta voi löy­tyä an­teek­si­an­to myös niil­le ih­mi­sil­le, jot­ka ovat ol­leet so­das­sa ja sen ta­kia niin rik­ki, et­tä ei­vät pys­ty­neet huo­leh­ti­maan las­ten­sa emo­ti­o­naa­li­sis­ta tar­peis­ta, kir­jai­li­ja sa­noo.

Useis­sa Sir­pa Käh­kö­sen te­ok­sis­sa lii­ku­taan Neu­vos­to­liit­toa tu­ke­vien suo­ma­lais­kom­mu­nis­tien pa­ris­sa. 36 uur­naa ei muo­dos­ta poik­keus­ta.

Kir­jai­li­jan kuo­pi­o­lai­nen äi­din isä Lau­ri Tuo­mai­nen oli il­le­gaa­li eli lai­ton kom­mu­nis­ti­ak­tii­vi, joka viet­ti usei­ta vuo­sia pa­ha­mai­nei­ses­sa Tam­mi­saa­ren pak­ko­työ­lai­tok­ses­sa.

Sir­pan iso­se­dät puo­les­taan loik­ka­si­vat eri ai­koi­na Neu­vos­to­liit­toon. He ka­to­si­vat myö­hem­min Sta­li­nin vai­nois­sa.

Käh­kö­nen ei oman su­vun ko­ke­mus­ten­kaan va­los­sa us­ko yh­teis­kun­tien äk­ki­jyrk­kään muu­tok­seen.

– Eh­dot­to­mas­ti ja jyr­käs­ti olen val­lan­ku­mous­ten vas­tai­nen ih­mi­nen. Sii­nä ei mi­nus­ta ole mi­tään ro­man­tiik­kaa.

Kir­jai­li­ja muis­tut­taa sii­tä, mi­ten Ve­nä­jän val­lan­ku­mouk­ses­sa bol­se­vi­kit tu­ho­si­vat van­han yh­teis­kun­nan ra­ken­teet. Heil­lä ei kui­ten­kaan ol­lut ky­kyä ra­ken­taa sitä uu­des­taan omil­la kei­noil­laan.

– Ve­nä­jän on­gel­maa tun­tuu ole­van ny­ky­ään­kin vai­kea rat­kais­ta. Ve­nä­läi­siä ih­mi­si­ä­hän vas­taan mi­nul­la ei ole yh­tään mi­tään.

His­to­ri­aan sy­väl­li­ses­ti pe­reh­ty­nyt Käh­kö­nen nä­kee vii­me vuo­si­sa­dan al­ku­puo­len val­lan­ku­mous­lii­keh­din­nän taus­tal­la myös sen ajan nuor­ten auk­to­ri­teet­ti­pa­koa.

– Eh­kä oli pyr­ki­mys­tä toi­mia toi­sin kuin omat van­hem­mat. Ha­lut­tiin ku­mo­ta sel­lai­set auk­to­ri­tee­tit, joi­hin ei ha­lut­tu us­koa.

Ve­nä­jän häi­käi­le­mä­tön hyök­käys Uk­rai­naan hel­mi­kuus­sa 2022 pa­kot­ti Sir­pa Käh­kö­sen te­ke­mään yh­den maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­sen rat­kai­sun. Hän jät­ti taak­seen eh­dot­to­man pa­si­fis­min.

Käh­kö­sen ”muun­tu­nut pa­si­fis­mi” läh­tee sii­tä, et­tä toi­sen kimp­puun hyök­kää­mi­nen ja maa-alan val­loit­ta­mi­nen on edel­leen vää­rin.

– Mut­ta jos ih­mi­set ha­lu­a­vat rau­has­sa elää omas­sa maas­saan ja hei­tä tul­laan uh­kaa­maan, niin ei sil­loin tar­vit­se kä­det suo­ras­sa to­de­ta, et­tä ot­ta­kaa vain kaik­ki. Ih­mi­sil­lä on oi­keus puo­lus­taa omaa elä­män­ta­paan­sa ja va­paut­taan.

Ul­kois­ten uh­kien li­säk­si Suo­mi­kin on koh­dan­nut mo­nen­lai­sia si­säi­siä haas­tei­ta, jot­ka ei­vät ole ai­na­kaan lien­ty­mään päin.

Po­la­ri­saa­ti­on li­sään­ty­mi­ses­tä pu­hu­taan pal­jon. Maam­me his­to­ri­an ki­pu­pis­teet pe­rus­teel­li­ses­ti tun­te­va Käh­kö­nen­kin tun­nis­taa ti­lan­teen.

– Huo­les­tut­ta­vaa on se, jos ka­to­aa aja­tus sii­tä, et­tä meil­lä suo­ma­lai­sil­la on kai­kes­ta huo­li­mat­ta yh­teis­tä ja­et­ta­vaa. Kaik­ki on myös py­rit­ty pi­tä­mään mu­ka­na yh­teis­kun­nas­sa.

Kir­jai­li­ja on ko­toi­sin köy­häs­tä per­hees­tä. Hän ar­ve­lee ol­leen­sa mo­nel­la­kin ta­val­la syr­jäy­ty­mis­vaa­ran al­la.

– Olen kui­ten­kin saa­nut käy­dä kou­lua mak­sut­ta, il­mai­sen ter­vey­den­huol­lon ja tu­et­tu­ja kou­lu­lais­lip­pu­ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin.

Mi­kä­li ih­mi­sil­tä ka­to­aa luot­ta­mus jouk­koon kuu­lu­mi­ses­ta, niin sii­tä syn­tyy mo­nel­la ta­val­la vi­ha­mie­li­syyt­tä ja pois jää­mi­sen tun­net­ta.

– Koen, et­tä ny­kyi­set po­liit­ti­set toi­min­ta­ta­vat pyr­ki­vät kär­jis­tä­mään vas­tak­kai­na­set­te­lua.

Sir­pa Käh­kös­tä kai­ver­taa myös ih­mis­ten kä­per­ty­mi­nen ko­vin pie­niin asi­oi­hin. Asi­oi­den laa­jem­paan mit­ta­kaa­vaan hän pää­si pe­reh­ty­mään vii­me ke­sä­nä Krei­kas­sa, kun vie­rai­li siel­lä luos­ta­ris­sa asu­van ys­tä­vän­sä luo­na.

Sa­maan ai­kaan Krei­kan ran­ni­kol­la up­po­si siir­to­lai­sia kul­jet­ta­nut alus. Sa­to­ja ih­mi­siä huk­kui.

– Luos­ta­ris­sa oli va­paa­eh­tois­työs­sä pal­jon fik­su­ja nuo­ria eri mais­ta. He ei­vät pys­ty­neet mil­lään kä­sit­tä­mään, mi­ten täl­lai­nen tra­ge­dia on mah­dol­lis­ta.

Sir­pa Käh­kö­sen koti on ny­kyi­sin Hel­sin­gin Kal­li­os­sa. Hän nau­rah­taa elä­vän­sä hy­vin­kin mo­nen­lai­sen pe­las­tuk­sen kes­kel­lä.

– Ai­van ko­ti­kul­mil­la­ni on Kal­li­on kirk­ko, usei­ta mui­ta­kin hen­gel­li­siä ti­lo­ja ja kai­ken kuk­ku­rak­si vie­lä kes­kus­pe­las­tu­sa­se­ma­kin.

Kor­ke­al­la pai­kal­la ko­mei­le­vas­ta Kal­li­on kir­kos­ta on tul­lut kir­jai­li­jal­le vii­me vuo­si­na tär­keä paik­ka. Hän käy siel­lä mes­suis­sa ”sil­loin kun se­ka­työ­läi­sel­le tu­lee sii­hen mah­dol­li­suus.”

– Viih­dyn lä­hi­kir­kos­sa­ni, kos­ka siel­lä ote­taan ai­van kai­ken­lai­set ih­mi­set vas­taan. Joku voi jos­kus ol­la ai­ka rik­ki­kin, mut­ta mu­ka­na saa ol­la.

Sir­pa Käh­kö­nen ja evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen kirk­ko ei kui­ten­kaan ole mi­kään on­gel­ma­ton yh­dis­tel­mä. Lap­suu­de­nus­ko ka­ri­si, kun hän tei­ni-iäs­sä tör­mä­si sel­lai­seen kris­ti­nus­koon, joka tuo­mit­si an­ka­ras­ti muun mu­as­sa sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töt.

– Sil­loin sa­noin äi­dil­le, et­tä ha­lu­an pois kir­kos­ta. Jä­se­nyy­te­ni lop­pui­kin sa­mal­la kun äi­ti ero­si.

Kir­kos­ta ero­a­mi­nen ei pois­ta­nut sitä, et­tä ai­kui­si­äl­lä Käh­kö­nen on ko­ke­nut to­del­la sy­vää kiin­ty­mys­tä ja kiin­nos­tus­ta us­kon­toa koh­taan.

– Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na pää­tin sit­ten ot­taa yh­teyt­tä Kal­li­on seu­ra­kun­taan. Pas­to­ri Lisa Enc­kell piti mi­nul­le yk­si­tyis­rip­pi­kou­lun.

Poik­keu­sai­ka­na ei ol­lut mah­dol­lis­ta juu­ri­kaan ta­va­ta kas­vo­tus­ten. Käh­kö­nen ja Enc­kell kä­vi­vät­kin pit­kiä pu­he­lin­kes­kus­te­lui­ta poh­tien te­o­lo­gi­aa.

– Kon­fir­maa­ti­oo­ni olin aja­tel­lut kut­su­va­ni pai­kal­le ys­tä­viä ja lä­hei­siä, mut­ta moni heis­tä kuu­lui ris­ki­ryh­mään. Mei­tä oli siel­lä pai­kal­la vain minä ja pas­to­ri.

Kir­jai­li­ja ker­too ihai­le­van­sa or­to­dok­si­sen ja ka­to­li­sen kir­kon kau­neut­ta ja ”ikuis­ta muut­tu­mat­to­muut­ta”, mut­ta suh­de ko­toi­saan evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen kirk­koon on se kaik­kein tär­kein.

– Lu­te­ri­lai­suu­den suu­rin ra­kas­tet­ta­va ar­vo mi­nul­le on sii­nä, et­tä se on al­ka­nut tais­te­le­va­na, re­for­ma­to­ri­se­na liik­kee­nä. Sen si­sään on kir­joi­tet­tu ris­ti­rii­to­jen man­ner­laat­to­jen liik­ku­mi­sen hy­väk­sy­mi­nen, Käh­kö­nen muo­toi­lee.

Seu­ra­kun­nan pa­riin tien­sä löy­tä­nyt kir­jai­li­ja ei pidä it­ses­tään kir­kos­sa sen suu­rem­paa me­te­liä. Hän on yk­si mui­den jou­kos­sa.

– Jos jos­kus on jo­hon­kin on pyy­det­ty, niin olen sa­no­nut, et­tä jos su­vait­set­te, niin voi­sin ol­la tääl­lä ihan pen­kis­sä is­tu­ja. Sii­nä muus­sa elä­mäs­sä olen niin pal­jon esil­lä.

Ih­mi­ses­tä on hy­vään ja pa­haan

Kir­jo­jaan var­ten Sir­pa Käh­kö­sel­lä on ta­pa­na teh­dä huo­lel­lis­ta tut­ki­mus­työ­tä ar­kis­tois­sa. Hän on eri läh­tei­den kaut­ta tör­män­nyt mo­nen­lai­siin ih­mis­koh­ta­loi­hin. Äi­di­ni­sä Lau­rin kär­si­myk­set Tam­mi­saa­ren van­keu­des­sa on ku­vat­tu pii­nal­li­sen tar­kas­ti tie­to­kir­jas­sa Vi­han ja rak­kau­den lie­kit. Koh­ta­lo­na 1930-lu­vun Suo­mi. Pa­him­mil­laan ke­säl­lä 1933 usei­ta näl­kä­lak­koon ryh­ty­nei­tä van­ke­ja kuo­li Tam­mi­saa­res­sa bru­taa­lin pak­ko­ruo­kin­nan seu­rauk­se­na.

– Tuo van­ki­la oli jon­kin­lai­nen yh­teis­kun­nan po­la­ri­soi­tu­mi­sen la­bo­ra­to­rio. Siel­lä var­ti­jat oli­vat yh­tä po­liit­tis­ta lai­taa, ja van­git tois­ta. Ku­kaan ei ta­val­laan kont­rol­loi­nut ti­lan­net­ta.

Käh­kö­nen poh­tii, et­tä ih­mi­nen on lop­pu­pe­leis­sä ”ai­ka ih­meel­li­nen ka­pis­tus”. Vaik­ka hän on niin mo­nel­la ta­val­la paha, niin ai­na jos­kus voi tul­la esil­le joku to­del­la suu­ri omi­nai­suus.

Kir­jai­li­ja on seu­ran­nut ihail­len Ve­nä­jän op­po­si­ti­on toi­min­taa Alek­sei Na­val­nyin kuo­le­man jäl­keen.

– Oli miel­tä sy­väs­ti lii­kut­ta­vaa kat­soa, kun hä­nen hau­dal­leen ko­ho­si ai­na vain kor­ke­am­pi kuk­ka­kum­pu. Ih­mi­set toi­vat ai­na vain li­sää kuk­kia.

Sir­pa Käh­kö­nen ar­ve­lee, et­tä ku­kaan ei voi etu­kä­teen tie­tää, mi­ten to­del­la pa­has­sa pai­kas­sa us­kal­tai­si toi­mia.

– Jos­kus ih­mi­nen saat­taa aja­tel­la niin, et­tä hen­ke­ni on vä­hem­män ar­voi­nen kuin se, et­tä vas­tus­tan tätä pa­haa.

Lue lisää aiheesta