JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Panu Pihkala. Kuva: Uzi Varon

Panu Pihkala. Kuva: Uzi Varon

Uzi Varon

Ympäristö menee tunteisiin, vaikkei aina halu­ai­si­kaan – Tutkija: "Tarvitsemme sekä syyl­li­syyttä että tervettä ylpeyttä"

Tut­ki­ja Panu Pih­ka­lan mu­kaan ym­pä­ris­tö­a­si­ois­sa on tär­ke­ää ky­e­tä iloit­se­maan osit­tai­sis­ta­kin on­nis­tu­mi­sis­ta.

6.4.2021
Teemu Leppänen

Syyl­li­syys ja ah­dis­tus. Niis­tä pu­hu­taan pal­jon ym­pä­ris­tö­ky­sy­mys­ten yh­tey­des­sä, mut­ta voim­me­ko ko­kea ym­pä­ris­töyl­peyt­tä, kun pu­hu­taan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta?

– Elä­mä on ny­ky­ai­ka­na mo­ni­mut­kais­ta ja ris­ti­rii­tais­ta­kin. Tar­vit­sem­me sekä syyl­li­syyt­tä et­tä ter­vet­tä yl­peyt­tä. On tär­ke­ää ky­e­tä iloit­se­maan osit­tai­sis­ta­kin on­nis­tu­mi­sis­ta, joi­ta ym­pä­ris­tö­a­si­ois­sa saa­daan ai­kaan, sa­noo ym­pä­ris­tö­tun­tei­ta tut­ki­va tie­to­kir­jai­li­ja, Hel­sin­gin yli­o­pis­to do­sent­ti Panu Pih­ka­la.

Ym­pä­ris­tö­tun­teil­la Pih­ka­la tar­koit­taa tun­tei­ta, jot­ka "mer­kit­tä­väs­ti mää­rin liit­ty­vät ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­siin." Tun­tei­den kir­jo ja as­te on laa­ja: esi­mer­kik­si syyl­li­syy­den häi­väh­dys ku­lu­tus­va­lin­to­ja teh­des­sä, in­hon tun­ne Ve­si­jär­ven saas­tu­mi­ses­ta ja yl­peys sen suo­je­lun on­nis­tu­mi­ses­ta tai suru Aust­ra­li­an ja Ama­zo­nin met­sä­pa­lois­ta. Jos­kus tun­tei­den ko­ke­mi­sek­si pi­tää en­sin tie­dos­taa ym­pä­ris­töön liit­ty­viä syy–seu­raus-suh­tei­ta.

– Jos vai­ku­tus ei ole suo­ra, vaa­di­taan tiet­tyä hok­saa­mis­ta, et­tä tun­ne voi he­rä­tä.

Il­mas­ton­muu­tos ja ko­ro­nak­rii­si ovat esi­merk­ke­jä sii­tä, kuin­ka maa­il­man­ti­la vai­kut­taa tun­tei­siin.

– Tun­tei­den kan­nal­ta il­mi­öis­sä on sa­man­kal­tais­ta se, et­tä maa­il­man­ti­lan­teen suh­teen ko­e­taan pel­koa, huol­ta ja ah­dis­tus­ta, mut­ta myös­kin voi­maut­ta­vaa toi­min­ta­ha­lua ja myö­tä­tun­toa. Konk­reet­ti­sem­pa­na uh­ka­na ko­ro­nak­rii­si usein ai­heut­taa vie­lä voi­mak­kaam­pia tun­tei­ta.

Ym­pä­ris­tö­tun­tei­siin liit­tyy yh­teis­kun­nas­sa myös po­la­ri­saa­ti­o­ta, mikä saa osan jopa kiel­tä­mään ym­pä­ris­tö­tun­tei­den ole­mas­sa olon.

– Mo­nen­lai­set so­si­aa­li­set, kult­tuu­ri­set ja po­liit­ti­set te­ki­jät vai­kut­ta­vat hy­vin mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, et­tä he­rät­tä­vät­kö ym­pä­ris­tö­a­si­at yli­pää­tään tun­tei­ta, mut­ta myös sii­hen, et­tä tun­nis­te­taan­ko tun­teet tai myön­ne­tään­kö nii­den ole­mas­sa­o­loa.

Suo­mes­sa il­mas­to­ah­dis­tus on Pih­ka­lan mu­kaan pa­raa­tie­si­merk­ki ter­mis­tä ja tun­ne­kim­pus­ta, jo­hon liit­tyy iden­ti­teet­ti­po­la­ri­saa­ti­o­ta.

– Osa ko­kee il­mas­to­ah­dis­tuk­sen omak­seen ja osa sa­nou­tuu sii­tä iden­ti­teet­ti­ta­sol­la ir­ti.

Tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, et­tä tä­hän vai­kut­ta­vat Ikä, su­ku­puo­li ja asuin­paik­ka, mut­ta yk­si­löl­lis­tä vaih­te­lua esiin­tyy.

Kär­kö­läs­sä kas­va­nut Panu Pih­ka­la vie­rai­lee huh­ti­kuus­sa lap­suu­den­mai­se­mis­saan Lah­den pää­kir­jas­tos­sa lu­en­noi­mas­sa ym­pä­ris­tö­tun­teis­ta.

– Aloin käy­dä jo 10–11-vuo­ti­aa­na it­se­näi­ses­ti kir­jas­to- ja elo­ku­va­reis­suil­la ju­nal­la Jär­ve­läs­tä Lah­teen. Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa ver­tail­tu­na tun­nen Lah­te­na san­gen hy­vin ja sään­nöl­li­ses­ti tu­lee vie­lä vie­rail­tua siel­lä su­ku­lais­ten ja tut­ta­vien luo­na, Pih­ka­la ker­too.

Lu­en­non ot­si­kos­sa ky­sel­lään lah­te­lai­sen ym­pä­ris­töyl­pey­den pe­rään. On­ko sitä?

– Ajat­te­len, et­tä ym­pä­ris­tö­tun­teis­sa on kyse uni­ver­saa­leis­ta tun­teis­ta, jot­ka voi­vat saa­da pai­kal­li­sia il­men­ty­miä. Lah­del­la on hy­vin mie­len­kiin­toi­nen his­to­ria ym­pä­ris­tö­a­si­ois­sa ja ole­tan, et­tä Lah­des­ta löy­tyy sekä ym­pä­ris­tö­syyl­li­syyt­tä et­tä -yl­peyt­tä. Tämä voi­si ol­la hyvä kes­kus­te­lun ai­he ylei­sön kans­sa.

Kir­kon kas­va­tuk­ses­sa on jo pit­kään jos­sain mää­rin kä­si­tel­ty ym­pä­ris­tö­tee­mo­ja, mut­ta alu­eel­lis­ta vaih­te­lua on ol­lut pal­jon. Vii­me vuo­si­na ai­he­pii­riin on kiin­ni­tet­ty kas­va­vaa huo­mi­o­ta.

– Käy­tän­nön tie­toa ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­sis­tä ny­ky­a­jan lap­sil­la ja nuo­ril­la on hy­vin pal­jon kou­lun ja mui­den toi­mi­joi­den työn tu­lok­se­na. Kir­kon voi­ma­va­ra­na on tar­jo­ta kei­no­ja hi­taa­seen ja sy­väl­li­seen ym­pä­ris­tö­ky­sy­mys­ten ek­sis­ten­ti­aa­li­sen ja hen­ki­sen puo­len kä­sit­te­lyyn, mi­hin muu yh­teis­kun­ta tar­jo­aa vä­hem­män mah­dol­li­suuk­sia. Tie­ten­kin myös osal­lis­ta­va toi­min­ta on tär­ke­ää.

Osa­na Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuot­ta Lah­den seu­ra­kun­tien Pu­het­ta py­häs­tä -ta­pah­tu­mat kä­sit­te­le­vät luon­toa ja ym­pä­ris­töä. Panu Pih­ka­lan lu­en­to "Ym­pä­ris­tö ja tun­teet: lah­te­lais­ta ym­pä­ris­töyl­peyt­tä?" strii­ma­taan ke 14.4. klo 18 Lah­den kau­pun­gin­kir­jas­ton Fa­ce­book-si­vul­la.

Lue lisää aiheesta