JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Yli 300 puuta menossa kaatoon Lahden hautaus­mailta – "Herättää varmasti myös tunteita"

Mai­se­ma­työ­lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa on kii­reel­li­ses­ti kaa­det­ta­via pui­ta 186. Kaa­to­tuo­mi­on on saa­nut myös Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maan koko haa­pa­ku­jan­ne.

15.3.2021
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­nat suun­nit­te­lee kaa­ta­van­sa mit­ta­van mää­rän pui­ta hau­taus­mail­taan. Yh­ty­mä ha­kee Lah­den kau­pun­gil­ta mai­se­ma­työ­lu­paa yh­teen­sä 302 huo­no­kun­toi­sen puun kaa­dol­le. Puis­ta 186 on luo­ki­tel­tu kii­reel­li­sim­pien kaa­det­ta­vien jouk­koon, ja ne on tar­koi­tus kaa­taa en­si vuo­den ke­vää­seen men­nes­sä.

Sa­hauk­set ai­o­taan aloit­taa tänä vuon­na, to­den­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin vas­ta en­si tal­ve­na, sil­lä lu­pap­ro­ses­si on yhä kes­ken. Lah­den kau­pun­ki päät­tää kol­mi­vuo­ti­ses­ta mai­se­ma­työ­lu­vas­ta, kun hau­taus­mai­den naa­pu­rei­ta on kuul­tu ja seu­ra­kun­ta on esit­tä­nyt kau­pun­gil­le tar­kem­mat kart­ta­tie­dot hau­taus­mai­den puus­tos­ta.

– Ai­ko­muk­se­na oli aloit­taa kaa­dot tänä ke­vät­tal­ve­na, mut­ta jo huh­ti­kuun alus­sa al­kaa lin­tu­jen pe­sin­tä­kau­si. Ha­lu­am­me ol­la liik­keel­lä, kun maa on rou­das­sa, jot­ta maan­pin­taa sääs­tyy, sa­noo Lah­den seu­ra­kun­tien yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen.

Lu­pa­ha­ke­mus pe­rus­tuu ar­bo­ris­tin te­ke­mään kun­to­kar­toi­tuk­seen, jon­ka Lah­den seu­ra­kun­nat teet­ti vuon­na 2019.

Pui­den­hoi­ta­jien oy:n ar­bo­ris­tin Ta­pa­ni Mä­ke­län te­ke­mäs­sä kar­toi­tuk­ses­sa puut ar­vi­oi­tiin sil­mä­mää­räi­ses­ti ja mi­kä­li puun kun­nos­ta he­rä­si epäi­lys, sii­tä otet­tiin ko­e­pon­nis­tus­näy­te re­sis­tog­raa­fi­sel­la lait­teel­la, joka tes­taa puu­ai­neen ko­vuu­den.

Vi­her­tee­ma Oy teki vi­her­suun­ni­tel­mat Mä­ke­län kun­to­kar­toi­tus­ten pe­rus­teel­la niin, et­tä alu­ei­ta ke­hi­te­tään ja yl­lä­pi­de­tään nii­den kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­set ar­vot huo­mi­oi­den. Suun­ni­tel­mas­ta il­me­nee lä­hi­vuo­sien puun­kaa­dot sekä is­tu­tet­ta­vat puu­la­jit.

Le­vol­la kaa­de­taan 30 ja is­tu­te­taan vii­si puu­ta. Län­ti­sel­lä hau­taus­maal­la kaa­de­taan 30 ja is­tu­te­taan kuu­si puu­ta, Van­hal­la hau­taus­maal­la kaa­de­taan 15 ja is­tu­te­taan 9 puu­ta. Kaa­ta­mi­sen syy­nä on pää­a­si­as­sa puis­sa ole­va laho.

Nas­to­lan hau­taus­maal­la kaa­de­taan 31 ja is­tu­te­taan 13 puu­ta. Puus­tos­ta löy­tyi usei­ta juu­ris­to­vau­ri­oi­sia yk­si­löi­tä, ja siel­lä kor­va­taan esi­mer­kik­si van­ha koi­vu­ku­jan­ne uu­sil­la tai­mil­la.

– Pie­nem­pi is­tu­tus­ten mää­rä kaa­toi­hin ver­rat­tu­na joh­tuu sii­tä, et­tä hau­taus­mail­la on täl­lä het­kel­lä mel­ko ti­he­ä­kin puus­to. Lii­al­li­nen puus­to es­tää nä­ky­miä ja puut kär­si­vät kas­va­es­saan lii­an lä­hek­käin, kun ne var­jos­ta­vat toi­si­aan, Ny­kä­nen sa­noo.

Toi­saal­ta hau­taus­maa ei sai­si ol­la Ny­kä­sen mu­kaan lii­an­kaan karu tai pal­jas. Puut ovat tär­keä ja pe­rin­tei­nen osa nii­den mai­se­maa.

Suu­rin yk­sit­täi­nen sa­vot­ta on Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maan pää­ku­jan 67 pyl­väs­haa­van kaa­ta­mi­nen.

– Koko hau­taus­maan ole­mus muut­tuu, kun kaik­ki ku­jan­teen haa­vat jou­du­taan pois­ta­maan. Tämä he­rät­tää var­mas­ti myös tun­tei­ta, myön­tää Ny­kä­nen.

1980-lu­vul­la is­tu­te­tuis­sa haa­vois­sa on jo vuo­sien ajan elä­nyt run­ko­haap­sa­sia. Puu­hun kai­vau­tu­vat hyön­tei­set ovat tu­hon­neet ne huo­noon kun­toon.

Pyl­väs­haa­po­jen ti­lal­le on suun­ni­tel­tu is­tu­tet­ta­vak­si 58 kar­ti­o­tam­mea, joi­hin run­ko­haap­sa­nen ei pe­siy­dy. Puut is­tu­te­taan ke­vääl­lä 2022 sen jäl­keen, kun pyl­väs­haa­po­jen kan­not on kai­vet­tu pois maas­ta. Li­säk­si muu­al­ta Mus­tan­kal­li­ol­la kaa­de­taan 13 puu­ta ja is­tu­te­taan yk­si.

Huo­no­kun­tois­ten pui­den pois­ta­mi­sen li­säk­si teh­dään har­ven­nuk­sia Le­vol­la Vil­läh­teen­tien ala­puo­lel­la sekä Län­ti­sen hau­taus­maan reu­na-alu­eil­la. Tar­koi­tuk­se­na on ede­saut­taa pys­tyyn jää­vien pui­den hy­vin­voin­tia ja kas­vua.

Lue lisää aiheesta