JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Yhteisvastuukeräystä on tehty perinteisesti lipaskeräyksenä. Kuva vuodelta 2019. Lahjoitus onnistuu turvallisesti ja kätevästi muillakin tavoilla. Kuva: Markku Lehtinen

Yhteisvastuukeräystä on tehty perinteisesti lipaskeräyksenä. Kuva vuodelta 2019. Lahjoitus onnistuu turvallisesti ja kätevästi muillakin tavoilla. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Yhteis­vas­tuu­ke­räys pureutuu tänä vuonna ikäihmisten ahdinkoon

5.2.2021
Markus Luukkonen

Eri syis­tä joh­tu­va köy­hyys ko­et­te­lee van­hus­vä­es­töä. Vuo­den 2021 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­lä au­te­taan ta­lou­del­li­sis­sa vai­keuk­sis­sa ole­via ikäih­mi­siä niin Suo­mes­sa kuin ke­hit­ty­vien mai­den krii­si­a­lu­eil­la.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuo­tos­ta yli puo­let, 60 pro­sent­tia, oh­ja­taan ke­hit­ty­viin mai­hin Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun ka­tast­ro­fi­ra­has­ton kaut­ta.

Maa­il­mal­la tu­e­taan ka­tast­ro­fien, konf­lik­tien ja luon­non­mul­lis­tus­ten ai­heut­ta­mis­sa hä­tä­ti­lan­teis­sa hau­raim­pia yh­tei­sö­jä, van­huk­sia ja per­hei­tä. Kan­sain­vä­li­sen di­a­ko­ni­an esi­merk­ki­koh­de­maa on Ugan­da, mut­ta apua oh­ja­taan tar­pei­den mu­kaan yli kym­me­neen maa­han.

Vä­hä­va­rai­set van­huk­set ovat usein ti­lan­tees­sa, jos­sa vai­keu­det ka­saan­tu­vat. Köy­hyys ai­heut­taa hel­pos­ti ter­vey­del­li­siä on­gel­mia, so­si­aa­lis­ta eris­täy­ty­mis­tä, yk­si­näi­syyt­tä ja di­gi­syr­jäy­ty­mis­tä.

Elä­kei­än köy­hyy­den mer­kit­tä­viä te­ki­jöi­tä voi­vat ol­la työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­le jää­mi­nen, ko­ti­äi­tiys, työ­ky­vyt­tö­myys, pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys, pie­ni­palk­kai­suus, sai­rau­det – tai näi­den kaik­kien yh­dis­tel­mä. Lis­tal­le kuu­lu­vat myös kal­lis asu­mi­nen, pe­rit­ty huo­no-osai­suus, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat sekä mo­net yl­lät­tä­vät te­ki­jät.

Kun­kin seu­ra­kun­nan ke­räys­tuo­tos­ta 20 pro­sent­tia jää käy­tet­tä­väk­si ikäih­mis­ten ah­din­gon hel­pot­ta­mi­seen oman seu­ra­kun­nan alu­eel­la. Vuon­na 2019 seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­vas­taa­no­toil­la ta­vat­tiin yli 150 000 yli 70-vuo­ti­as­ta. Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den ko­ke­mus on, et­tä ikään­ty­neet tur­vau­tu­vat apuun vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun ti­lan­ne on men­nyt jo to­del­la huo­nok­si.

40 pro­sent­tia elä­ke­läi­sis­tä saa elä­ket­tä al­le 1 250 eu­roa kuu­kau­des­sa. Suu­rin yk­sit­täi­nen seu­ra­kun­tien ruo­ka-avun asi­a­kas­ryh­mä ovat vä­hä­va­rai­set van­huk­set.

Toi­se­na val­ta­kun­nal­li­se­na tuo­ton­saa­ja­na toi­mi­va Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­to koh­den­taa 10 pro­sen­tin osuu­ten­sa ke­räys­tuo­tos­ta ikäih­mis­ten ta­lou­del­li­seen aut­ta­mi­seen ja elä­män­laa­dun ko­hen­ta­mi­seen. Di­a­ko­ni­a­ra­has­ton avus­tuk­set ha­e­taan pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn kaut­ta, jos­sa ha­ki­joi­den tar­peet tun­ne­taan par­hai­ten.

Ke­räyk­sen toi­nen maan­laa­jui­nen tuo­ton­saa­ja on Seu­ra­kun­ta­o­pis­ton ko­ko­a­ma kan­sa­no­pis­to­ver­kos­to, joka to­teut­taa ikäih­mi­sil­le mak­su­ton­ta di­gi­tai­to­jen opas­tus­ta ly­hyt­kurs­sei­na vuo­des­ta 2022 al­ka­en. Kurs­seil­la ope­tel­laan esi­mer­kik­si pank­ki-, Kela- ja vi­ras­to­a­si­oin­tia sekä opas­te­taan lait­tei­den käy­tös­sä.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys al­kaa 7.2.2021. Eri ta­po­ja osal­lis­tua ke­räyk­seen löy­tyy Kir­kon­seu­dun Di­gi­leh­den 2/2021 Me­not-osan si­vul­ta 11 sekä osoit­tees­ta yh­teis­vas­tuu.fi/lah­joi­ta

Lue lisää aiheesta