JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vierumäeltä löytyy keidas lapsi­per­heille

14.2.2020
Halttunen Tuulia

Kes­kel­lä vil­kas­ta taa­ja­maa, ai­van Ver­so­woo­din saha-alu­een tun­tu­mas­sa, si­jait­see Vie­ru­mä­en seu­ra­kun­ta­ta­lo. Siel­lä ko­koon­tuu per­jan­tai­sin Hei­no­lan seu­ra­kun­nan per­he­ker­ho.

Per­he­ker­hoil­la on tui­ki tär­keä roo­li ruuh­ka­vuo­si­aan elä­vien van­hem­pien ja las­ten koh­taa­mis­paik­ka­na.

– Tääl­lä nä­kee ky­län mui­ta van­hem­pia ja lap­sia. Tu­lem­me käy­mään ai­na, kun työt an­ta­vat pe­rik­si, ker­too Min­na Kan­gas­sa­lo.

Hän on saa­pu­nut ker­hoon yh­des­sä poi­kien­sa Valt­te­rin ja Joo­nan kans­sa.

Vie­ru­mä­en ky­läs­sä on vah­vo­ja te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­siä ja Suo­men Ur­hei­luo­pis­to. Työ­paik­ko­ja pii­saa, jo­ten alu­eel­le on muut­ta­nut pal­jon lap­si­per­hei­tä.

Em­ma Ha­ka­la on asu­nut Vie­ru­mä­el­lä vas­ta puo­li­sen vuot­ta.

– On ol­lut to­del­la help­poa liu­kua mu­kaan. Meil­lä on kak­si kou­lui­käis­tä las­ta, jot­ka löy­si­vät sa­man tien paik­kan­sa Vie­ru­mä­en kou­lus­ta, Ha­ka­la kiit­te­lee.

Kos­ka kylä on Hei­no­lan, Lah­den ja Ii­tin ra­ja­mail­la, per­he­ker­hoon tul­laan toi­si­naan Ruu­hi­jär­vel­tä ja Vuo­len­kos­kel­ta saak­ka.

Per­he­ker­hoa vie­te­tään yleen­sä las­te­noh­jaa­jien joh­dol­la. Täl­lä ker­taa mu­ka­na on myös pap­pi Pia Sär­ke­lä, joka pi­tää ker­ho­lai­sil­le kirk­ko­var­tin. Kirk­ko­het­kes­sä esi­mer­kik­si lau­le­taan lau­lu­ja, ru­koil­laan ja saa­daan siu­naus.

Pu­he­o­suus on toi­min­nal­li­nen, ja sen ai­ka­na lap­set tu­tus­tu­vat lat­ti­al­le le­vi­te­tys­tä si­ni­ses­tä vil­tis­tä teh­tyyn me­reen, pik­ku­ve­nei­siin ja kes­kel­lä mer­ta lois­ta­vaan ma­jak­kaan. Ku­ten Jee­sus on maa­il­man valo, myös ma­ja­kan teh­tä­vä­nä on tuo­da va­loa me­ren­kä­vi­jöi­den kes­kel­le, Sär­ke­lä opet­taa.

Lo­puk­si ja­e­taan tar­rat, jot­ka lap­set voi­vat kiin­nit­tää mes­su­pas­siin­sa. Sit­ten on kirk­ko­kah­vien ai­ka. Kes­kus­te­lu pol­vei­lee har­ras­tus­vä­li­neis­tä ja Tori-os­tok­sis­ta sii­hen, mikä ruo­ka mais­tuu omal­le pil­til­le täl­lä het­kel­lä par­hai­ten.

Hei­no­lan seu­ra­kun­ta on pa­nos­ta­nut voi­mak­kaas­ti lap­si­per­hei­den pal­ve­lui­hin. Yli 3-vuo­ti­ai­den las­ten van­hem­mil­le seu­ra­kun­ta tar­jo­aa muun mu­as­sa lap­si­park­ke­ja sa­tun­nais­ta kau­pas­sa­käyn­tiä, päi­vä­lenk­kiä tai kah­vi­la­käyn­tiä var­ten. Va­li­koi­mas­sa on päi­vä-, il­ta- ja vii­kon­lop­pu­ai­ko­ja.

Jo al­le kol­mi­vuo­ti­ail­le lap­sil­le on mah­dol­lis­ta saa­da mak­su­ton­ta las­ten­hoi­to­a­pua. Pää­a­si­as­sa hoi­to ta­pah­tuu seu­ra­kun­nan ker­ho­pis­tees­sä las­te­noh­jaa­jan hoi­vis­sa. Jo­kai­nen hoi­to­ker­ta so­vi­taan ti­lan­teen mu­kaan.

– Lap­sen yk­si­lö­hoi­dos­sa on täl­lä het­kel­lä kol­men vii­kon jono, las­te­noh­jaa­ja Lena Nik­ki­lä ker­too.

Lue lisää aiheesta