JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Turussa eläkepäiviään viettävällä arkkipiispa Jukka Paarmalla oli veteraanien kirkkojuhlan päätyttyä aikaa kuunnella, mitä lahtelaisilla oli sydämillään. Keskustelemassa Veikko Toivonen. Kuva: Janne Urpunen

Turussa eläkepäiviään viettävällä arkkipiispa Jukka Paarmalla oli veteraanien kirkkojuhlan päätyttyä aikaa kuunnella, mitä lahtelaisilla oli sydämillään. Keskustelemassa Veikko Toivonen. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Vapaus on veteraanien parasta perintöä – Jukka Paarma: "Poliittista jakoa on ollut aina, mutta nyt käytetään aika kovaa kieltä"

2.11.2020
Janne Urpunen

On­ko kir­kon kon­ser­va­tii­vin ja li­be­raa­lin sii­ven vä­li­sel­lä vään­nöl­lä yh­teyt­tä maa­il­mal­la le­vi­ä­vään yh­teis­kun­nal­li­seen ja po­liit­ti­seen vas­tak­kai­na­set­te­luun?

– En oi­kein niil­lä liit­ty­mä­koh­taa näe, vaik­ka vä­hän sa­man­lai­sil­ta asi­at näyt­tä­vät, sa­noo Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon en­ti­nen ark­ki­piis­pa Juk­ka Paar­ma.

Paar­man mu­kaan enem­män pi­tää ol­la huo­lis­saan yh­teis­kun­nan ja­kaan­tu­mi­ses­ta.

– Po­liit­tis­ta ja­koa on ol­lut ai­na, mut­ta nyt käy­te­tään ai­ka ko­vaa kiel­tä. Vaik­ka hei­tel­lään her­jo­ja puo­lin ja toi­sin, pe­rus­luot­ta­mus sii­tä, et­tä ol­laan sa­mal­la asi­al­la, pi­täi­si pys­tyä säi­lyt­tä­mään.

Eläk­keel­lä ole­va ark­ki­piis­pa vie­rai­li Lah­des­sa so­ta­ve­te­raa­nien 50. kirk­ko­juh­lan pu­hu­ja­na. Pu­hees­saan hän muis­tut­ti, et­tä va­paa maa, jos­sa voi va­paas­ti esit­tää eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, on so­ta­ve­te­raa­nien pa­ras­ta pe­rin­töä.

– Sitä ei ai­na muis­te­ta. Saam­me ol­la eri miel­tä, voim­me kan­nat­taa mitä ta­han­sa puo­lu­et­ta ja va­paas­ti aja­tel­la asi­ois­ta. Se on asia, mitä ve­te­raa­nit ovat meil­le an­sain­neet. Kaik­ki­al­la asi­at ei­vät ole näin hy­vin.

Suo­mes­sa asi­at ovat Paar­man mu­kaan suu­rel­ta osin mal­lil­laan, mut­ta ke­hi­tys­tä pi­tää tar­kas­ti seu­ra­ta. Hän toi­voo si­vis­ty­nyt­tä kes­kus­te­lua yh­teis­kun­nan kai­kil­le ta­soil­le.

– Pal­jon on kam­pan­joi­tu sen eteen, et­tä ih­mi­nen on fyy­si­ses­ti kos­ke­ma­ton. Fyy­si­ses­tä va­hin­goit­ta­mi­ses­ta jou­tuu her­käs­ti tuo­mi­ol­le, mut­ta nä­ky­mät­tö­mät haa­vat, joi­ta ih­mi­seen lyö­dään sa­noin, voi­vat ol­la yh­tä vaa­ral­li­sia. Tai jopa vaa­ral­li­sem­pia. Ne saat­ta­vat luo­da sel­lais­ta kat­ke­ruut­ta, jos­ta ih­mi­nen ei pää­se kos­kaan eroon.

Ko­vim­pia pu­heet ovat so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vil­la, mut­ta Paar­ma ei näe vi­kaa vä­li­neis­sä.

– Ih­mi­set nii­tä käyt­tä­vät. Ka­na­vat an­ta­vat mah­dol­li­suu­den yh­tä lail­la hy­vään ja pa­haan.

Vah­van yh­tei­sön pe­rus­ta on kan­sa­lais­ten luot­ta­mus toi­siin­sa sekä val­lan­käyt­tä­jiin.

– Olem­me mo­nel­la ta­val­la va­pai­ta Suo­mes­sa, ja kan­sa­lai­sil­la ja vi­ra­no­mai­sil­la on toi­mi­vat suh­teet. Kun kuun­te­lee maa­han­muut­ta­jia, moni heis­tä on op­pi­nut (ko­ti­maas­saan) pel­kää­mään po­lii­sia. Meil­lä on vie­lä tätä kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta. Sitä pää­o­maa mei­dän pi­tää vaa­lia.

Juk­ka Paar­ma työs­ken­te­li 1970-lu­vul­la pap­pi­na Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa. En­sim­mäi­sen saar­nan­sa hän piti Kes­ki-Lah­den van­has­sa kir­kos­sa.

– Sii­tä on yli 40 vuot­ta, kun olen tääl­tä läh­te­nyt. Pal­jon on van­hem­paa vä­keä eh­ti­nyt hau­taan. Jon­kin ver­ran oli tut­tu­ja vie­lä, hän sa­noi ve­te­raa­nien py­häin­päi­vän kirk­ko­juh­lan jäl­keen.

Ve­te­raa­ni­su­ku­pol­vi toi­mi kes­kei­sil­lä pai­koil­la yh­teis­kun­nas­sa Paar­man ol­les­sa Lah­des­sa pap­pi­na.

– Mi­nul­la ei Lah­des­sa ol­lut pal­jon­kaan te­ke­mis­tä jär­jes­te­tyn ve­te­raa­ni­työn kans­sa, mut­ta pal­jon ta­pa­sin työs­sä­ni ve­te­raa­ne­ja.

So­taa­kin pa­pin seu­ras­sa muis­tel­tiin.

– Mie­het ker­toi­vat, et­tei rin­ta­mal­la ol­lut ateis­te­ja, kun ka­ve­rei­ta kaa­tui vie­rel­tä. Äi­din ope­tuk­set ja Ju­ma­la oli­vat kai­kil­la mie­les­sä.

So­ta­ve­te­raa­nien kes­ki-ikä on 95 vuot­ta.

– Kuu­lin, et­tä Lah­des­sa on vä­hän yli sata so­ta­ve­te­raa­nia. Vuo­sit­tai­nen pois­tu­ma on kor­ke­as­ta iäs­tä joh­tu­en suur­ta. Tär­kein­tä on, et­tä jäl­jel­lä ole­vis­ta pi­de­tään hy­vää huol­ta.

Ve­te­raa­ni­a­sia on ai­na ol­lut myös seu­ra­kun­tien asia.

– Di­a­ko­ni­a­työ on huo­leh­ti­nut ve­te­raa­neis­ta ja hei­dän per­heis­tään, mut­ta toi­nen puo­li on tämä hen­gel­li­syys. Se on ol­lut ve­te­raa­ni­työs­sä ai­van kes­keis­tä, en­ti­nen ark­ki­piis­pa sa­noi.

Lue lisää aiheesta