JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Seurakuntalaiset Anneli Pekkala ja Anu ja Pekka Niskanen ovat odottaneet hengellisen elämän keskusta Vääksyyn puolenkymmentä vuotta. Kuva: Janne Urpunen

Seurakuntalaiset Anneli Pekkala ja Anu ja Pekka Niskanen ovat odottaneet hengellisen elämän keskusta Vääksyyn puolenkymmentä vuotta. Kuva: Janne Urpunen

Vääksyn uuden seura­kun­ta­kodin vihkiminen siirtyy toukokuulle

10.3.2021
Markus Luukkonen

Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan uu­si seu­ra­kun­ta­ko­ti on val­mis­tu­mas­sa ai­ka­tau­lus­saan Vääk­syn Kal­ma­rin­tiel­le. Urak­ka luo­vu­te­taan ti­laa­jal­le per­jan­tai­na 12. maa­lis­kuu­ta. Seu­ra­kun­ta­ko­din on suun­ni­tel­lut Ark­ki­teh­tuu­ri­toi­mis­to Kari Jär­vi­nen ja ra­ken­ta­ja­na on toi­mi­nut Ra­ken­nus­lii­ke Pak­ka­nen Oy.

Uu­teen seu­ra­kun­ta­ko­tiin val­mis­tu­vat mo­ni­puo­li­set ti­lat seu­ra­kun­nan toi­min­taan.

– Moni seu­ra­kun­ta­lai­nen on odot­ta­nut uu­den seu­ra­kun­ta­ko­din val­mis­tu­mis­ta jo pit­kään. Us­kom­me, et­tä val­mis­tu­va seu­ra­kun­ta­ko­ti tar­jo­aa eri­no­mai­set puit­teet seu­ra­kun­nan toi­min­nal­le pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, sa­noo pro­jek­tis­sa alus­ta läh­tien mu­ka­na ol­lut ra­ken­nus­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Leo Kum­pu­lai­nen.

Tiuk­ko­jen ko­ro­na­ra­joi­tuk­sien vuok­si seu­ra­kun­ta­ko­din vih­ki­mi­nen on pää­tet­ty siir­tää hel­lun­tai­päi­väl­le 23. tou­ko­kuu­ta.

– Seu­ra­kun­ta­ko­din vih­ki­mi­sen siir­ty­mi­nen on ikä­vää mut­ta vält­tä­mä­tön­tä ter­veys­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Li­säk­si ha­lu­am­me tar­jo­ta kai­kil­le asik­ka­la­lai­sil­le mah­dol­li­sim­man ta­sa­puo­li­sen ti­lai­suu­den tul­la tu­tus­tu­maan uu­teen seu­ra­kun­ta­ko­tiin, to­te­aa Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen.

– Ru­koi­lem­me ja toi­vom­me, et­tä tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la ti­lan­ne ko­ro­nan suh­teen on rau­hal­li­sem­pi.

Seu­ra­kun­ta­ko­din tu­lee hel­lun­tai­na vih­ki­mään Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen.

Lue lisää aiheesta