JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tarvetta uusille alueille on, sillä tuhkaus yleistyy. Lahdessa tuhkataan jo 80 prosenttia vainajista. Kuva: Markku Lehtinen

Tarvetta uusille alueille on, sillä tuhkaus yleistyy. Lahdessa tuhkataan jo 80 prosenttia vainajista. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uudet sirot­te­lu­a­lueet Nastolaan ja Levolle – Lahdessa tuhkataan jo 80 prosenttia vainajista

10.3.2020
Janne Urpunen

Lah­den hau­taus­mail­le on tu­los­sa kak­si uut­ta si­rot­te­lu­a­lu­et­ta ja yk­si muis­to­leh­to. Nas­to­lan hau­taus­maan met­sä­kum­pa­rei­nen si­rot­te­lu­a­lue ja muis­to­leh­to on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön ke­sän alus­sa. Le­von laa­jan, met­säi­sen si­rot­te­lu­a­lu­een käyt­töö­not­to saat­taa men­nä en­si vuo­teen.

Tar­vet­ta uu­sil­le alu­eil­le on, sil­lä vai­na­jia tuh­ka­taan yhä enem­män. Lah­des­sa tuh­ka­taan 80 pro­sent­tia vai­na­jis­ta.

– Tuh­kaus­ten mää­rä kas­vaa ta­sai­ses­ti vuo­si vuo­del­ta Lah­des­sa ja muu­al­la Suo­mes­sa. Mää­ris­sä on paik­ka­kun­tien vä­lil­lä iso­ja ero­ja. Niil­lä paik­ka­kun­nil­la, mis­sä on kre­ma­to­rio, on tuh­kausp­ro­sent­ti­kin yleen­sä suu­rem­pi, ker­too Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hau­taus­toi­men pääl­lik­kö Mari Aar­to­lah­ti.

Hau­taus­maan hen­ki­lö­kun­ta si­rot­te­lee tuh­kan si­rot­te­lu­a­lu­eel­le ja hau­taa uur­nan muis­to­leh­toon. Vai­na­jan vii­mei­sen le­po­si­jan tark­kaa si­jain­tia ei mer­ki­tä. Vai­na­jaa on mah­dol­lis­ta käy­dä muis­te­le­mas­sa eril­li­sel­lä muis­te­lu­pai­kal­la, jon­ne voi tuo­da kynt­ti­löi­tä ja kuk­kia.

Hau­taa­mi­nen si­rot­te­lu­a­lu­eel­le ja muis­to­leh­toon on edul­lis­ta, ei­kä omais­ten tar­vit­se osal­lis­tua hau­dan hoi­ta­mi­seen.

– Su­vut liik­ku­vat enem­män kuin en­nen. Jos lap­set ovat ajau­tu­neet kau­ak­si van­hem­mis­taan, voi pe­rin­teis­tä hau­taa ol­la vai­kea hoi­taa. Omai­sis­ta tun­tuu hy­väl­tä tie­tää, et­tä hau­ta-alue on ai­na hoi­det­tu ja siis­ti, Aar­to­lah­ti sa­noo.

Ih­mis­ten liik­ku­vuu­den seu­rauk­se­na pe­rin­teis­ten su­ku­hau­taus­ten mää­rä on vä­hen­ty­nyt.

Vaik­ka hau­taa­mi­nen on hy­vin sään­nel­tyä toi­min­taa, uu­sia hau­taus­ta­po­ja ky­sy­tään pal­jon ja ote­taan myös käyt­töön. Län­ti­sel­lä hau­taus­maal­la sekä Mus­tan­kal­li­on ja Van­hal­la hau­taus­maal­la on uur­na­hau­ta-alu­eet, joi­den nur­mik­ko on kor­vat­tu maan­pei­te­kas­veil­la. Län­ti­sen hau­taus­maan uur­na-alu­een ja Le­von muis­to­leh­don muis­to­muu­ris­sa on hyö­dyn­net­ty van­ho­ja ki­vi­muis­to­merk­ke­jä.

– Toi­set in­nos­tu­vat uu­des­ta. Toi­saal­ta, kun kyse on hau­taa­mi­ses­ta, moni ha­lu­aa py­syt­täy­tyä van­has­sa ja tur­val­li­ses­sa. Pal­jon ky­sy­tään, et­tä kuin­ka tämä ja tämä on ta­pa­na teh­dä.

Aar­to­lah­ti muis­tut­taa, et­tä hau­taus­ta­van va­lin­nas­sa oli­si tär­ke­ää kun­ni­oit­taa vai­na­jan tah­toa.

– Pää­tös voi ol­la omai­sil­le vai­kea, jos vai­na­jan tah­to ei ole tie­dos­sa. Jos ol­laan kah­den vai­heil­la, mo­nes­ti kal­lis­tu­taan pe­rin­tei­sen ark­ku­hau­tauk­sen puo­leen.

Lah­des­sa vie­tet­tiin 10.–11. maa­lis­kuu­ta Suo­men hau­taus­toi­min­nan kes­kus­lii­ton kou­lu­tus­päi­viä.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen pu­hui hau­taan siu­naa­mi­sen käy­tän­nöis­tä. Esi­tyk­sis­sä kä­si­tel­tiin myös muun mu­as­sa hau­ta­ki­ven hii­li­ja­lan­jäl­keä ja elin­kaar­ta, seu­ra­kun­tien ja ki­vi­liik­kei­den yh­teis­työ­tä sekä seu­ra­kun­ta- ja hau­taus­pal­ve­lu­a­lan am­mat­ti­tut­kin­toa. Oh­jel­mas­sa oli myös tu­tus­tu­mis­käyn­ti Le­von hau­taus­maal­le ja kre­ma­to­ri­oon.

Luon­non­ki­vi­te­ol­li­suut­ta edus­ta­va Kivi ry myön­si en­sim­mäi­sen tun­nus­tus­pal­kin­ton­sa hy­väs­tä seu­ra­kun­ta­kump­pa­nuu­des­ta Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­le.

Lue lisää aiheesta