JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uudet koro­na­ra­joi­tukset peruuttavat advent­ti­ti­lai­suuksia – Lahden Joulukylää ei järjestetä

26.11.2020
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­nat il­moit­ti tors­tai­na kes­keyt­tä­vän­sä ai­kuis­ten toi­min­nan kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si. Kas­tei­ta, vih­ki­mi­siä ja hau­taan siu­naa­mi­sia voi yhä jär­jes­tää, mut­ta seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mät ylei­sö­ta­pah­tu­mat, ku­ten juh­lat, kon­ser­tit ja Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut ovat tau­ol­la 30.11.–14.12. Mes­sut ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­set to­teu­te­taan il­man läs­nä ole­vaa seu­ra­kun­taa. Tau­ol­le jää­vät myös kaik­ki ai­kuis­ten viik­ko­toi­min­ta, ku­ten raa­mat­tu- ja lä­he­tys­pii­rit, ru­kou­sil­lat, lau­lu­ryh­mät, kuo­rot, bän­dit, ret­ket ja lei­rit.

Pää­tös tuli sen jäl­keen, kun Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­tiyh­ty­mä il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na, et­tä koko sen toi­min­ta-alue on ko­ro­nan le­vi­ä­mi­sa­lu­et­ta ja et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja jul­kis­ten ko­koon­tu­mis­ten hen­ki­lö­mää­rää ra­ja­taan enin­tään 10 hen­ki­löön ajal­la 30.11.–14.12.

Lah­den seu­ra­kun­nat ja Lah­den kau­pun­ki ei­vät jär­jes­tä myös­kään Lah­den Jou­lu­ky­lää.

– Vi­ra­no­mais­mää­räyk­sen ta­kia olem­me päät­tä­neet pe­rua Lah­den Jou­lu­ky­län jär­jes­te­lyt täl­tä vuo­del­ta. Vas­tuul­li­si­na ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­ji­nä otam­me ti­lan­teen va­ka­vas­ti, ei­kä ke­nen­kään tur­val­li­suut­ta ha­lu­ta vaa­ran­taa, to­te­aa Lah­den kau­pun­gin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö In­ke­ri Määt­tä Lah­den Jou­lu­ky­län tie­dot­tees­sa.

En­nen epi­de­mi­a­ti­lan­teen pa­hen­tu­mis­ta päi­jät­hä­mä­läi­set seu­ra­kun­nat eh­ti­vät suun­ni­tel­la ad­ven­tin- ja jou­lu­na­jan ti­lai­suuk­sia ta­val­li­ses­ta poik­ke­a­val­la ta­val­la sen het­ki­sen tie­don poh­jal­ta. Ta­pah­tu­mien pilk­ko­mi­nen vä­ki­mää­räl­tään pie­nem­mik­si kas­vat­ti suun­ni­tel­ta­vien ti­lai­suuk­sien mää­rää.

Val­mius­pääl­lik­kö Kari Es­ke­li­nen to­te­aa Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män tie­dot­tees­sa, et­tä yh­ty­mä va­rau­tuu myös sii­hen, et­tä ra­joi­tuk­set kes­tä­vät nyt il­moi­tet­tua pi­dem­pään.

Yk­si eri­koi­sim­mis­ta ad­vent­ti­ti­lai­suuk­sis­ta on suun­ni­tel­tu pi­det­tä­väk­si per­jan­tai­na 18. jou­lu­kuu­ta Nas­to­las­sa, kun seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den on tar­koi­tus kier­tää kuor­ma-au­tol­la lau­la­mas­sa Lin­nun­lau­lun ja Man­na­ko­din pal­ve­lu­ta­loil­la, Ra­ko­ki­ves­sä sekä Vil­läh­teen Kaup­pa­kaa­rel­la.

Hol­lo­lan van­hal­le ki­vi­kir­kol­le on pe­rin­tei­ses­ti sol­ju­nut tu­han­sien ih­mis­ten vir­ta jou­lu­aa­ton­har­tauk­siin. Vii­me vuon­na vä­ki­mää­rä oli yli 3 500. Nii­den ti­lal­le on suun­ni­tel­tu jou­lu­va­el­lus­ta, jos­sa lii­ku­taan Hol­lo­lan kir­kon ja hau­taus­maan mil­jöös­sä jou­lu­e­van­ke­liu­min ja jou­lu­mu­sii­kin kes­kel­lä.

Seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­mien to­teu­tu­mi­ses­ta saa tie­toa seu­raa­mal­la seu­ra­kun­tien vies­tin­tää.

Seu­ra­kun­nat pa­nos­ta­vat etä­o­sal­lis­tu­mi­seen mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Ti­lai­suuk­sia strii­ma­taan ja muu­ta tal­len­net­tua si­säl­töä jul­kais­taan seu­ra­kun­tien eri di­gi­taa­li­sis­sa ka­na­vis­sa, ku­ten Yo­u­tu­bes­sa, Fa­ce­boo­kis­sa ja net­ti­ra­di­os­sa.

Poi­min­to­ja ko­ro­na­jou­lun ka­len­te­reis­ta

Hei­no­la: Verk­koon tu­lee kak­si tal­len­net­tua jou­lu­har­taut­ta, jois­ta toi­nen eri­tyi­ses­ti per­heil­le.

Hol­lo­la: Aat­to­na jul­kais­taan en­nak­koon teh­ty jou­lu­vi­de­o­ter­veh­dys.

Lah­ti: Kant­to­rit jul­kai­se­vat eri kir­kois­sa ku­va­tun, teks­ti­te­tyn jou­lu­lau­lu­vi­de­on, jon­ka mu­ka­na voi lau­laa jou­lu­lau­lu­ja.

Tai­ni­on­vir­ta: Läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki kir­kois­sa ole­vat ti­lai­suu­det strii­ma­taan.

Lue lisää aiheesta