JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tuon­ti­kuntta kasvaa jo puolukkaa – Heinolan Uusi hautausmaa sai odotetun laajen­nuksen

20.8.2020
Janne Urpunen

Hei­no­lan Uu­den hau­taus­maan laa­jen­nu­so­sa on luo­vu­tet­tu seu­ra­kun­nal­le. Laa­jen­nu­so­san ra­ken­ta­mi­nen vei kol­me vuot­ta, mut­ta sen val­mis­tu­mis­ta on odo­tet­tu pal­jon kau­em­min.

– Vuon­na 2000 teh­tiin hau­taus­maast­ra­te­gia, joka täh­tää vuo­teen 2030. To­det­tiin, et­tä ark­ku­hau­ta­re­ser­viä tar­vi­taan ja sitä saa­daan laa­jen­ta­mal­la ole­mas­sa ole­vaa hau­taus­maa­ta. Tämä oli luon­te­vin paik­ka laa­jen­nuk­sel­le, ker­too seu­ra­kun­ta­puu­tar­hu­ri Kati Met­so.

Käyt­töön alue vi­hi­tään vuo­den pääs­tä, jol­loin nur­mik­ko on vah­vis­tu­nut niin, et­tä se kes­tää hau­ta­jais­vie­rai­den jal­ko­jen al­la.

Laa­jen­nu­so­sa si­jait­see Uu­den hau­taus­maan itä­puo­lel­la. Laa­jen­nuk­sen koko on 1,7 heh­taa­ria. Sen po­veen mah­tuu lä­hes 600 ark­kua, 650 uur­naa sekä nel­jään muis­to­leh­toon noin vii­den­sa­dan vai­na­jan tuh­kat. Alu­een pin­taa peit­tää nur­mi­kon ja hiek­ka­pin­tai­sen pää­käy­tä­vän ohel­la 3 000 ne­li­ö­met­riä kunt­taa, met­sä­poh­jaa, joka on tuo­tu Kai­nuun hak­kuu­met­sis­tä. Kunt­ta näyt­tää viih­ty­vän Hei­no­las­sa hy­vin. Se kas­vaa jo puo­luk­kaa.

– Kunt­ta on help­po­hoi­toi­nen. Pa­rin en­sim­mäi­sen vuo­den jäl­keen se ei vaa­di edes kas­te­lua. Pal­jon vä­hem­män on hoi­det­ta­vaa kuin nur­mi­kos­sa, sa­noo alu­een vi­her­töi­tä val­vo­nut Ei­ja Grönq­vist Vi­he­rok­sa oy:stä.

Muu kas­vus­to koos­tuu suu­rim­mak­si osak­si help­po­hoi­toi­sis­ta pen­sais­ta ja pe­ren­nois­ta. Puus­to oli mää­rä kaa­taa, mut­ta suun­ni­tel­maa muu­tet­tiin niin, et­tä osa män­nyis­tä jä­tet­tiin pai­koil­leen. Näin alu­eel­la on eri-ikäis­tä kas­vus­toa.

Ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi­seu­ra­kun­ta haki kal­mis­ton suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa eko­lo­gi­suut­ta. Va­lais­tuk­ses­sa pää­dyt­tiin ener­gi­a­te­hok­kai­siin le­dei­hin. Kas­te­lu­kan­nu­te­li­neis­sä ja kun­tan reu­na­ki­veyk­sis­sä hyö­dyn­net­tiin kier­rä­tys­ta­va­raa. Kaik­ki käy­te­tyt ma­te­ri­aa­lit ovat ko­ti­mai­sia.

Hau­taus­maan laa­jen­nus on mak­sa­nut Hei­no­lan seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö Mir­ja Sten­roo­sin mu­kaan 970 000 eu­roa.

– Hin­nas­ta puut­tu­vat vie­lä ka­lus­teet. Vuon­na 2015 kus­tan­nu­sar­vio oli 1,6 mil­joo­naa eu­roa, jo­ten se alit­tuu rei­lus­ti.

Hei­no­lan Uu­si hau­taus­maa on 105 vuot­ta van­ha. Se vi­hit­tiin käyt­töön 13. elo­kuu­ta vuon­na 1915. Kal­mis­to si­jait­see noin kuu­den ki­lo­met­rin pääs­sä Hei­no­lan kes­kus­tas­ta ja noin ki­lo­met­rin pääs­sä pi­tä­jän­kir­kol­ta. Hau­taus­maan pin­ta-ala oli en­nen tuo­rein­ta laa­jen­nus­ta noin 1,6 heh­taa­ria. Hau­taus­maa­ta on laa­jen­net­tu ai­kai­sem­min vuo­si­na 1938, 1952 ja 1961.

Laa­jen­nuk­sen jäl­keen Hei­no­laan ei uu­sia hau­ta­paik­ko­ja lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa tar­vi­ta. Uu­den hau­taus­maan van­has­ta osas­ta voi­daan pois­taa vai­ke­a­hoi­toi­sim­pia hau­ta­paik­ko­ja sitä mu­kaa, kun ne va­pau­tu­vat.

– Eh­kä ai­ka­naan saa­daan van­hal­le­kin puo­lel­le kunt­ta­läm­pä­rei­tä, sa­noo seu­ra­kun­ta­puu­tar­hu­ri Met­so.

Hei­no­lan hau­taus­mail­ta va­pau­tuu käyt­töön vuo­sit­tain 20–30 hau­ta­paik­kaa.

Lue lisää aiheesta