JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Juhannuksen ajankohta perustuu käsitykseen, jonka mukaan Johannes syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta. Kuva: Markku Lehtinen

Juhannuksen ajankohta perustuu käsitykseen, jonka mukaan Johannes syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta. Kuva: Markku Lehtinen

Tiesitkö tämän juhan­nuk­sesta – kris­ti­nuskon levitessä vanhat juhla-ajat saivat kris­til­lisen sisällön

18.6.2020
Markku Lehtinen

Ju­han­nus­päi­vää vie­te­tään tänä vuon­na lau­an­tai­na 20. ke­sä­kuu­ta. Ju­han­nus­ta juh­li­taan myös yöt­tö­män yön, va­lon ja kes­ki­ke­sän juh­la­na. Sa­mal­la se on Suo­men li­pun päi­vä.

Vie­lä vii­me vuon­na mo­nes­sa seu­ra­kun­nas­sa ju­han­nus­ta vie­tet­tiin muun mu­as­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa. Vaan ei nyt, kun ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an vuok­si seu­ra­kun­tien ju­han­nus­juh­lat on pe­rut­tu. Ju­han­nus­päi­vä­nä 20.6. klo 10 lä­hes kai­kis­sa kir­kois­sa on kui­ten­kin mes­su. Ju­han­nuk­se­na alt­ta­ri­kuk­ki­na on usein luon­non­kuk­kia. Päi­vän li­tur­gi­nen väri on val­koi­nen.

Kris­ti­nus­kon le­vi­tes­sä mo­net van­hat juh­la-ajat sai­vat kris­til­li­sen si­säl­lön. Kes­ki­ke­sän juh­las­ta tuli Jo­han­nes Kas­ta­jan juh­la eli ju­han­nus. Juh­laa on alet­tu viet­tää kris­tit­ty­jen pa­ris­sa 400-lu­vul­la.

Ju­han­nus on van­ha ään­tä­mis­muo­to Jo­han­nek­ses­ta, nimi tar­koit­taa ”Ju­ma­la on ar­mol­li­nen”. Li­sä­ni­mi Kas­ta­ja juon­taa hä­nen toi­min­tan­sa kes­kei­ses­tä osas­ta, ih­mis­ten kas­ta­mi­ses­ta. Jo­han­nes Kas­ta­ja ju­lis­ti Ju­ma­lan ar­mol­lis­ta hy­vyyt­tä, pe­las­tus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mis­ta. Hän oli Jee­suk­sen edel­lä­kä­vi­jä ja val­mis­ti tie­tä Jee­suk­sen ju­lis­tuk­sel­le ja ope­tuk­sel­le.

Ju­han­nuk­sen ajan­koh­ta pe­rus­tuu kä­si­tyk­seen, jon­ka mu­kaan Jo­han­nes syn­tyi kuu­si kuu­kaut­ta en­nen Jee­sus­ta. Juh­lan raa­ma­tul­li­nen läh­tö­koh­ta on Luuk­kaan evan­ke­liu­min en­sim­mäi­ses­sä lu­vus­sa, jos­sa en­ke­li il­moit­taa Jee­suk­sen syn­ty­män (Luuk. 1:26, 36). Pe­las­tus­his­to­ri­al­li­ses­ti ju­han­nus viit­taa seu­raa­vaan jou­luun. Ny­kyi­sin ju­han­nus­ta vie­te­tään ke­sä­kuun 19. päi­vää seu­raa­va­na lau­an­tai­na.

Suo­mes­sa en­sim­mäi­nen mai­nin­ta ju­han­nuk­ses­ta kris­til­li­se­nä merk­ki­päi­vä­nä löy­tyy 1300-lu­vul­ta. Se on suu­ri kan­san­juh­la ai­no­as­taan Poh­jois­mais­sa. Useim­mis­sa muis­sa mais­sa ju­han­nus ei mer­kit­se luon­non vuo­si­kier­ros­sa sel­lais­ta hui­pen­tu­maa kuin poh­jo­las­sa.

Ju­han­nus­päi­vän la 20.6. mes­sut klo 10 Päi­jät-Hä­meen kir­kois­sa. Tar­kem­mat tie­dot seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­la.

Lue lisää aiheesta