JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tältä näyttää Siikaniemen kurs­si­kes­kuk­sessa nyt – katso remont­ti­kuvat

Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen re­mont­ti on eden­nyt yli puo­len vä­lin. Pää­ra­ken­nuk­sen käyt­töö­not­to siir­tyy syys­kuul­le. Re­mon­tin hin­ta on nou­se­mas­sa lä­hes seit­se­mään mil­joo­naan eu­roon. Kurs­si­kes­kuk­sen ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti nou­see 21:llä.

4.4.2023
Teemu Leppänen

Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nuk­sen käyt­töö­not­to pe­rus­pa­ran­nuk­sen jäl­keen siir­tyy elo­kuul­ta syys­kuul­le.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­toi­men huol­to­mes­ta­ri Pasi Suon­ta­man mu­kaan rat­kai­suun on pää­dyt­ty sen vuok­si, et­tä käyt­töö­not­to on su­ju­vam­paa, kun pää­ra­ken­nus ja ma­joi­tus­ra­ken­nus ote­taan yh­tä ai­kaa käyt­töön.

Ma­joi­tus­ra­ken­nus on val­mis­tu­mas­sa al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti.

–  Ra­ken­nus­ten pe­rus­pa­ran­nus­ten jäl­keen edes­sä on vie­lä iso ka­lus­tu­su­rak­ka, ja lei­ri- ja ret­ki­toi­min­ta pää­ra­ken­nuk­ses­sa voi­si edel­lyt­tää eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä, kun vie­rei­sen ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sen re­mont­ti oli­si vie­lä kes­ken, Suon­ta­ma sa­noo.

Elo­kuus­ta läh­tien Sii­ka­nie­men pää­ra­ken­nuk­ses­sa oli tar­koi­tus jär­jes­tää jat­ko­rip­pi­kou­lu­ja ja seu­ra­kun­tien ret­kiä sekä vuok­ra­ta ti­lo­ja ul­ko­puo­li­sil­le toi­mi­joil­le.

Lei­ri­kes­ku­syk­si­kön esi­mies Jari Ris­sa­nen ker­too, et­tä va­rauk­sia on siir­ret­ty toi­seen paik­kaan tai myö­hem­pään ajan­koh­taan.

Pe­rus­pa­ran­nuk­sen kus­tan­nu­sar­vio ar­von­li­sä­ve­rot­to­ma­na on nous­sut 6,7 mil­joo­naan eu­roon. Hank­keen al­ku­pe­räi­nen, syk­syl­tä 2021 ole­va, kus­tan­nu­sar­vio oli 5,5 mil­joo­naa eu­roa.

– Kus­tan­nus­ten kas­vu joh­tuu ke­vään 2022 ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nou­sus­ta sekä suun­ni­tel­mien täy­den­ty­mi­ses­tä, jois­ta suu­rim­mat ovat li­sään­ty­nyt as­bes­ti­pu­run mää­rä sekä sää­suo­ja­vaa­ti­muk­sen li­sää­mi­nen suun­ni­tel­miin, ker­too kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

Pent­ti­nen ar­vi­oi, et­tä ny­kyi­nen­kin kus­tan­nu­sar­vio tul­laan hie­man ylit­tä­mään muu­tos­töis­tä ai­heu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten vuok­si.

Vii­me syys­kuus­sa al­ka­nut pe­rus­pa­ran­nu­su­rak­ka on täl­lä het­kel­lä hie­man yli puo­les­sa vä­lis­sä.

Pää­u­ra­koit­si­ja Cons­ti Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen Oy:n vas­taa­va työn­joh­ta­ja Hen­ry Kak­ko ker­toi maa­lis­kuun lo­pul­la, et­tä työ oli hiu­kan jäl­jes­sä, mikä joh­tuu il­man­vaih­to­ti­lan laa­jen­nuk­sen li­sä­töis­tä. Ti­lan al­la ole­van kal­li­on si­jain­ti poik­ke­si 1980-lu­vul­ta pe­räi­sin ole­vis­ta tie­dois­ta. Sen vuok­si ti­laan jou­dut­tiin ra­ken­ta­maan li­sä­tu­ki­ra­ken­ne.

Re­mon­tin yh­tey­des­sä kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta ener­gi­a­te­hok­kuu­teen, mil­lä py­ri­tään saa­maan sääs­töä käyt­tö­kus­tan­nuk­siin. Tä­hän liit­tyy myös il­man­vaih­to­re­mont­ti, jos­sa asen­ne­taan läm­pöä tal­teen ot­ta­vat il­man­vaih­to­ko­neet.

Kiin­teis­tö­toi­mi suun­nit­te­lee myös läm­mi­tys­ta­pa­re­mont­tia, jos­sa ny­kyi­nen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on tar­koi­tus muut­taa ener­gi­a­te­hok­kaam­mak­si. Re­mon­til­le on tar­koi­tus ha­kea ener­gi­a­tu­kea.

– Poh­din­nas­sa on täl­lä het­kel­lä maa­läm­pö­kai­vo­jen li­säys tai il­ma­ve­si­läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­män asen­ta­mi­nen. Ver­tai­lus­sa ote­taan huo­mi­oon in­ves­toin­nin ja käy­tön kus­tan­nuk­set, Suon­ta­ma ker­too.

Ve­si­jär­ven ran­nal­la Hol­lo­las­sa si­jait­se­va Sii­ka­nie­mi on Lah­den seu­ra­kun­tien suu­rin lei­ri­kes­kus.

Pe­rus­pa­ran­nuk­sen ta­voit­tee­na on ny­ky­ai­kais­taa ti­lat, mo­ni­puo­lis­taa lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­taa ja ko­hen­taa ra­ken­nus­ten kun­toa.

Yk­si mer­kit­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta on ma­joi­tus­ka­pa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­nen 117:ään, mikä on 21 ma­joi­tus­paik­kaa ai­em­paa enem­män. Huo­ne­mää­rä kas­vaa kah­del­la. Lo­put li­sä­pai­kat saa­daan ker­ros- ja li­sä­sän­gyil­lä.

Ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sen huo­nei­siin li­sä­tään omat ves­sat ja suih­kut. Käy­tä­vil­le jä­te­tään li­säk­si muu­ta­mia ylei­siä wc-ti­lo­ja.

Re­mon­tin jäl­keen lei­ri­kes­kuk­ses­sa voi­daan pi­tää sa­maan ai­kaan esi­mer­kik­si kah­ta täy­si­ko­kois­ta rip­pi­lei­riä ja nii­den kans­sa sa­maan ai­kaan päi­vä­lei­riä.

Lue lisää aiheesta