JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sysmän entinen kirjakauppa on tunnettu ja kunnan kulttuuri-identiteetille tärkeä paikka. Kuvassa kirjakauppa täydessä loistossaan vuonna 2013. Kuva: Jan Kallas / Itä-Häme

Sysmän entinen kirjakauppa on tunnettu ja kunnan kulttuuri-identiteetille tärkeä paikka. Kuvassa kirjakauppa täydessä loistossaan vuonna 2013. Kuva: Jan Kallas / Itä-Häme

Taini­on­virran seurakunta vuok­ra­lai­seksi Sysmän entiseen kirja­kaup­paan

12.6.2024
Markus Luukkonen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta on siir­ty­mäs­sä vuok­ra­lai­sek­si Sys­män kes­kus­tas­sa si­jait­se­vaan en­ti­sen Sys­män kir­ja­kau­pan hir­si­ra­ken­nuk­seen.

Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­neu­vos­to päät­ti tiis­tai­na vuok­ra­ta pu­na­mul­lal­la maa­la­tun kir­ja­kaup­pa­ra­ken­nuk­sen Heik­ki Ok­sa­sel­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­sel­la vuok­ra­so­pi­muk­sel­la. Vuok­raa seu­ra­kun­ta mak­saa 2 000 eu­roa kuu­kau­des­sa. Läm­mi­tys si­säl­tyy vuok­raan. Vuok­raan teh­dään vuo­sit­tain elin­kus­tan­nu­sin­dek­sin mu­kai­set tar­kis­tuk­set.

Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti ko­kouk­ses­saan li­säk­si esit­tää kirk­ko­val­tuus­tol­le 50 000 eu­ron suu­ruis­ta li­sä­mää­rä­ra­haa, joka on tar­koi­tus käyt­tää uu­sien Sys­män-toi­mi­ti­lo­jen muu­tos­töi­hin. Suu­rim­mat muu­tos­tar­peet liit­ty­vät keit­ti­öön. Ti­loi­hin tar­vi­taan myös uut­ta ir­tai­mis­toa.

Kirkkoherra Jeremias Sankarin mukaan seurakunta ottaa entisen kirjakaupan tilat käyttöön vähitellen. "Tavoitteena on saada viimeiset muutostyöt valmiiksi ensi vuoden alkupuolella." Kuva: Markus Luukkonen

Kirkkoherra Jeremias Sankarin mukaan seurakunta ottaa entisen kirjakaupan tilat käyttöön vähitellen. "Tavoitteena on saada viimeiset muutostyöt valmiiksi ensi vuoden alkupuolella." Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­ta sel­vit­ti vaih­to­eh­to­ja uu­dek­si toi­mi­ti­lak­si Sys­mäs­sä sen jäl­keen, kun se päät­ti myy­dä kun­nal­le osuu­ten­sa Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­ses­ta. Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi 23. tou­ko­kuu­ta esi­tyk­sen, jos­sa seu­ra­kun­ta myy omis­ta­man­sa kol­ma­so­san ti­las­ta sekä 30 pro­sen­tin osuu­ten­sa ti­lal­la si­jait­se­vas­ta Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­ses­ta ko­ko­nais­hin­taan 400 000 eu­roa.

Ola­vin toi­min­ta­kes­kus on luon­teel­taan mo­ni­toi­mi­ta­lo ja se on val­mis­tu­nut vuon­na 2005. Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta piti pe­rus­tel­tu­na luo­pua omas­ta osuu­des­taan ja kat­soa ti­lal­le vuok­ra­ti­lo­ja ti­lan­tees­sa, jos­sa jä­sen­mää­rä vä­he­nee, ja toi­min­ta­kes­kus on li­säk­si 10–15 vuo­den ku­lut­tua tu­los­sa pe­rus­kor­jau­si­kään.

Seu­ra­kun­nan sel­vi­tyk­sis­sä toi­min­ta­kes­kuk­sen ti­lo­ja pi­det­tiin myös epä­käy­tän­nöl­li­si­nä muun mu­as­sa Nuot­ta-sa­lin kai­kui­suu­den ta­kia. Toi­mis­to­ti­lat ovat ol­leet hy­vät, mut­ta seu­ra­kun­nan tar­pei­siin jo tur­han suu­ret.

– Alus­ta­vas­ti olem­me so­pi­neet, et­tä luo­vum­me Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­sen ti­lois­ta noin hei­nä-elo­kuun vaih­tees­sa. Uu­siin ti­loi­hin em­me pää­se heti, vaan suun­ni­tel­mis­sa on ai­na­kin vi­ras­ton osal­ta väis­tö­ti­lat. Li­säk­si käyt­tä­nem­me syk­syn ajan osit­tain vie­lä toi­min­ta­kes­kuk­sen ti­lo­ja, ker­too Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri.

Uu­det ti­lat an­ta­vat mah­dol­li­suuk­sia toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Ti­lat ovat seu­ra­kun­nan käy­tös­sä kaik­ki­na päi­vi­nä. San­ka­rin mu­kaan seu­ra­kun­ta ot­taa en­ti­sen kir­ja­kau­pan ti­lat käyt­töön vä­hi­tel­len.

– Ta­voit­tee­na on saa­da vii­mei­set muu­tos­työt val­miik­si en­si vuo­den al­ku­puo­lel­la, San­ka­ri suun­nit­te­lee.

Sysmän entinen kirjakauppa on ulkonäköään uudempi rakennus: Heikki Oksanen rakensi sen kunnalliskodin vanhoista hirsistä parikymmentä vuotta sitten. Kuva: Markus Luukkonen

Sysmän entinen kirjakauppa on ulkonäköään uudempi rakennus: Heikki Oksanen rakensi sen kunnalliskodin vanhoista hirsistä parikymmentä vuotta sitten. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Sys­män en­ti­nen kir­ja­kaup­pa on tun­net­tu ja kun­nan kult­tuu­ri-iden­ti­tee­til­le tär­keä paik­ka. Se on ul­ko­nä­kö­ään uu­dem­pi ra­ken­nus: Heik­ki Ok­sa­nen ra­ken­si kau­pan kun­nal­lis­ko­din van­hois­ta hir­sis­tä pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Kir­ja­kaup­pa ava­si oven­sa elo­kuus­sa 2005.

Sys­män Kir­ja­ky­lä oy os­ti kir­ja­kau­pan osa­ke­kan­nan Ok­sa­sel­ta vuon­na 2011. Kir­ja­kaup­pa sai uu­den kaup­pi­aan vie­lä lo­ka­kuus­sa 2017, mut­ta lii­ke­toi­min­ta kes­ti vain run­saan vuo­den.

Ra­ken­nuk­ses­sa on ol­lut vii­me vuo­si­na ai­na­kin di­va­ri-, näyt­te­ly- ja kah­vi­la­toi­min­taa.

Sys­mä on kir­jo­jen ja kir­jai­li­joi­den pi­tä­jä

Sys­mä on kir­jo­jen ja kir­jai­li­joi­den pi­tä­jä. Esi­mer­kik­si Yr­jö Kok­ko ja Kaar­lo Sar­kia ovat asu­neet Sys­mäs­sä, ja jäl­kim­mäi­sen ni­meä kan­ta­va kir­jai­li­ja­re­si­dens­si toi­mii yhä Sys­män kes­kus­tas­sa. Kim­mo Ok­sa­nen on syn­ty­nyt Sys­mäs­sä. Ke­sä­sys­mä­läi­sik­si mai­ni­taan usein esi­mer­kik­si Lau­ra Kol­be, Pupu Tu­pu­nan luo­ja Pirk­ko Kos­ki­mies ja Kat­ri Lip­son.

Sys­mä ju­lis­tau­tui Suo­men Kir­ja­ky­läk­si vuon­na 1997 ja liit­tyi kan­sain­vä­li­seen kir­ja­ky­lä­ver­kos­toon (IOB). 

Vuo­des­ta 1999 al­ka­en Sys­män Kir­ja­ky­läyh­dis­tys on jär­jes­tä­nyt kak­si-kol­mi­päi­väi­set Kir­ja­ky­lä­päi­vät Sys­män to­ril­la. Seu­raa­vat Kir­ja­ky­lä­päi­vät ovat 4.–6.7.2024. Li­säk­si 3. elo­kuu­ta vie­te­tään Kir­jo­jen Il­ta­päi­vää.

Vil­la Sar­kia on Sys­män kes­kus­tas­sa si­jait­se­va re­si­dens­si kir­jai­li­joil­le, kään­tä­jil­le ja työ­ryh­mil­le. Re­si­dens­si­haus­ta vas­taa Nuo­ren Voi­man Liit­to, ja Vil­la Sar­ki­an yl­lä­pi­dos­ta puo­les­taan Sys­män kun­ta. Re­si­dens­si on tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti al­le 40-vuo­ti­ail­le kir­jai­li­joil­le.