JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sysmän kirkon korjaus voitaisiin rahoittaa toimin­ta­keskus Olavin myynnillä, sanoo Taini­on­virran kirkkoherra

Tainionvirran seurakunnan kirkkoherra Jeremias Sankarin mukaan kirkon lämmitys on korjattava tai muutoin kirkkoa uhkaa sulkeminen. Kuva: Markku Lehtinen

Tainionvirran seurakunnan kirkkoherra Jeremias Sankarin mukaan kirkon lämmitys on korjattava tai muutoin kirkkoa uhkaa sulkeminen. Kuva: Markku Lehtinen

8.3.2020
Markku Lehtinen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nal­la on on­gel­ma ni­mel­tä Sys­män Py­hän Ola­vin kirk­ko. Kirk­koon pi­täi­si teh­dä laa­ja kor­jaus­työ, mut­ta seu­ra­kun­nan ta­lous ei oi­kein kes­täi­si sitä.

Ra­hoi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si on vä­läy­tet­ty vaih­to­eh­toa, jos­sa seu­ra­kun­ta myi­si toi­min­ta­kes­kus Ola­vin ti­lat Sys­män kun­nal­le.

Il­man kor­jauk­sia uh­ka­na on Py­hän Ola­vin kir­kon sul­ke­mi­nen.

Sys­män kun­ta suun­nit­te­lee uu­den kou­lun ra­ken­ta­mis­ta. Yh­te­nä vaih­to­eh­to­na on kou­lun te­ke­mi­nen toi­min­ta­kes­kus Ola­vin ti­loi­hin. Näil­lä nä­ky­min kun­ta päät­tää uu­den kou­lun pai­kas­ta hel­mi­kuus­sa.

– Jos kun­ta päät­tää teh­dä kou­lun Ola­vin ti­loi­hin ja jos kun­ta ja seu­ra­kun­ta pää­se­vät so­pi­muk­seen kau­pan eh­dois­ta, niin seu­ra­kun­ta voi­si ra­hoit­taa kir­kon kor­jaus­työn suu­rel­ta osin täl­lä kau­pal­la, Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri ker­too.

Seu­ra­kun­ta toi­mi­si mah­dol­li­sen kau­pan jäl­keen Sys­mäs­sä vuok­ra­ti­lois­sa.

Seu­ra­kun­ta on va­ran­nut vuo­den 2020 ta­lou­sar­vi­oon mää­rä­ra­han kir­kon kor­jaa­mi­seen, mut­ta pää­tös töi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä on vie­lä te­ke­mät­tä.

Vii­mei­sim­män kus­tan­nu­sar­vi­on mu­kaan kor­jaus­työt tu­li­si­vat mak­sa­maan 1,5 mil­joo­naa eu­roa. Kirk­ko­hal­li­tus on jo myön­tä­nyt seu­ra­kun­nal­le 43 pro­sen­tin avus­tuk­sen kor­jauk­siin, jo­ten seu­ra­kun­nan omak­si osuu­dek­si jäi­si noin 0,9 mil­joo­naa eu­roa.

Sys­män kir­kon 1950-lu­vul­la teh­ty säh­köi­nen lat­ti­a­läm­mi­tys on tul­lut tek­ni­sen käyt­töi­kän­sä pää­hän ja se on kor­vat­ta­va uu­del­la.

Kir­kon re­mon­tin suun­nit­te­lu käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2015. En­sim­mäis­ten suun­ni­tel­mien mu­kaan kirk­koon oli tar­koi­tus teh­dä maa­läm­pöön pe­rus­tu­va ve­si­kier­toi­nen lat­ti­a­läm­mi­tys. Sa­mal­la sel­vi­tet­tiin, mi­ten maa­pe­rän kos­teu­den nou­se­mi­nen kir­kon lat­ta­ra­ken­tei­siin saa­tai­siin es­tet­tyä, ja mi­ten voi­tai­siin suo­ja­ta kir­kon pe­rus­tuk­set jää­ty­mi­sel­tä.

Kor­jat­ta­vien koh­tei­den lis­tal­le nou­si­vat myös kir­kon sei­nien rap­pauk­set sekä mah­dol­li­nen au­to­maat­ti­sen sam­mu­tus­jär­jes­tel­män hank­ki­mi­nen. Kir­kon säh­köt tu­lee myös uu­sia. Li­säk­si kir­kon ylä­poh­ja ja kat­to tu­li­si uu­sia jos­sain vai­hees­sa.

– Syk­syl­lä 2018 he­rä­si epäi­lys, riit­tä­vät­kö seu­ra­kun­nan va­rat näin mit­ta­van kor­jaus­työn to­teut­ta­mi­seen. Tä­män jäl­keen kor­jau­su­rak­ka ja­et­tiin kah­teen osaan. Pyy­sim­me tar­jouk­set läm­mi­tys­jär­jes­tel­män ja säh­köis­tyk­sen uu­si­mi­ses­ta sekä toi­set tar­jouk­set ylä­poh­jan muu­tok­sis­ta, San­ka­ri ker­too.

Tar­jouk­set saa­tiin hel­mi­kuus­sa 2019. Tuol­loin sel­vi­si, et­tä vält­tä­mät­tö­mät kor­jauk­set mak­sai­si­vat 3,3 mil­joo­naa eu­roa ja muut työt sen li­säk­si 0,4 mil­joo­naa eu­roa.

– Sii­tä, kun kir­kon kor­jaus­työn suun­nit­te­lu al­koi vuon­na 2015, seu­ra­kun­nan ta­lou­del­li­set nä­ky­mät ovat hei­ken­ty­neet ja ve­ro­tu­lot las­ke­neet. Niin­pä kor­jaus­työn to­teut­ta­mi­nen kes­key­tet­tiin vii­me ke­vää­nä, ja pyy­sim­me suun­nit­te­li­joil­ta vaih­to­eh­to­ja kor­jaus­työn to­teut­ta­mi­seen, San­ka­ri sel­vit­tää.

Vii­me ke­sän lo­pul­la jäl­jel­le oli jää­nyt kak­si vaih­to­e­toa. Toi­sen mu­kaan kir­kon säh­köis­tys uu­si­taan, lat­ti­al­le ei teh­dä mi­tään ja läm­mi­tys to­teu­te­taan kir­kon penk­kien al­le si­joi­tet­ta­vil­la säh­kö­pat­te­reil­la. Tä­män kus­tan­nu­sar­vio on 1,5 mil­joo­naa eu­roa. Toi­nen vaih­to­eh­to on kir­kon sul­ke­mi­nen sii­nä vai­hees­sa, kun van­ha läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä lak­kaa lo­pul­li­ses­ti toi­mi­mas­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Digilehti