JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sovi­tuk­sen­kirkko ja laajat liitokset – Hollolan seurakunnan lähi­his­to­ri­asta tehdään kirja

26.3.2021
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan lä­hi­his­to­ri­an suu­rin ra­ken­nusp­ro­jek­ti oli So­vi­tuk­sen­kirk­ko, joka val­mis­tui vuon­na 2010. Mut­ta mitä muu­ta on ta­pah­tu­nut? Seu­ra­kun­nas­sa on käyn­nis­tet­ty kir­ja­han­ke, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ku­va­ta lä­hi­his­to­ri­aa 2000-lu­vul­la.

Seu­ra­kun­nal­la on tar­ve so­pi­val­le lah­ja­kir­jal­le ja sa­mal­la li­sä­tä ha­ja­nai­sen, vuo­den 2017 alus­ta yh­dis­ty­neen laa­jan seu­ra­kun­ta­ko­ko­nai­suu­den eri osien tun­te­mus­ta.

Kir­ja­han­ke on pro­jek­ti­ni­mel­tään Vii­des­tä yh­dek­si. Hol­lo­lan, Hä­meen­kos­ken, Kuh­mois­ten, Kär­kö­län ja Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­e­lä­mä vuo­si­na 2000–2020.

Tie­dot­ta­ja Ju­ha­na Sä­teen mu­kaan ta­voit­tee­na on luo­da tyy­li­käs lah­ja­kir­ja, jos­sa on run­saas­ti ku­via, muun mu­as­sa tuo­reet va­lo­ku­vat kai­kis­ta kir­kois­ta. Kir­ja toi­mi­si lah­ja­kir­ja­na yh­tei­sön jä­se­nil­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le, mut­ta toi­saal­ta se myös vah­vis­tai­si yh­teis­tä seu­ra­kun­tai­den­ti­teet­tiä uu­des­sa ti­lan­tees­sa.

Kir­jan joh­dan­to­lu­ku muun mu­as­sa esit­te­lee kir­joit­ta­jat ja kä­sit­te­lee seu­ra­kun­nan osien yh­teis­tä men­nei­syyt­tä his­to­ri­as­sa. Kai­kil­la seu­ra­kun­nil­la on yh­tei­set juu­ret Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa, jos­ta ne ovat myö­hem­min ir­tau­tu­neet ja it­se­näis­ty­neet.

Alus­ta­van suun­ni­tel­man mu­kaan kus­ta­kin seu­ra­kun­nan alu­eis­ta kir­joi­te­taan 10–20 si­vua. Niil­lä kä­si­tel­lään mer­kit­tä­vim­piä toi­min­nal­li­sia asi­oi­ta, muu­tok­sia ja ke­hi­tys­tä 20 vuo­den ai­ka­na sekä seu­ra­kun­ta­lii­tok­seen joh­ta­neet syyt.

Seu­ra­kun­nan lä­hi­his­to­ri­a­kir­jan toi­mit­taa työ­ryh­mä, jon­ka jä­se­net ovat Kat­ja-Mar­git Ta­ka­ta­lo (Kär­kö­lä), Han­nu Rop­po (Hä­meen­kos­ki), Min­na Pe­rä­lä (Pa­das­jo­ki), Ris­to Oja­la (Kuh­moi­nen), Ju­ha­na Säde (Hol­lo­la ja joh­dan­to) ja Timo Hut­tu­nen (seu­ra­kun­nan tu­le­vai­suus).

Läh­tei­nä oli­si­vat ai­na­kin hal­lin­to­e­lin­ten pöy­tä­kir­jat, ti­lin­pää­tök­set, pai­kal­lis­leh­det, omat muis­te­lot, ku­va­tal­len­teet ja mah­dol­li­set haas­tat­te­lut.

Ta­voit­tee­na on, et­tä teos val­mis­tui­si tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä, jol­loin seu­ra­kun­ta­lii­tos on ol­lut voi­mas­sa vii­si vuot­ta. Pai­nok­sek­si on kaa­vail­tu 400–500 kap­pa­let­ta.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta on Päi­jät-Hä­meen van­ha emä­seu­ra­kun­ta, jon­ka alu­eel­ta on vuo­si­sa­to­jan saa­tos­sa loh­kot­tu usei­ta seu­ra­kun­tia. Esi­mer­kik­si Lah­den kap­pe­li­seu­ra­kun­ta muo­dos­tet­tiin vuon­na 1894. Se jat­koi Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan osa­na ai­na vuo­teen 1916 saak­ka, jol­loin se it­se­näis­tyi.

Lue lisää aiheesta