JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kariston iltapäiväkerholaiset Rasmus Voutilainen, Juuso Ronkainen, Saara Tuomi, Tuuli Vilppula ja Alisa Vaurola telmivät monitoimitalon tontilla. Kuva: Markku Lehtinen

Kariston iltapäiväkerholaiset Rasmus Voutilainen, Juuso Ronkainen, Saara Tuomi, Tuuli Vilppula ja Alisa Vaurola telmivät monitoimitalon tontilla. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Seura­kun­nalle vuokratilat Karistoon – uusista tila­rat­kai­suista halutaan ketteriä ja muun­nel­tavia

2.4.2020
Janne Urpunen

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä läh­tee Lah­den kau­pun­gin ta­voin vuok­ra­lai­sek­si Ka­ris­ton uu­teen mo­ni­toi­mi­ta­loon. Ra­ken­nus nou­see Hie­ta­pel­lon­ka­dun ja Kan­kaan­pään­ka­dun kul­maan. Ra­ken­ta­mi­nen on mää­rä aloit­taa huh­ti­kuus­sa ja val­mis­ta pi­täi­si tul­la lo­ka­kuun lo­pus­sa.

Vuok­raa­mi­nen so­pii seu­ra­kun­nan uu­teen kiin­teis­töst­ra­te­gi­aan, ker­too yh­ty­män kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

– Ei ole jär­ke­vää ra­ken­nut­taa omaa, kos­ka ti­lan­ne alu­eil­la muut­tuu. Vuok­ral­la ol­les­sam­me voim­me ket­te­räm­min siir­tyä tuot­ta­maan pal­ve­lu­ja sin­ne, mis­sä niil­le kul­loin­kin on tar­vet­ta ja ky­syn­tää, hän pe­rus­te­lee.

Seu­ra­kun­ta vuok­raa ra­ken­nuk­ses­ta 184 ne­li­ö­tä. Vuo­si­vuok­ra on noin 45 000 eu­roa, jos­ta osan seu­ra­kun­ta kat­taa luo­pu­mal­la ny­kyi­ses­tä vuok­ra­ti­las­taan Kaup­pa­kes­kus Ka­ris­mas­sa. Vuok­ra­so­pi­mus sol­mi­taan kym­me­nek­si vuo­dek­si.

– Meil­lä on op­tio jat­kaa so­pi­mus­ta vii­del­lä vuo­del­la, ja sen­kin jäl­keen meil­lä on etuo­i­keus neu­vo­tel­la jat­kos­ta. Jat­kos­ta voi­daan päät­tää tar­peem­me mu­kai­ses­ti, Pent­ti­nen sa­noo.

Uu­siin ti­loi­hin siir­ty­vät Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­ho, per­he­ker­ho ja var­hais­nuor­ten ker­hot. Ti­lois­sa voi­vat ko­koon­tua muut­kin ryh­mät. Myös per­hei­den, las­ten ja nuor­ten ta­pah­tu­mien sekä juh­la­ti­lai­suuk­sien, ku­ten kas­tei­den, jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu.

– Kym­me­nen vuot­ta ta­loa on toi­vot­tu. Olem­me ol­leet riip­pu­vai­sia Ka­ris­ton kou­lun ti­lois­ta ja kou­lu on täyt­ty­nyt täyt­ty­mis­tään. Per­he- ja päi­vä­ker­ho sai­vat kou­lul­ta läh­dön, kun vuok­ra­so­pi­mus kau­pun­gin kans­sa päät­tyi. Il­ta­päi­vä­toi­min­ta on ol­lut koko ajan kou­lul­la, ker­too las­te­noh­jaa­ja Jar­mo Vir­ta­nen.

Ka­ris­ton kou­lul­la toi­mi­va eka- ja to­ka­luok­ka­lais­ten il­ta­päi­vä­ker­ho on 60-paik­kai­se­na kau­pun­gin suu­rim­pia. Päi­vä­ker­ho ja Per­he­Nurk­ka toi­mi­vat vuok­ra­ti­lois­sa Kaup­pa­kes­kus Ka­ris­mas­sa. Per­he­ker­ho ko­koon­tuu Jout­jär­ven kir­kon ti­lois­sa, Kun­nak­sen seu­ra­kun­ta­ko­dil­la sekä Ah­ti­a­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.

Ka­ris­ton il­ta­päi­vä­ker­ho­lai­sia alus­ta as­ti eli vuo­des­ta 2010 oh­jan­nut Vir­ta­nen toi­voo uu­den mo­ni­toi­mi­ta­lon vas­taa­van myös alu­een nuo­ri­son tar­pei­siin.

– Ka­ris­ton en­sim­mäi­nen ip-ikä­luok­ka on lu­ki­oi­äs­sä. Nuo­ri­sol­le tar­vi­taan tila. Jos sel­lais­ta ei ole, nuo­ret val­taa­vat Ka­ris­man.

Kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin nä­ki­si ta­los­sa mie­lel­lään mui­ta­kin kir­kol­li­sia ti­lai­suuk­sia kuin kas­tei­ta.

– Muis­to­ti­lai­suuk­sia esi­mer­kik­si. Alu­eel­la ei niil­le var­si­nai­ses­ti tar­vet­ta ole, mut­ta ei­hän Le­von hau­taus­maal­ta ole Ka­ris­toon kuin kol­me ris­teys­tä. Jos muis­to­ti­lai­suuk­sia pi­de­tään Ka­ris­tos­sa, ei ih­mi­siä tar­vit­se oh­ja­ta kau­pun­kiin, hän huo­maut­taa.

Ra­ken­nuk­sen elä­mä jat­kuu vuok­ra­lais­ten jäl­keen asuin­ta­lo­na. Ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu 16 asun­toa kool­taan 47,5–98,5 ne­li­ö­tä.

– Muut­tu­va käyt­tö­tar­koi­tus on otet­tu suun­nit­te­lus­sa alus­ta läh­tien huo­mi­oon. Kaik­ki tek­ni­set rat­kai­sut teh­dään mo­lem­mat käyt­tö­tar­koi­tuk­set mie­les­sä. Ma­te­ri­aa­lia, luon­toa ja ra­haa sääs­tyy, kun ei tar­vit­se kaik­kea pur­kaa ja ra­ken­taa uu­sik­si, ra­ken­nut­ta­ja Joni Vark­ka ker­too.

Pal­jon pu­hut­tu kier­to­ta­lous on täs­sä laa­juu­des­sa vas­ta tu­los­sa ra­ken­ta­mi­seen. Ra­ken­nut­ta­ja on­kin ha­ke­nut pa­tent­tia kek­si­män­sä kon­sep­tin suo­jak­si.

Lue lisää aiheesta