JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arkistokuva. Kuva: Markku Lehtinen

Arkistokuva. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Savon­lin­nasta Haminaan – Lahden alue­kes­kus­re­kis­teri laajenee 10 seura­kun­nalla

6.4.2021
Teemu Leppänen

Päi­jät-Hä­meen alu­e­kes­kus­re­kis­te­riin liit­tyy syys­kuun alus­ta al­ka­en 10 uut­ta seu­ra­kun­taa. Sa­mal­la nimi muut­tuu Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­rik­si.

Täl­lä het­kel­lä sii­hen kuu­luu 11 seu­ra­kun­taa: isän­tä­seu­ra­kun­ta­na toi­mi­van Lah­den seu­ra­kun­tien li­säk­si Asik­ka­lan, Hei­no­lan, Hol­lo­lan, Ii­tin, Ori­mat­ti­lan ja Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nat.

Liit­ty­vät seu­ra­kun­nat ovat Ha­mi­nan, Hir­ven­sal­men, Hy­vin­kään, Imat­ran, Jär­ven­pään, Män­ty­har­jun, Mänt­sä­län, Myrs­ky­län, Por­nais­ten ja Sa­von­lin­nan seu­ra­kun­nat, jois­sa on noin 150 000 jä­sen­tä.

Lah­den yk­si­kös­sä työs­ken­te­lee 4,5 toi­mis­to­sih­tee­riä. Sitä pi­de­tään riit­tä­vä­nä, kos­ka alu­e­kes­kus­re­kis­te­rin laa­jen­tu­es­sa li­sään­ty­nyt työ teh­dään jä­sen­seu­ra­kun­nis­sa. Re­kis­te­rin toi­min­nan net­to­kus­tan­nuk­set jä­sen­tä koh­den ovat 1,25 eu­roa.

Yh­dis­ty­mis­pää­tös vaa­tii vie­lä Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­toon hy­väk­syn­nän.

Kirk­ko­hal­li­tus ja sen työ­ryh­mä ovat vel­voit­ta­neet kaik­kia seu­ra­kun­tia muo­dos­ta­maan alu­eel­li­sia kes­kus­re­kis­te­rei­tä vuo­den 2022 alus­ta, jol­loin yk­sit­täi­sen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vi­ras­to ei toi­mi enää kir­kon­kir­jo­jen pi­tä­mi­ses­tä vas­taa­va­na vi­ra­no­mai­se­na, vaan kir­kon­kir­jo­jen pi­dos­ta vas­taa­vat alu­e­kes­kus­re­kis­te­rit. Sa­mal­la kirk­ko­hal­li­tus myön­tää alu­e­kes­kus­re­kis­te­reil­le käyt­tö­oi­keu­det, joil­la ne voi­vat laa­tia su­ku­sel­vi­tyk­set yh­del­lä pyyn­nöl­lä kai­kis­ta Suo­men seu­ra­kun­nis­ta.

Lue lisää aiheesta