JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Perus­kor­jaus sulkemassa Ristin­kirkon muutamaksi kevät- ja kesä­kuu­kau­deksi ensi vuonna – "Ajatuksena välttää useampien kesien häiriöt tilai­suuk­sille"

Suo­jel­tua kiin­teis­töä ai­o­taan kun­nos­taa mit­ta­vas­ti seu­raa­vien vii­den vuo­den ajan.

7.4.2021
Teemu Leppänen

Lah­den Ris­tin­kirk­ko on me­nos­sa mit­ta­vaan pe­rus­kor­jauk­seen, jon­ka suun­nit­te­lu on käyn­nis­tet­ty ve­si­ka­ton ja jul­ki­si­vun kor­jaus­suun­ni­tel­mal­la.

Kir­kon ta­pu­li­käy­tä­väl­le lo­rot­ta­nut kat­to­vuo­to saa­tiin vii­me ke­sä­nä hal­lin­taan, mut­ta etei­sau­laan vesi pää­see yhä säh­kö­joh­do­tuk­sia ja pa­loil­moit­ti­men put­ki­ka­na­via pit­kin.

– Vuo­don syy­tä ei ole saa­tu pai­kan­net­tua. Kun tuu­lee ja sa­taa tar­peek­si pal­jon, vesi tu­lee jos­tain si­sään, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

Kun­to­tut­ki­muk­set osoit­ti­vat vii­me vuon­na Ris­tin­kir­kon ole­van muu­ten­kin ison pe­rus­kor­jauk­sen tar­pees­sa. Tänä ke­sä­nä pääs­tä­neen kui­ten­kin vain kaik­kein kii­reel­li­sim­män, vuo­ta­van ve­si­ka­ton, kimp­puun.

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to esit­tää yh­tei­sel­le kirk­ko­val­tuus­tol­le suun­ni­tel­maa, jon­ka mu­kaan ra­ken­nuk­ses­sa uu­si­taan ve­si­ka­ton ta­sa­kat­toi­set osat, kor­ja­taan ik­ku­nat ja nii­den pel­li­tyk­set, kel­lo­tor­nin be­to­ni­pin­ta, jul­ki­si­vun kol­men ylim­män tii­li­ker­ran vau­ri­ot sekä jul­ki­si­vun val­kois­ten alu­mii­ni­ver­hous­ten maa­laus ja nii­den taus­ta­ra­ken­teet.

Nämä kaik­ki oli tar­koi­tus teh­dä ko­ko­nai­suu­des­saan jo tänä ke­sä­nä, mut­ta Pent­ti­nen to­te­aa, et­tä re­mon­til­le alun pe­rin va­rat­tu ai­ka ei rii­tä.

– Voi ol­la, et­tä ka­ton re­mont­ti pääs­tään te­ke­mään jo tänä ke­sä­nä, mut­ta muu­ten aja­tuk­se­na on, et­tä kirk­ko sul­jet­tai­siin huh­ti­kuus­ta 2022 läh­tien muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si niin, et­tä saa­tai­siin teh­tyä laa­jem­pi re­mont­ti­ko­ko­nai­suus ker­ral­la pois.

Tämä ei var­mas­ti in­nos­ta ke­sä­häi­tä suun­nit­te­le­via, mut­ta Pent­ti­sen mu­kaan täl­lä väl­te­tään use­am­pia ke­siä kos­ke­vat häi­ri­öt ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Aja­tuk­se­na on teh­dä kirk­ko­neu­vos­ton hy­väk­sy­män suun­ni­tel­man li­säk­si en­si vuon­na mui­ta­kin re­mont­te­ja. Tar­koi­tus on kor­ja­ta kir­kon sok­ke­lin ve­de­ne­ris­tys ja pi­ha­muu­rit, uu­sia kir­kon LVI-jär­jes­tel­mää, ve­si­joh­dot ja vie­mä­rit sekä li­sä­tä läm­mön­tal­tee­not­to.

– Kirk­ko on mo­nel­la ta­paa pe­rus­kor­jau­si­äs­sä. Esi­mer­kik­si put­kis­tois­sa on jo ha­vait­tu vuo­to­ja.

Ris­tin­kir­kon ovat suun­ni­tel­leet Al­var ja Elis­sa Aal­to, ja se on ase­ma­kaa­val­la suo­jel­tu. Kaa­va­mää­räys­ten mu­kaan kor­jaus- ja muu­tos­töi­den tu­lee ol­la sel­lai­sia, et­tä ra­ken­nuk­sen kau­pun­ki­ku­val­li­set sekä ark­ki­teh­tuu­rin ra­ken­nus­tai­teel­li­set ar­vot säi­ly­vät. Oleel­lis­ta muu­tos­ta kos­ke­vat pää­tök­set on alis­tet­ta­va kirk­ko­hal­li­tuk­sen vah­vis­tet­ta­vak­si.

– Nyt suun­ni­tel­lut kor­jauk­set ei­vät muu­ta kir­kon ul­ko­nä­köä lain­kaan, vaan sii­nä on tar­koi­tus uu­sia ja kun­nos­taa tek­ni­sen käyt­töi­än lo­pus­sa ole­via ra­ken­tei­ta, Pent­ti­nen sa­noo.

Al­var Aal­to -sää­ti­ön edus­ta­ja on val­mis­te­lu­vai­heen lau­sun­nos­saan to­den­nut, et­tä suun­ni­tel­man mu­kai­set kor­jauk­set ei­vät ole kirk­ko­lain tar­koit­ta­mia olen­nai­sia muu­tok­sia. Mu­se­o­vi­ras­ton edus­ta­jan nä­ke­mys on yh­te­ne­vä.

Pent­ti­nen sa­noo, et­tä vaik­ka kor­jauk­sia ei kat­so­ta oleel­li­sek­si muu­tok­sek­si, ne teh­dään yh­teis­työs­sä Lah­den kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nan sekä vas­tuu­mu­se­oi­den kans­sa. Kor­jaus­työt saat­ta­vat vie­lä vaa­tia ra­ken­nus­lu­van nii­den laa­dus­ta ja laa­juu­des­ta joh­tu­en.

Jat­kos­sa re­mont­ti­lis­tal­la on myös pi­han va­lais­tuk­sen uu­si­mi­nen näyt­tä­väm­mäk­si ja va­lai­se­vam­mak­si sekä kir­kon pai­koi­tus­ra­ken­nuk­sen sa­nee­raus tai uu­si­mi­nen.

Park­ki­a­lu­een re­mon­tin suun­nit­te­lu al­kaa tänä ke­vää­nä ja ra­ken­ta­maan pääs­tään eh­kä vuo­si­na 2023–24. Rat­kais­ta­va­na on muun mu­as­sa, tu­lee­ko park­ki­a­lu­ees­ta yk­si- vai kak­si­ta­soi­nen. Ai­em­min Lah­den seu­ra­kun­nat on hy­län­nyt lii­an kal­lii­na pi­tä­män­sä park­ki­ta­lon ra­ken­ta­mi­sen yh­teis­työs­sä Lah­den yh­teis­kou­lun kans­sa.

– Park­ki­a­lu­een tont­ti on suo­jel­tu, jo­ten re­mont­ti vaa­tii mu­se­on kä­sit­te­lyn. Sa­moin sitä vaa­ti­nee myös uu­si va­lais­tus.

Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­töst­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti pe­rus­kor­jaus­ten jäl­keen Ris­tin­kirk­koon ta­voi­tel­laan myös toi­min­nan kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä si­sä­ti­la­muu­tok­sia ti­lan mo­ni­käyt­töi­syy­den li­sää­mi­sek­si.

– Ne­li­öi­tä on pal­jon, ja meil­lä on tar­ve saa­da hyö­dyn­net­tyä nii­tä pa­rem­min niin, et­tä ne so­vel­tu­vat useil­le toi­min­ta­muo­doil­le.

Si­sä­ti­lo­jen muu­tos­ta kos­ke­vaa kes­kus­te­lua eri ta­ho­jen kans­sa käyn­nis­te­tään vuo­den 2023 ai­ka­na, jo­ten to­teu­tus ajoit­tui­si vuo­sil­le 2024–25. Jo nyt on sel­vää, et­tä tämä vai­he vaa­tii kirk­ko­hal­li­tuk­sen hy­väk­syn­nän.

Lue lisää aiheesta