JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Pelon ja epävar­muuden kanssa voi elää” – seurakunnan puhe­lin­päi­vys­täjät palvelevat koro­na­vyyh­distä huoles­tu­neita

Ahdistaako tai mietityttääkö koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot? Lahden seurakuntayhtymän puhelinpäivystys palvelee joka päivä kello 9-21 numerossa 050 464 6068. Kuva: Gerd Altmann / Pixabay

Ahdistaako tai mietityttääkö koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot? Lahden seurakuntayhtymän puhelinpäivystys palvelee joka päivä kello 9-21 numerossa 050 464 6068. Kuva: Gerd Altmann / Pixabay

19.3.2020
Janne Urpunen

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Mer­ja Sep­pä­lä-Mä­ki­nen on yk­si Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kes­ki­viik­ko­na avau­tu­neen laa­jan pu­he­lin­päi­vys­tyk­sen päi­vys­tä­jis­tä.

Am­ma­tis­saan Sep­pä­lä-Mä­ki­nen toi­mii mie­len­ter­veys- ja su­ru­toi­min­nan yh­teys­hen­ki­lö­nä. Työs­sään hän on aut­ta­nut muun mu­as­sa vuo­den 2004 tsu­na­min jäl­ki­hoi­dos­sa. Koko yh­teis­kun­nan lä­vis­tä­vän krii­sin kes­kel­lä hän­kin on en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Nyt ei pala yk­sit­täi­nen talo. Yh­teis­kun­ta on poik­keus­ti­las­sa, ja olem­me kaik­ki sa­mas­sa ve­nees­sä. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa on nor­maa­lia pe­lä­tä ja ol­la huo­lis­saan. Sa­mal­la on tär­ke­ää rau­hoit­taa omaa miel­tä, tun­te­muk­sia ja aja­tuk­sia, Sep­pä­lä-Mä­ki­nen sa­noo.

Rau­hoit­tu­mi­nen ei ole help­poa. Ko­ro­na­vi­rus­vyyh­dis­tä, meil­tä ja maa­il­mal­ta, tu­lee jat­ku­vas­ti uut­ta tie­toa. Ris­ti­rii­tais­ta­kin.

– Väl­tä di­sin­for­maa­ti­o­ta ja kau­hu­ku­via. Uu­ti­sia kan­nat­taa seu­ra­ta koh­tuu­del­la. So­pi­va mää­rä fak­ta­tie­toa hel­pot­taa ah­dis­tus­ta, mut­ta lii­ka on lii­kaa. Jat­ku­van uu­tis­vir­ran seu­raa­mi­ses­ta on to­den­nä­köi­ses­ti enem­män hait­taa kuin hyö­tyä.

Sep­pä­lä-Mä­ki­sen mu­kaan mie­len­ter­vey­den kan­nal­ta pa­rem­pi stra­te­gia on sie­tää pien­tä pel­koa ja epä­var­muut­ta kuin pyr­kiä vä­lit­tö­mäs­ti kai­kes­ta sel­vil­le.

– Kai­kes­ta on mah­do­ton­ta pääs­tä var­muu­teen. Pe­lon koh­taa­mis­ta ja epä­var­muu­den sie­tä­mis­tä voi har­joi­tel­la. Kun nii­tä op­pii sie­tä­mään, huo­leh­tii vä­hem­män.

Epä­var­muus on hel­pom­pi kes­tää, kun pi­tää kiin­ni ru­tii­neis­ta ja elää mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti.

– Yri­tä nuk­kua riit­tä­väs­ti. Muis­ta syö­dä sään­nöl­li­ses­ti ja lii­ku. Lii­kun­ta hel­pot­taa ah­dis­tus­ta. Sen ei tar­vit­se ol­la hi­ki­lii­kun­taa, vaan kä­ve­ly luon­nos­sa ajaa asi­an. Lä­hei­siin on tär­keä pi­tää yh­teyt­tä ja pu­hua muus­ta­kin kuin ko­ro­nas­ta.

Sep­pä­lä-Mä­ki­nen muis­tut­taa, et­tä me kaik­ki re­a­goim­me poik­keu­so­loi­hin ta­val­lam­me. Yh­tä oi­ke­aa ta­paa ei ole.

Ih­mi­sel­lä voi ol­la myös sai­raut­ta, su­rua tai muu­ten ras­kas elä­män­ti­lan­ne, joka saa poik­keu­so­lot tun­tu­maan vie­lä­kin ras­kaam­mil­ta.

– Olen soi­tel­lut asi­ak­kai­ta­ni läpi ja kuu­los­tel­lut hei­dän tun­to­jaan. Kaik­ki ovat il­mais­seet jon­kin­lais­ta huol­ta. Heil­lä on eri­lai­sia pel­ko­ja ja ah­dis­tus­ta, mut­ta huo­lis­saan ovat pe­rus­ter­veet­kin ih­mi­set. Ne­kin, jot­ka ei­vät kan­na huol­ta omas­ta ter­vey­des­tään, ovat usein huo­lis­saan ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vis­ta.

Nä­ky­mät­tö­män vaa­ran edes­sä on hyvä ol­la edes vä­hän huo­lis­saan. Toi­min­ta­ky­ky on sil­loin to­den­nä­köi­ses­ti tal­lel­la.

– Täs­sä ti­lan­tees­sa oli­si kaik­kien kan­nal­ta hyvä, jos ih­mi­nen pys­tyi­si oh­jaa­maan it­se­ään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­seen käyt­täy­ty­mi­seen. Kan­nat­taa seu­ra­ta ja nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten ja ter­vey­den­huol­lon oh­jei­ta.

Malt­ti on valt­tia. Jos ha­keu­du­taan lii­an ai­kai­sin hoi­toon, ter­veys­pal­ve­lut kuor­mit­tu­vat tur­haan.

– Soi­te­taan en­nen kuin men­nään. Jos neu­von­ta­pu­he­lin on va­rat­tu, voi tun­te­muk­sis­ta pu­hua lä­him­mäis­ten kans­sa.

Sep­pä­lä-Mä­ki­nen to­te­aa, et­tä jo­kai­sen pi­tää aut­taa lä­him­mäis­tään mah­dol­li­suuk­sien­sa ja osaa­mi­sen­sa mu­kaan, mut­ta myös aut­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta on huo­leh­dit­ta­va.

– Näin poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ei voi­da aja­tel­la, et­tä jak­se­taan, kes­te­tään ja osa­taan kaik­ki.

To­dek­si muut­tu­nees­sa pai­na­jai­ses­sa voi näh­dä myös jo­tain hy­vää.

– Tämä krii­si voi li­sä­tä kan­sa­lais­ten me-hen­keä. Sota-ajoil­ta tu­tul­le ka­ve­ria ei jä­te­tä -asen­teel­le on taas käyt­töä.

Poik­keu­sar­kea hel­pot­ta­maan Sep­pä­lä-Mä­ki­nen suo­sit­te­lee myös ke­vyi­tä asei­ta. Hän sa­noo, et­tä uu­tis­vyö­ry on ihan ok kat­kais­ta höm­päl­lä.

– Ko­ro­na kan­nat­taa vä­lil­lä tie­toi­ses­ti unoh­taa. Sii­nä ai­na­kin omal­la koh­dal­la­ni aut­ta­vat mu­siik­ki, tv-sar­jat ja kir­jat. Yri­tän myös hil­jen­tyä ja rau­hoit­tua. Kan­nat­taa ko­keil­la hil­jen­ty­mis­tä, tie­tois­ta läs­nä­o­loa, jol­loin is­tu­taan het­kek­si alas ja kes­ki­ty­tään ai­no­as­taan hen­gi­tyk­seen.

To­del­li­suut­ta di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä pa­ke­nee muun mu­as­sa kat­so­mal­la Ma­rok­ko – rak­kau­den ja so­dan ai­ka -sar­jaa.

– Es­pan­ja­lais­ta rak­kaus­hömp­pää. Olen ihan kou­kus­sa. Kat­son myös dek­ka­rei­ta ja mur­ha­mys­tee­re­jä, Mer­ja Sep­pä­lä-Mä­ki­nen pal­jas­taa.

Ah­dis­taa­ko tai mie­ti­tyt­tää­kö ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­heut­ta­mat poik­keu­so­lot? Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män laa­ja pu­he­lin­päi­vys­tys pal­ve­lee joka päi­vä kel­lo 9–21 nu­me­ros­sa 050 464 6068.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover