JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Anu Puron Katajaiset ja Lasse Lehtisen sekä Hannu Ruin (takana) Lahden Siniset kokoontuvat Kirkkokatu 7:n kellarin partiokolossa, kunnes talo menee kaupaksi. Kuva: Janne Urpunen

Anu Puron Katajaiset ja Lasse Lehtisen sekä Hannu Ruin (takana) Lahden Siniset kokoontuvat Kirkkokatu 7:n kellarin partiokolossa, kunnes talo menee kaupaksi. Kuva: Janne Urpunen

Partioliike haluaa käydä dialogia muidenkin uskon­to­kun­tien kanssa – "Kristinusko on osa parti­o­liik­keen perinnettä"

Par­ti­o­lii­ke uu­dis­ti pe­rus­kir­jan­sa ja par­ti­o­lu­pauk­sen. "Lip­pu­kun­nat, joi­den taus­ta­yh­tei­sö on tun­nus­tuk­sel­li­nen us­kon­to­kun­ta, voi­vat edel­leen an­taa us­kon­to­kas­va­tus­ta."

11.1.2021
Janne Urpunen

Suo­men Par­ti­o­lais­ten pe­rus­kir­ja uu­dis­tet­tiin mar­ras­kuus­sa. Sa­mal­la uu­dis­tet­tiin par­ti­o­lu­paus.

"Lu­paan par­haa­ni mu­kaan elää maa­ni ja maa­il­man par­haak­si, kas­vaa kat­so­muk­ses­sa­ni ja to­teut­taa 'ikä­kau­den' ihan­tei­ta joka päi­vä."

Niin kuu­luu lu­paus tä­nään. Ju­ma­laan ei enää vii­ta­ta.

Kir­kon ja par­ti­on yh­tei­nen mat­ka on kes­tä­nyt yh­tä kau­an kuin par­ti­o­lii­ke on Suo­mes­sa ol­lut eli run­saat sata vuot­ta. Ei ole ih­me, jos Ju­ma­lan kor­vaa­mi­nen kat­so­muk­sel­la nos­taa joi­den­kin seu­ra­kun­ta­lais­ten ve­ren­pai­net­ta.

Var­si­nai­seen par­ti­o­toi­min­taan muu­tos ei kui­ten­kaan vai­ku­ta, va­kuut­taa 37 vuot­ta Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa par­ti­o­työ­tä teh­nyt nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Han­nu Rui.

– Kris­ti­nus­ko on osa par­ti­o­liik­keen his­to­ri­aa ja pe­rin­net­tä. Lip­pu­kun­nat, joi­den taus­ta­yh­tei­sö on tun­nus­tuk­sel­li­nen us­kon­to­kun­ta, voi­vat edel­leen an­taa us­kon­to­kas­va­tus­ta. Em­me luo­vu mis­tään, mut­ta uu­dis­te­tun pe­rus­kir­jan ja par­ti­o­lu­pauk­sen myö­tä par­ti­o­lii­ke voi käy­dä pa­rem­min di­a­lo­gia mui­den us­kon­to­kun­tien kans­sa, hän pe­rus­te­lee.

Seu­ra­kun­nis­sa par­tio on nuo­ri­so­työ­tä, jota jär­jes­tä­vät re­kis­te­röi­ty­neet par­ti­o­lip­pu­kun­nat. Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta avus­taa alu­een lip­pu­kun­tia ra­hal­li­ses­ti ja tar­jo­aa ko­koon­tu­mis­ti­lat.

Lah­den Si­ni­set ko­koon­tuu Kirk­ko­ka­tu 7:n par­ti­o­ko­los­sa. Si­nis­ten lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja Las­se Leh­ti­sen mu­kaan yh­teis­työ seu­ra­kun­nan kans­sa su­juu kit­kat­ta.

– Lip­pu­kun­nan edus­ta­ja ja kirk­ko­her­ra tar­kas­te­le­vat yh­teis­työ­so­pi­mus­ta sään­nöl­li­ses­ti. Kes­kus­te­lu­yh­teys on hyvä. Se aut­taa kat­so­mus­kas­va­tuk­sen pää­mää­rien ja ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa.

Leh­ti­nen sa­noo kat­so­mus­kas­va­tuk­sen mää­rän ja laa­dun ole­van pit­käl­ti kiin­ni ve­tä­jis­tä sekä seu­ra­kun­tien tar­jo­a­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja ma­te­ri­aa­li­ses­ta avus­ta.

– Lip­pu­kun­tien val­mius ja osaa­mi­nen kat­so­mus­kas­va­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen viik­ko­toi­min­nas­sa on var­mas­ti va­ja­vais­ta, vaik­ka Suo­men Par­ti­o­lai­set on tuot­ta­nut avuk­sem­me hy­vää ma­te­ri­aa­lia. Pe­rus­ta on kui­ten­kin sel­vä. Tar­jo­am­me lap­sil­le ja nuo­ril­le mie­le­käs­tä har­ras­tus­toi­min­taa, jol­la on sel­keä ar­vo­poh­ja ja pää­mää­rä.

Par­tio ja kirk­ko ja­ka­vat pit­käl­ti sa­mat ar­vot. Par­ti­o­lai­sen ihan­tei­ta ovat muun mu­as­sa toi­sen ih­mi­sen kun­ni­oit­ta­mi­nen, ys­tä­vyy­den ra­ken­ta­mi­nen yli ra­jo­jen sekä luon­non suo­je­le­mi­nen. Hyvä par­ti­o­lai­nen on luo­tet­ta­va, tun­tee vas­tuun­sa, tart­tuu toi­meen ja ke­hit­tää it­se­ään.

Pe­rus­kir­jan mu­kaan par­ti­o­lais­ta oh­ja­taan suh­tau­tu­maan myön­tei­ses­ti us­kon­toi­hin, et­si­mään omaa va­kau­mus­taan ja to­teut­ta­maan sitä esi­mer­kik­si oman kat­so­mu­syh­tei­sön­sä pa­ris­sa. Uu­dis­te­tun par­ti­o­lu­pauk­sen myö­tä kaik­kien us­kon­to­kun­tien edus­ta­jat ja us­kon­not­to­mat voi­vat si­tou­tua lu­pauk­seen.

Leh­ti­nen sa­noo, et­tä sa­noi­tus­ta ja pe­rus­kir­jaa piti päi­vit­tää, kos­ka par­ti­o­lii­ke ha­lu­aa py­syä ajas­sa.

– Toi­mim­me täs­sä päi­väs­sä. Par­tio ei ole vain sitä, et­tä opi­taan sy­tyt­tä­mään nuo­tio. Par­ti­os­sa opi­taan kä­den­tai­to­ja ja ar­jen pe­rus­tai­to­ja ruu­an­lai­tos­ta läh­tien, mut­ta myös ajan­mu­kai­sia, yh­teis­kun­nal­li­ses­ti tär­kei­tä kan­sa­lais­tai­to­ja, ku­ten pai­kal­lis­hal­lin­non pe­rus­tei­ta ja me­di­a­lu­ku­tai­toa.

Suo­mes­sa on noin 65 000 par­ti­o­lais­ta. Leh­ti­sen mu­kaan nais­ten osuus on 53 pro­sent­tia ja jä­se­nis­tön kes­ki-ikä 20 vuot­ta.

– Per­he­par­tio on osal­taan li­sän­nyt har­ras­ta­jien mää­rä. Se on uu­si toi­min­ta­muo­to ja tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen, ker­too Lah­den Ka­ta­jais­ten lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja Anu Puro.

Lah­des­sa toi­mii kah­dek­san lip­pu­kun­taa, jois­sa on noin 800 jä­sen­tä. Ka­ta­jai­set ko­koon­tuu Si­nis­ten ta­voin Kirk­ko­ka­dun ko­los­sa.

Par­ti­o­lai­set ovat huo­lis­saan sii­tä, mis­sä he ko­koon­tu­vat jat­kos­sa, kun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kar­sii kiin­teis­tö­jään. Kolo on myyn­nis­sä, ku­ten koko Kirk­ko­ka­tu 7:n talo.

– Par­ti­o­kämp­pä meni jo Evol­ta. Ar­ra­ma­ja on läh­dös­sä, sa­moin Upi­lan lei­ri­kes­kus. Jos­tain pi­täi­si no­pe­as­ti löy­tää uu­sia ti­lo­ja, Lah­den Si­ni­siin kuu­lu­va Han­nu Rui sa­noo.

Lue lisää aiheesta