JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tuomas Martio ja muut Heinolan seurakunnan diakonityöntekijät ovat tuoneet ihmisille toivoa muuttuvien koronatilanteiden keskellä. Kuva: Markku Lehtinen

Tuomas Martio ja muut Heinolan seurakunnan diakonityöntekijät ovat tuoneet ihmisille toivoa muuttuvien koronatilanteiden keskellä. Kuva: Markku Lehtinen

"Ota kiinni mistä saat" – Heinolan diako­ni­a­työssä on keskitytty estämään joulun peruminen

15.12.2020
Teemu Leppänen

Di­a­ko­ni­a­työ on ol­lut ko­ro­na-ai­ka­na myl­ler­ryk­ses­sä. Hei­no­las­sa se tar­koit­ti suur­ten jou­lu­ruo­kai­lu­ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­ta ja toi­min­nan muok­kaa­mis­ta uu­teen muo­toon.

– Pu­he­lin­työs­ken­te­lyn mää­rä on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti. Pää­tim­me, et­tä em­me vain il­moi­ta ti­lai­suuk­sien pe­ruut­ta­mi­ses­ta, vaan ha­lu­am­me soit­taa ja sa­mal­la tar­jo­ta apua sii­nä yh­tey­des­sä, ker­too Hei­no­lan seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Tuo­mas Mar­tio.

Ta­paa­mi­sia on ra­joi­tet­tu ei­kä pien­ryh­mä­toi­min­taa­kaan nyt voi­da jär­jes­tä­jää.

– Moni ko­kee, et­tä ha­lu­ai­si näh­dä toi­sen ih­mi­sen kas­vot, et­tä ko­ki­si, et­tä joku kul­kee rin­nal­la. Toi­ve kuu­luu pu­he­luis­sa­kin, et­tä kos­ka voi­si tul­la käy­mään. Mo­net ym­mär­tää, et­tä ei sitä vaih­to­eh­toa us­kal­la edes aja­tel­la, vaik­ka se oli­si toi­vot­ta­vaa.

Mar­tio on vah­vis­ta­nut syk­syn ajan seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn vii­den hen­gen tii­miä. Han­ke­työn pe­ru­sa­ja­tuk­se­na on ol­lut so­peut­taa toi­min­taa yl­lät­tä­viin ti­lan­tei­siin aja­tuk­sel­la “Jou­lu ei ole pe­rut­tu”.

– Joka päi­vä on ol­lut sel­lai­nen olo – jaz­z­muu­sik­ko Mi­les Da­vi­sin sa­noin – et­tä ota kiin­ni mis­tä saat.

Pe­ruun­tu­nei­den ti­lai­suuk­sien ti­lal­le on jär­jes­tet­ty nä­ky­vää, jal­kau­tu­vaa työ­tä. Ko­ro­na­jan toi­min­ta al­koi kie­tou­tua Toi­vo-kär­ry­jen ym­pä­ril­le.

– Kär­rys­tä ja­e­taan ruo­kaa ja kah­via, jo­hon liit­tyy sit­ten se sy­väl­li­sem­pi mer­ki­ty­tys: toi­von tuo­mi­nen jou­lu­nai­kaan ja muu­ten­kin tä­hän poik­keuk­sel­li­seen ai­kaan.

Asi­ak­kaat sai­vat eh­dot­taa kär­ryl­le ni­meä.

– Toi­vo-nimi ku­vaa pal­jon sitä si­säl­töä, mitä me ha­lu­am­me toi­min­nal­lam­me tuo­da. Ih­mi­sil­lä on ol­lut pal­jon pel­koa epä­var­muu­des­ta.

Mar­ti­on ka­len­te­ri meni haas­tat­te­lu­päi­vän aa­mu­na jäl­leen ker­ran uu­sik­si. Täl­lä ker­taa hän tuu­ra­si kol­le­gaan­sa vas­taa­not­to­työs­sä.

Mar­tio on työs­ken­nel­lyt pit­kään van­ki­la­työs­sä.

– Sii­nä olen tot­tu­nut luo­vaan toi­min­taan ja re­a­goin­tiin. Ei nii­tä päi­viä ole voi­nut si­säl­löl­li­ses­ti en­nus­taa. On ol­lut ai­na yl­lä­tys, kuin­ka voin pal­vel­la lä­him­mäis­tä.

Mar­ti­on mie­les­tä Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­sa ko­ro­na-ajan re­a­goin­tiin on ol­tu hy­vin val­mii­ta.

– Olen ihail­lut, mi­ten työn­te­ki­jät ovat pys­ty­neet re­a­goi­maan ko­ro­na­ti­lan­tee­seen. Ju­ma­lan sana ei muu­tu, vaik­ka ym­pä­ris­tö muut­tuu ym­pä­ril­lä.

Jou­lu­vii­kol­la­kin aa­to­naat­to­na seu­ra­kun­ta jär­jes­tää yh­des­sä Jy­rän­kö­län Set­le­men­tin kans­sa ruo­ka­ja­ke­lua, jon­ka asi­a­kas­mää­rät ovat kas­va­neet.

– Yh­teis­työ set­le­men­tin kans­sa on ol­lut oi­kein hy­vää, Mar­tio sa­noo.

Juu­ri ver­kos­toi­tu­mis­ta sa­man­tyyp­pis­ten toi­mi­joi­den kans­sa hän ke­hit­täi­si vie­lä li­sää.

– Väl­tet­täi­siin lop­pu­jen lo­puk­si pääl­lek­käi­syyt­tä ja toi­min­to­jen ha­ja­nai­suut­ta.

Vuo­den vii­mei­sel­lä vii­kol­la sum­ma­taan, kuin­ka jou­lun pe­ru­mi­sen es­tä­mi­nen lop­pu­jen lo­puk­si on­nis­tui. Tu­le­vai­suu­den suh­teen Mar­tio on toi­vei­kas.

– Tätä ko­ro­naa kes­tää vä­hän ai­kaa, joka jou­du­taan nyt käy­mään, mut­ta me me­nem­me täs­tä eteen­päin. Ha­lu­an haas­taa, et­tä jos si­nul­la on mah­dol­li­suus, niin lä­he­tä lä­him­mäi­sel­le kort­ti tai soi­ta. Ei jä­te­tä ke­tään yk­sin. Mei­dät on kut­sut­tu kan­ta­maan toi­nen tois­tem­me kuor­mia ja tuo­maan epä­toi­voon us­koa, toi­voa ja rak­kaut­ta.

Lue lisää aiheesta