JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Seurakuntalaiset Anneli Pekkala ja Anu ja Pekka Niskanen ovat odottaneet hengellisen elämän keskusta Vääksyyn puolenkymmentä vuotta. Kuva: Janne Urpunen

Seurakuntalaiset Anneli Pekkala ja Anu ja Pekka Niskanen ovat odottaneet hengellisen elämän keskusta Vääksyyn puolenkymmentä vuotta. Kuva: Janne Urpunen

"Olisi kiva olla toimintaa, johon voitaisiin osallistua yhdessä" – Vääksyssä odotetaan seura­kun­ta­kodin valmis­tu­mista huhtikuussa

4.2.2021
Janne Urpunen

Vääk­syn uu­des­sa seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa teh­dään jo si­sä­töi­tä. Val­mis­ta pi­täi­si ol­la 4. huh­ti­kuu­ta, jol­loin piis­pa Sep­po Häk­ki­nen on tu­los­sa vih­ki­mään ra­ken­nuk­sen.

Asik­ka­la­lai­set ovat odot­ta­neet hen­gel­li­sen elä­män kes­kus­ta Vääk­syyn sii­tä läh­tien, kun van­has­ta seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta jou­dut­tiin si­säil­ma­on­gel­mien ta­kia vii­ti­sen vuot­ta sit­ten luo­pu­maan.

– On iha­na odot­taa, et­tä tämä avau­tuu ja tu­lee kaik­kea uut­ta toi­min­taa. Meil­lä on mil­joo­nan tii­len kirk­ko, mut­ta kai­kil­la ei ole kul­ku­vä­li­net­tä. Ih­mi­set odot­ta­vat, et­tä pää­se­vät tän­ne kä­vel­len ja et­tä ovet ovat avoin­na kai­kil­le, seu­ra­kun­ta­lai­nen Anu Nis­ka­nen sa­noo.

Nis­ka­nen ja mie­hen­sä Pek­ka Nis­ka­nen sekä seu­ra­kun­ta­ys­tä­vän­sä An­ne­li Pek­ka­la toi­vo­vat uu­teen ta­loon te­ke­mis­tä kai­ke­ni­käi­sil­le ja vie­lä­pä sa­maan ai­kaan.

– Eri ryh­mil­le on ta­los­sa omat toi­min­tan­sa, mut­ta sen li­säk­si oli­si kiva ol­la toi­min­taa, jo­hon voi­tai­siin osal­lis­tua yh­des­sä, ku­ten Ma­jak­ka-mes­su ai­koi­naan, Anu Nis­ka­nen poh­tii.

Seu­ra­kun­ta­ko­din on ar­vi­oi­tu mak­sa­van 3,5 mil­joo­naa eu­roa. Se on iso raha al­le kuu­den­tu­han­nen jä­se­nen seu­ra­kun­nas­sa.

– Mi­nus­ta se on vä­hän, kun meil­le sa­not­tiin ekak­si, et­tä se mak­saa vii­si mil­joo­naa ei­kä sitä saa­da, Pek­ka­la to­te­aa.

Nis­ka­set ovat var­mo­ja, et­tä tar­vit­ta­va ra­ha­mää­rä löy­tyy.

– En ole aja­tel­lut sitä lain­kaan. Olen jät­tä­nyt sen Luo­jan hal­tuun. Mut­ta kun ajat­te­lee, et­tä köy­hi­nä ai­koi­na on ra­ken­net­tu hie­not kir­kot, niin kyl­lä tä­mä­kin mak­se­tuk­si tu­lee – eläm­me­hän ny­ky­ai­kaa, Anu Nis­ka­nen sa­noo.

Ko­ti­maa-leh­den mu­kaan seu­ra­kun­ta on han­ket­ta ra­hoit­taak­seen myy­nyt tont­te­ja Päi­jän­teen ran­noil­ta sekä ot­ta­nut 1,5 mil­joo­naa eu­roa lai­naa.

– Nyt ol­laan pe­rus­ta­mas­sa seu­ra­kun­nan tu­kiyh­dis­tys­tä, jos­sa eri­lai­siin pro­jek­tei­hin voi­daan ke­rä­tä va­ro­ja, mut­ta lä­hin­nä tätä var­ten. Kun ra­ken­nus­ta alet­tiin puu­ha­ta, oli hy­vin pal­jon ih­mi­siä, jot­ka omil­la va­roil­laan ha­lu­si­vat tu­kea. Yh­dis­tyk­sen kaut­ta asi­an pys­tyy lain­mu­kai­ses­ti jär­jes­tä­mään.

Uu­teen seu­ra­kun­ta­ko­tiin tu­lee kirk­ko­sa­li ja vir­tu­aa­liu­rut, kah­vio, keit­tiö, vai­na­jien säi­ly­tys­ti­lat sekä nuo­ri­so­ti­la, jon­ne nuo­ri­so­työ siir­tyy EL-Ko­rin ti­lois­ta Vääk­syn Ran­ta­kul­mal­ta.

– Tämä talo ra­ken­ne­taan niin, et­tä kaik­ki si­säil­ma-asi­at on huo­mi­oi­tu. Ei tar­vit­se vii­den vuo­den pääs­tä ih­me­tel­lä, et­tä mikä tääl­lä hai­see, et­tä ei pys­ty hen­git­tä­mään, Pek­ka­la sa­noo.

Pek­ka­la tun­ne­taan seu­ra­kun­nan nais­toi­min­nan ak­tii­vi­na sekä lap­si­työs­tä.

– Olen ol­lut muun mu­as­sa “puu­ro­mum­mo­na” per­he­ker­hos­sa. Toi­vot­ta­vas­ti toi­min­not jat­ku­vat uu­sis­sa ti­lois­sa ja var­mas­ti jat­ku­vat­kin. Si­tä­hän ei vie­lä tar­kas­ti tie­dä, min­kä­lais­ta kaik­kea uut­ta toi­min­taa tu­lee. Tär­ke­ää on, et­tä ih­mi­set löy­tä­vät tien­sä seu­ra­kun­ta­ko­dil­le, ja us­ko­vat sen, et­tä talo on tar­koi­tet­tu kai­kil­le.

Hir­si­ra­ken­tei­nen seu­ra­kun­ta­ko­ti nou­see van­han seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen pai­kal­le Kal­ma­rin­tiel­le Vääk­syn ka­na­van var­teen.

– Hie­no ra­ken­nus tu­lee ja paik­ka on hyvä. Seu­ra­kun­ta­ko­din ik­ku­nois­ta voi seu­ra­ta ka­na­van lai­vo­ja, Pek­ka Nis­ka­nen my­häi­lee.

Lue lisää aiheesta