JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Olen yhteydessä omaisiin” – Taini­on­virran Sankarikin joutuu rajoit­ta­maan hauta­jais­väen määrää

Viime päivä kirkkoherra Jeremias Sankari on saanut olla puhelimessa taajaan, kun Tainionvirran seurakunta on sopeuttanut toimiaan koronavirustilanteen mukaan.

Viime päivä kirkkoherra Jeremias Sankari on saanut olla puhelimessa taajaan, kun Tainionvirran seurakunta on sopeuttanut toimiaan koronavirustilanteen mukaan.

17.3.2020
Janne Urpunen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri keit­tää etä­työ­päi­vän­sä ruo­ka­tun­nil­la pe­ru­noi­ta, kun pu­he­lin soi.

Vii­me päi­vä kirk­ko­her­ran on saa­nut ol­la pu­he­li­mes­sa taa­jaan, kun seu­ra­kun­ta on so­peut­ta­nut toi­mi­aan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen mu­kaan.

– Seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ovat työs­sä ja ta­voi­tet­ta­vis­sa. Työn­te­ki­jöi­hin on mah­dol­lis­ta ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se. Di­a­ko­ni­an työn­te­ki­jäl­tä kuu­lin, et­tä pal­jon on yh­tey­de­not­to­ja ol­lut, mut­ta pu­he­lui­den ai­heis­ta mi­nul­la ei ole tie­toa. Omaan pu­he­li­mee­ni seu­ra­kun­ta­lais­ten soit­to­ja ei ole pa­rin vii­me päi­vän ai­ka­na tul­lut, San­ka­ri ker­too.

Ta­paa­mi­sia on ra­joi­tet­tu tar­tun­ta­vaa­ran ta­kia.

– Di­a­ko­ni­a­työs­sä asi­a­kas­ta­paa­mi­set vi­ras­tos­sa ovat edel­leen mah­dol­li­sia. Ko­ti­käyn­te­jä em­me voi va­li­tet­ta­vas­ti val­lit­se­vas­sa ti­lan­tees­sa teh­dä.

Har­to­lan kirk­ko ja Sys­män Py­hän Ola­vin kirk­ko ovat avoin­na hil­jen­ty­mis­tä var­ten tors­tai­sin kel­lo 12–16. Pai­kal­la on myös seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jä, yleen­sä pap­pi, jon­ka kans­sa on mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la.

Sun­nun­tai­sin jom­mas­ta­kum­mas­ta kir­kos­ta lä­he­te­tään sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus ver­kos­sa suo­ra­na.

– Seu­ra­kun­ta­lai­sil­le ko­ti­kirk­ko ja tu­tut työn­te­ki­jät ovat tär­kei­tä. Em­me ha­lua jää­dä pel­käs­tään val­ta­kun­nal­li­sen tar­jon­nan va­raan.

Ylei­söl­tä ovet ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen py­sy­vät sä­pis­sä.

– Mei­dän pi­tää nou­dat­taa mää­räys­tä, joka kiel­tää yli kym­me­nen hen­gen ko­koon­tu­mi­set. Se kos­kee myös hau­ta­jai­sia. Olen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yh­tey­des­sä omai­siin so­vit­tu­jen hau­taus­ten tii­moil­ta, kirk­ko­her­ra sa­noo.

Ruo­ka­ja­ke­lu Har­to­las­sa jat­kuu.

– Nou­da­tam­me va­ro­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta. Kas­vo­tus­ten em­me ole te­ke­mi­sis­sä. Asi­a­kas soit­taa, so­vim­me mitä hä­nel­le an­ne­taan ja toi­mi­tam­me ruo­ka­kas­sin asi­ak­kaan oven ul­ko­puo­lel­le.

Kyse on EU:n ruo­ka-avus­ta ja kau­pan yli­jää­mäs­tä. Ja­os­sa on pää­a­si­as­sa hy­vin säi­ly­viä kui­va­tuot­tei­ta.

– Pal­ve­lun pii­ris­sä on muu­ta­ma kym­me­nen hen­ki­löä, mut­ta tar­ve olet­ta­vas­ti kas­vaa, kun kou­lut me­ni­vät kiin­ni. Per­heis­sä on huo­leh­dit­ta­va, et­tä lap­set saa­vat ar­ki­päi­vi­sin­kin läm­min­tä ruo­kaa.

Lap­si­työs­sä seu­ra­kun­ta tur­vau­tuu vi­de­o­har­tauk­siin, joi­ta ku­va­taan mo­lem­mis­sa kir­kois­sa.

– Nuo­riin pi­de­tään yh­teyt­tä so­si­aa­li­sen me­di­an avul­la. Verk­ko- ja so­me­vies­tin­tää te­hos­te­taan niin pal­jon kuin se on mei­dän työ­yh­tei­sös­sä mah­dol­lis­ta, San­ka­ri lu­paa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover