JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Oskari Lindeman, Jesse Heiskanen ja seurakunnan erityisnuoriso-ohjaaja Heidi Hartikainen uuden logon äärellä.

Oskari Lindeman, Jesse Heiskanen ja seurakunnan erityisnuoriso-ohjaaja Heidi Hartikainen uuden logon äärellä.

Nuoret tekivät uuden ilmeen Hollolan palve­lu­piste Mestalle – "Se on kiva ja pehmeä paikka hengailla"

14.2.2020
Halttunen Tuulia

Hol­lo­lan nuor­ten pal­ve­lu­pis­te Mes­ta on saa­nut uu­den il­meen.

– Mes­tan van­ha logo kai­pa­si päi­vit­tä­mis­tä, jo­ten jär­jes­tim­me kil­pai­lun nuo­ril­le, Tuu­la Ijäs Mes­tan tuki -yh­dis­tyk­ses­tä ker­too.

– Heil­lä oli mah­dol­li­suus suun­ni­tel­la oma eh­do­tuk­sen­sa lo­gok­si. Kil­pai­luun saa­tiin kym­men­kun­ta eh­do­tus­ta, jois­ta Mes­tan nuo­ret ää­nes­ti­vät mie­lei­sen­sä. Lo­pul­li­sen va­lin­nan nuor­ten suo­si­keis­ta teki Mes­tan tuki ry, Ijäs sel­vit­tää.

Voit­ta­jak­si va­li­koi­tui Jes­se Heis­ka­sen suun­nit­te­le­ma logo. Hän ker­too kuul­leen­sa kil­pai­lus­ta tu­tul­ta nuo­ri­so­työ­noh­jaa­jal­ta. Heis­ka­sen suun­nit­te­le­ma logo ku­vaa pal­ve­lu­pis­teen soh­vaa, jon­ka pääl­lä lu­kee val­koi­sel­la Mes­ta.

– Ide­oi­des­sa­ni Mes­tan lo­goa mie­leen tuli soh­va. Se on kiva ja peh­meä paik­ka hen­gail­la ja viet­tää ai­kaa. Alun pe­rin hah­mot­te­lin lo­gon pa­pe­ril­le ja lo­pul­li­sen tuo­tok­sen tein tie­to­ko­neel­la. Voit­to tuli yl­lä­tyk­se­nä. Hie­nol­ta­han tuo näyt­tää, vaik­ka it­se sen sa­non­kin, Heis­ka­nen ker­too. Lo­gon suun­nit­te­lu oli hy­vää har­joi­tus­ta mat­kal­la tu­le­vai­suu­den am­mat­tiin, sil­lä täl­lä het­kel­lä Heis­ka­nen opis­ke­lee me­dia-alan ja ku­val­li­sen il­mai­sun pe­rus­tut­kin­toa Tam­pe­reel­la.

Myös lo­gon jat­ko­työs­tö ha­lut­tiin to­teut­taa Mes­tan hen­gen mu­kai­ses­ti, jo­ten Mes­ta ti­la­si lo­pul­li­sen lo­gon sekä ik­ku­na­teip­pauk­set Lah­den kau­pun­gin nuor­ten Me­di­a­pa­jas­ta.

– Me­di­a­pa­jan nuo­ret jat­koi­vat sii­tä, mi­hin Jes­sen työ jäi, Ijäs ker­too. – He tuot­ti­vat lo­gos­ta usei­ta eri ver­si­oi­ta eri­lai­sil­la fon­teil­la ja vä­riyh­dis­tel­mil­lä, jois­ta va­li­koi­tui nuor­ten ja Mes­tan tuki ry:n mie­les­tä pa­ras Mes­tan käyt­töön. Ik­ku­na­teip­pauk­sis­ta vas­ta­si lah­te­lai­nen Mai­nos­pe­pe, joka ilok­sem­me läh­ti tu­ke­maan Mes­taa ja tal­koi­li teip­pauk­set ma­te­ri­aa­li­ku­lu­jen hin­nal­la.

"Kä­per­ry vaik­ka soh­van nurk­kaan"

Mes­ta on ma­ta­lan kyn­nyk­sen paik­ka nuo­ril­le, jot­ka ha­lu­a­vat viet­tää ai­kaa ka­ve­rei­den kans­sa, yk­sin tai yh­des­sä pe­lail­len tai ai­kui­sen kans­sa ju­tel­len. Seu­ra­kun­nan eri­tyis­nuo­ri­so-oh­jaa­ja Hei­di Har­ti­kai­sen mu­kaan nuo­ril­la on ai­kui­sen näl­kä.

– Nuo­ret ha­lu­a­vat ja­kaa ja poh­tia asi­oi­ta ai­kui­sen seu­ras­sa. Vä­lil­lä elä­mäs­sä tu­lee sol­mu­koh­tia, joi­ta yri­täm­me yh­des­sä au­koa. Meil­lä toi­mii mo­ni­am­ma­til­li­nen tii­mi, joka koos­tuu kun­nan ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöis­tä. Myös Mes­tan tuki ry:n va­paa­eh­toi­set ovat tär­kei­tä toi­mi­joi­ta Mes­tas­sa. Nuo­rel­la ei tar­vit­se ol­la asi­aa, kun as­tuu oves­ta si­sään. Tääl­lä voi vaik­ka rau­has­sa kä­per­tyä soh­van nurk­kaan ja lu­kea ak­ka­rei­ta.

Os­ka­ri Lin­de­man on toi­mi­nut Mes­tas­sa va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jä­nä jo use­an vuo­den ajan.

– 14-vuo­ti­aa­na ka­ve­ri raa­ha­si mut pe­laa­maan bi­lis­tä Mes­taan. Kou­lu­päi­vän jäl­keen näl­kä kur­ni ja hal­vat nuu­de­lit hou­kut­te­li­vat. Mes­tas­ta tuli tär­keä paik­ka mis­sä hen­ga­ta. Isos­sa roo­lis­sa oli­vat Mes­tan va­paa­eh­toi­set, van­hem­mat jo täy­si­käi­set nuo­ret, jot­ka oli­vat val­mii­ta kuun­te­le­maan ja an­ta­maan neu­vo­ja. Sil­loin ajat­te­lin, et­tä heti kun täy­tän 18, mi­nus­ta­kin tu­lee Mes­tan va­paa­eh­toi­nen. Pa­ras­ta va­paa­eh­toi­se­na toi­mi­mi­ses­sa on hyvä po­ruk­ka ja se, kun voi aut­taa mui­ta. Oma ar­ki pyö­rii näil­lä nur­kil­la, niin on help­poa ol­la mu­ka­na toi­min­nas­sa, Lin­de­man ker­too.

Ju­ha­na Säde

Nuor­ten pal­ve­lu­pis­te Mes­ta on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 15–19 Ra­ken­ta­jan­tie 8:ssa. Mes­ta on tar­koi­tet­tu yli 13-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le sekä hei­dän ko­ti­vä­el­leen.

Lue lisää aiheesta