JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nella Lehdon pöllö valittiin maskotiksi 137 piirus­tuksen joukosta – "Piirtäminen on niin kivaa"

Lah­den seu­ra­kun­tien var­hais­kas­va­tuk­sen uu­si mas­kot­ti­tun­nus Paa­va­li Pöl­lö va­lit­tiin las­ten pii­rus­tus­kil­pai­lul­la.

19.3.2021
Markku Lehtinen

Lah­den seu­ra­kun­tien var­hais­kas­va­tus jär­jes­ti hil­jat­tain pii­rus­tus­kil­pai­lun uu­des­ta mas­ko­tis­ta. Ki­san voit­ti eka­luok­ka­lai­nen Nel­la Leh­to ku­val­laan, joka esit­tää Paa­va­li Pöl­löä.

– Ide­an ku­vaan sain yh­des­tä te­le­vi­sio-oh­jel­mas­ta, jos­sa oli ku­vat­tu pöl­lö­jä, Leh­to ker­too.

Hän jat­kaa, et­tä piir­tä­mi­nen on yk­si hä­nen har­ras­tuk­sis­taan, kos­ka piir­tä­mi­nen on niin ki­vaa.

Kil­pai­lun voi­tos­ta pal­kin­nok­si Leh­to sai elo­ku­va­lip­pu­ja. Tä­män li­säk­si pal­kin­nos­ta pää­si­vät osil­le myös Leh­don il­ta­päi­vä­toi­min­nan lap­si­ryh­mä. Ryh­mä sai elo­ku­va­her­kut, jot­ka se naut­ti ker­hos­sa vie­te­tys­sä elo­ku­va­het­kes­sä.

Nel­la Leh­to toi­voo, et­tä jat­kos­sa Paa­va­li Pöl­lön ku­via nä­kyi­si esi­mer­kik­si kir­kois­sa. Hyvä paik­ka sil­le voi­si löy­tyä vaik­ka­pa las­ten leik­ki­nur­kas­ta.

Useil­la maam­me seu­ra­kun­nis­ta on ol­lut var­hais­kas­va­tuk­sel­la oma mas­kot­ti. Nyt täl­lai­nen on saa­tu myös Lah­den seu­ra­kun­nil­le.

– Aja­tus mas­ko­tis­ta läh­ti sii­tä, et­tä ha­lu­sim­me oman­lai­sem­me tun­nuk­sen seu­ra­kun­tien var­hais­kas­va­tuk­sel­le Lah­den seu­ra­kun­tien ris­ti­lo­gon rin­nal­le, ker­too Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan per­he­työ­tä te­ke­vä las­te­noh­jaa­ja Riik­ka Hyr­käs.

Ku­vaa uu­dek­si mas­ko­tik­si läh­det­tiin ha­ke­maan jär­jes­tä­mäl­lä lap­sil­le pii­rus­tus­kil­pai­lu. Ki­saan osal­lis­tui­vat muun mu­as­sa il­ta­päi­vä­toi­min­taan ja seu­ra­kun­tien ker­hoi­hin osal­lis­tu­vat lap­set. Ki­sas­ta ker­rot­tiin myös so­mes­sa, jo­ten kai­kil­le lap­sil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suus osal­lis­tua.

Kisa käyn­nis­tyi vii­me vuo­den lop­pu­puo­lel­la. Lo­pul­ta ki­saan tuli kaik­ki­aan 137 pii­rus­tus­ta, jois­ta seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jät va­lit­si­vat voit­ta­jan.

Uut­ta tun­nus­ta seu­ra­kun­tien var­hais­kas­va­tus tu­lee käyt­tä­mään mo­ni­puo­li­ses­ti vies­tin­näs­sään, ku­ten eri­lai­sis­sa pai­ne­tuis­sa esit­teis­sä sekä säh­köi­ses­sä vies­tin­näs­sä. Paa­va­li voi­si pää­tyä myös lap­sil­le lä­he­tet­tä­viin on­nit­te­lu­kort­tei­hin ja ker­ho­to­dis­tuk­siin.

Mah­dol­lis­ta on myös, et­tä pöl­lös­tä tu­lee mas­kot­ti kirk­koi­hin, ja se voi pääs­tä eri­lai­siin tuot­tei­siin.

– Aja­tus on toi­mia niin, et­tä Paa­va­li tu­lee nä­ky­mään kai­kes­sa mei­dän toi­min­nas­sam­me, Hyr­käs ker­too.

Seu­ra­kun­tien käyt­töön tu­le­va kuva poik­ke­aa jon­kin ver­ran Nel­la Leh­don al­ku­pe­räi­ses­tä ver­si­os­ta. Hä­nen piir­tä­män­sä työn poh­jal­ta mai­nos­toi­mis­to KMG Tur­ku on laa­ti­nut nyt käyt­töön tu­le­van ku­van.

Näin mas­ko­tin te­ke­mi­nen liit­tyy myös seu­ra­kun­tien uu­dis­tet­tuun il­mee­seen, joka otet­tiin käyt­töön hel­mi­kuun alus­sa. Esi­mer­kik­si Paa­va­li Pöl­lön vä­rit vas­taa­vat seu­ra­kun­tien uu­den il­meen mu­kai­sia vä­re­jä.

Lue lisää aiheesta