JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Marian Kammari on sijainnut Vapaudenkadulla vuodesta 2016. Sitä ennen toimipiste oli Mariankadulla. Arvo Väreelle Marian Kammarin toiminnot ovat tuttuja 1990-luvulta lähtien. Kuva: Janne Urpunen

Marian Kammari on sijainnut Vapaudenkadulla vuodesta 2016. Sitä ennen toimipiste oli Mariankadulla. Arvo Väreelle Marian Kammarin toiminnot ovat tuttuja 1990-luvulta lähtien. Kuva: Janne Urpunen

"Meiltä ei asiat puhumalla lopu" – Marian Kammariin pääsee taas kahville, myös Missi­o­kauppa aukeaa

13.8.2020
Janne Urpunen

Kiva paik­ka, ei tur­haa tär­kei­lyä. Ih­mi­set pal­ve­le­vat ih­mi­siä, ei tar­vit­se ko­nei­den kans­sa ta­pel­la. Tääl­lä käy mu­ka­vaa po­ruk­kaa. Mu­ka­via ovat myös tääl­lä toi­mi­vat va­paa­eh­toi­set ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät, sa­noo 82-vuo­ti­as Ar­vo Väre.

Puhe on Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­las­ta, Vä­reen kan­ta­pai­kas­ta. Hän vie­rai­lee Lah­den seu­ra­kun­tien va­paa­eh­tois­työn kes­kuk­sen kah­vi­las­sa päi­vit­täin.

– Aa­mu­kah­vi­pa­la­ve­ria pi­de­tään ka­ve­rei­den kans­sa. Po­ru­kan koko vaih­te­lee kah­des­ta puo­leen tu­si­naan, Väre ker­too.

Kon­ka­reil­la pu­hee­nai­hei­ta riit­tää. Kes­to­ai­hei­ta ovat kuu­lem­ma au­tot ja ur­hei­lu.

– Po­ru­kas­sa jo­kai­nen on vuo­rol­laan na­pa­mies ja jo­kai­nen saa ää­nen­sä kuu­lu­viin. Kah­vi­las­sa on lep­poi­sa il­ma­pii­ri, mut­ta kun ka­ve­rei­ta ol­laan, jos­kus voi­daan ol­la asi­ois­ta eri miel­tä­kin.

Kah­vi­la­tuot­teis­sa­kaan ei kuu­lem­ma ole va­lit­ta­mis­ta.

– Kaik­ki pul­lat ja lei­von­nai­set ovat hy­viä ja edul­li­sia. Mi­nun on mah­do­ton­ta lait­taa nii­tä jär­jes­tyk­seen.

Kam­ma­rin po­ru­kal­la on käy­ty te­at­te­ris­sa, elo­ku­vis­sa ja ret­kil­lä.

– Ne ovat ki­vo­ja ti­lai­suuk­sia. Syk­syi­sin on ai­na ol­lut joku ret­ki. Luo­ma­nie­mes­sä ja Sii­ka­nie­mes­sä on käy­ty. Sii­ka­nie­mi on tosi mu­ka­va paik­ka.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ajan kiin­ni ol­lut Ma­ri­an Kam­ma­ri avaa oven­sa maa­nan­tai­na 17. elo­kuu­ta.

– Ava­jai­sia on odo­tet­tu ko­vas­ti. Voi ol­la, et­tä en­sim­mäi­nen ta­paa­mi­nen me­nee pit­käk­si, kun on niin pal­jon asi­oi­ta, joi­ta ei ole pääs­ty kä­sit­te­le­mään. Meil­tä ei asi­at pu­hu­mal­la lopu.

Ar­vo Väre on Ma­ri­an Kam­ma­rin en­ti­siä va­paa­eh­toi­sia. Hän al­koi au­tel­la kah­vi­las­sa 1990-lu­vul­la, kun se toi­mi Ma­rin­ka­dul­la. Asi­ak­kaa­na hän on ol­lut vii­mei­set puo­li­sen­kym­men­tä vuot­ta.

– Yh­tei­sö on va­paa­eh­tois­työs­tä tut­tu. Olin kam­ma­rin isän­tä. Mei­tä isän­tiä oli usei­ta, mut­ta ei niin pal­jon kuin emän­tiä. Olin va­paa­eh­toi­se­na myös Ma­ri­an Kam­ma­rin olo­huo­nees­sa, kun se toi­mi kaup­pa­kes­kus Tri­os­sa.

Ma­ri­an Kam­ma­rin va­paa­eh­toi­set toi­mi­vat myös kam­ma­rin ul­ko­puo­lel­la. Mie­sa­pu Ma­ri­an Lei­jo­nat vaih­taa ti­lauk­ses­ta ko­din lam­pun, kiin­nit­tää tau­lun tai pei­lin, siir­tää pai­na­van huo­ne­ka­lun ja te­kee pie­niä pi­ha­töi­tä. Lii­kun­ta­ys­tä­vät lii­kut­ta­vat ikäih­mi­siä ja tar­jo­a­vat jut­tu­seu­raa.

Pal­ve­lut, jot­ka ovat käyt­tä­jil­le il­mai­sia, käyn­nis­ty­vät jäl­leen syys­kuun alus­sa. Ne tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti lah­te­lai­sil­le yk­sin asu­vil­le van­huk­sil­le tai vam­mai­sil­le ko­to­na asu­mi­sen tu­ek­si. Va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät ovat kou­lu­tet­tu­ja teh­tä­viin­sä ja hei­tä si­too vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suus. Työn­ku­vaan ei­vät kuu­lu sai­raan­hoi­dol­li­set ja ko­din­hoi­dol­li­set teh­tä­vät.

Va­paa­eh­toi­sia toi­mii li­säk­si pu­he­lin­päi­vys­tyk­ses­sä ja maa­han­muut­ta­jien tu­ki­hen­ki­hen­ki­löi­nä. Ma­ri­an Kam­ma­ril­la, maa­han­muut­ta­ja­työl­lä ja kir­kon kes­kus­te­lu­a­vul­la on va­paa­eh­toi­sia kaik­ki­aan yli 350.

Ma­ri­an Kam­ma­ri täyt­tää syys­kuun yh­dek­säs päi­vä 30 vuot­ta, mut­ta syn­ty­mä­päi­viä ei sil­loin juh­li­ta.

– Juh­lal­li­suu­det on siir­ret­ty ko­ro­nan ta­kia kau­em­mas tu­le­vai­suu­teen. Ad­vent­ti­a­jas­ta on ol­lut pu­het­ta, mut­ta voi myös men­nä en­si vuo­den puo­lel­le, ker­too seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Jaa­na Grön­dahl.

Kah­vi­la on syk­syl­lä au­ki nor­maa­lis­ti, mi­kä­li ko­ro­na­ti­lan­ne ei huo­no­ne.

Maa­nan­tai-il­ta­päi­vi­sin kah­vi­las­sa on jär­jes­tet­ty suo­sit­tu­ja yh­teis­lau­lu­ti­lai­suuk­sia, mut­ta nii­den jat­kos­ta ei ole teh­ty pää­tös­tä.

Ti­las­sa toi­mi­va Mis­si­o­kaup­pa au­ke­aa niin ikään 17.8. Kau­pas­sa myy­dään va­paa­eh­tois­ten te­ke­miä kä­si­töi­tä, eet­ti­ses­ti tuo­tet­tu­ja kä­si­töi­tä maa­il­mal­ta, rei­lun kau­pan tuot­tei­ta sekä käyt­tö- ja lah­ja­ta­va­roi­ta ko­ti­mai­sil­ta pie­ny­rit­tä­jil­tä.

Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­la on avoin­na 17.8. al­ka­en maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 9.30–15. Va­pau­den­ka­tu 6, Lah­ti.

Lue lisää aiheesta