JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Liisa Korpela toivoo monisyistä metsä­pu­hetta – kärkö­lä­läisen sydän sykkii myös seura­kun­nalle

9.3.2020
Janne Urpunen

Päi­jät-Hä­meen Met­sä­no­mis­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja, met­sän­hoi­ta­ja Lii­sa Kor­pe­la on in­to­hi­moi­nen met­säih­mi­nen. Hän kai­paa Suo­meen mo­ni­puo­li­sem­paa met­sä­pu­het­ta. Kor­pe­la sa­noo, et­tä Suo­mes­sa met­siä voi­daan hyö­dyn­tää näh­tyä enem­män, mut­ta har­ki­ten.

– Met­sien mo­ni­muo­toi­suu­des­ta on tär­keä huo­leh­tia, mut­ta hak­kui­ta Suo­mes­sa on va­raa li­sä­tä jär­ke­väs­ti koh­den­ta­en. Esi­mer­kik­si jät­tö­pel­to­ja voi­tai­siin tu­le­vai­suu­des­sa hyö­dyn­tää enem­män. Myös tur­ve­mai­den suo­met­sien ti­lan­ne pi­tää miet­tiä uu­des­taan.

Hän muis­tut­taa, et­tä met­sis­tä on mo­nek­si. Puus­ta saa­ta­vil­la kui­duil­la voi­daan jo esi­mer­kik­si vaa­te­te­ol­li­suu­des­sa kor­va­ta uu­siu­tu­mat­to­mia raa­ka-ai­nei­ta. Pak­kaus­te­ol­li­suu­des­sa puu­ta on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää enem­män, sa­moin lää­ke­te­ol­li­suu­des­sa, puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

– Puu so­pii sekä pien- et­tä ker­ros­ta­loi­hin. Tämä li­sää myös hii­li­nie­lu­ja. Puun ener­gi­a­käyt­töä pe­lä­tään tur­haan. Suo­mes­sa met­sää ei haas­ka­ta polt­to­ai­neek­si. Vain sel­lai­sia ja­kei­ta pol­te­taan, jot­ka ei­vät kel­paa ar­vok­kaam­piin koh­tei­siin.

Mo­ni­syi­sen met­sä­pu­heen pääl­le voi­tai­siin ra­ken­taa pa­ras mah­dol­li­nen suo­ma­lai­nen met­sä­po­li­tiik­ka.

– Il­man yh­teis­tä sä­vel­tä sa­haam­me omaa ok­saam­me EU:ssa.

Il­mas­ton­muu­tok­sen myö­tä met­sien kas­vu saat­taa Suo­mes­sa kiih­tyä ja ja­lo­puut me­nes­tyä pa­rem­min. Kor­pe­la muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tä il­mas­ton­muu­tos on met­sä­sek­to­ril­le­kin sel­väs­ti suu­rem­pi uh­ka kuin mah­dol­li­suus.

– Tau­dit, tu­ho­hyön­tei­set ja myrs­ky­tu­hot li­sään­ty­vät. Puun­kor­juu ja kul­jet­ta­mi­nen käy han­ka­lak­si, jos maa­pe­rä ei ole rou­das­sa. Se on näh­ty jo tänä poik­keuk­sel­li­sen leu­to­na tal­ve­na.

Met­sään Kor­pe­lan on mie­li teh­nyt lap­ses­ta as­ti.

– Isäl­le met­sän­hoi­to oli ra­kas­ta. Isän kans­sa me­nin met­sään. Si­sa­rus­ten kans­sa teh­tiin kerp­pu­ja elu­koil­le ja kuo­rit­tiin prop­se­ja.

Nuo­ri oli ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na 4H-ker­hon toi­min­nas­sa ja osal­lis­tui myös met­sä­tai­to­kil­pai­lui­hin. Am­ma­til­lis­ta suun­tau­tu­mis­ta ei tar­vin­nut pit­kään poh­tia.

– Hain ai­no­as­taan met­sä­tie­teel­li­seen, vaik­ka sin­ne oli 1970-lu­vul­la tyt­tö­jen vai­ke­am­pi pääs­tä, kun po­jat sai­vat pis­tei­tä ar­mei­jas­ta.

Met­sän­hoi­ta­ja ei ole kos­kaan pe­län­nyt ko­nei­ta ja tek­niik­kaa.

Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien 50-vuo­tis­haas­tat­te­lus­sa kir­joi­tet­tiin, et­tä mie­luum­min moot­to­ri­sa­ha kuin virk­kuu­kouk­ku. En­nem­min hom­mai­len ul­ko­na kuin teen si­säl­lä pe­rin­tei­siä nais­ten töi­tä.

Vuo­des­ta 1983 Lii­sa Kor­pe­la on asu­nut per­heen­sä kans­sa lap­suu­den ko­ti­ti­laan­sa Kär­kö­läs­sä ja toi­mi­nut maa­seu­tu­y­rit­tä­jä­nä.

– Ruo­ka­si­pu­lin vil­je­le­mi­nen oli al­ku­vuo­si­na tär­keä tu­lon­läh­de met­sä­ta­lou­den ohel­la. Tääl­lä syr­jäs­sä on ol­lut hyvä elää ja yrit­tää.

Pys­ty­kaup­po­jen ohel­la Kor­pe­la sa­noo teh­neen­sä han­kin­ta­hak­kui­ta 50–200 mot­tia vuo­des­sa, mut­ta ny­ky­ään hän pyy­tää ras­kaam­piin töi­hin apua.

– Omin voi­min teen enää is­tu­tuk­sia ja mui­ta ke­vy­em­piä met­sä­töi­tä.

Yrit­tä­mi­nen ei ole jää­nyt elä­kei­äs­sä­kään.

– Ei yrit­tä­jän tar­vit­se lo­pet­taa, vaik­ka ikää tu­lee. Teen töi­tä voi­mie­ni mu­kaan.

Avi­o­mies Sep­po Kor­pe­la on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu me­hi­läis­tut­ki­ja. Ti­lal­la on edel­leen pie­ni­muo­tois­ta me­hi­läis­tar­haus­ta.

– Kii­na­lai­nen sa­non­ta kuu­luu, et­tä jos ha­lu­at ko­kea pa­ra­tii­sin, ru­pea me­hi­läis­hoi­ta­jak­si. Sa­nan­las­kui­hin kan­nat­taa suh­tau­tua va­rauk­sel­la. Ei me­hi­läis­ten­hoi­to pelk­kää au­voa ole.

Lii­sa Kor­pe­la on tun­net­tu seu­ra­kun­ta­vai­kut­ta­ja Kär­kö­läs­sä. Hän on kuu­lu­nut pit­kään Kär­kö­län (ny­ky­ään Hol­lo­lan) kirk­ko­val­tuus­toon.

– Hen­gel­li­set asi­at ovat ol­leet tär­kei­tä ja osa ar­kie­lä­mää lap­suu­des­ta as­ti. Äi­ti toi­mi py­hä­kou­lu­no­pet­ta­ja­na.

Vuon­na 2018 Kor­pe­la sai Kirk­ko­pal­ve­lu­jen kul­tai­sen an­si­o­mer­kin 30-vuo­ti­ses­ta seu­ra­kun­nan pal­ve­le­mi­ses­ta.

– Olen kii­tol­li­nen kai­kil­le ää­nes­tä­jil­le sii­tä, et­tä olen saa­nut luot­ta­muk­sen hoi­taa näin kau­an yh­tei­siä asi­oi­ta.

Kor­pe­lan ol­les­sa Kär­kö­län seu­ra­kun­nan ym­pä­ris­tö­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na suo­jel­tiin pie­ni met­sä­a­lue Kal­li­o­pir­tin lei­ri­kes­kuk­sen lä­hei­syy­des­sä. Kor­pe­lan kau­del­la Kär­kö­län seu­ra­kun­nal­le myön­net­tiin myös ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi.

– Dip­lo­mi on sit­tem­min rau­en­nut, kun sitä ei ole päi­vi­tet­ty. Dip­lo­mi lie­nee tar­koi­tus päi­vit­tää tu­le­vai­suu­des­sa koko Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan alu­eel­la, hän sa­noo.

Tie­to

Lii­sa Kor­pe­la

Maa­seu­tu­y­rit­tä­jä

Met­sän­hoi­ta­ja, MMM.

Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pe­li­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja.

Etä­met­sä­no­mis­ta­jat ry:n edus­ta­ja MET­SO-seu­ran­ta­työ­ryh­mäs­sä.

Jä­sen Met­sä Grou­pin edus­ta­jis­tos­sa.

Kun­nal­li­sia ja maa­kun­nal­li­sia luot­ta­mus­toi­mia vuo­des­ta 1989 läh­tien.

Työs­ken­nel­lyt Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa ylem­män palk­ka­luo­kan as­sis­tent­ti­na, met­sän­tut­ki­mus­lai­tok­sel­la tut­ki­ja­na sekä kas­vin­tar­kas­tus­toi­mis­tos­sa puu­ta­va­ra­tar­kas­ta­ja­na.

Lue lisää aiheesta