JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lähe­tys­juh­lille kaivataan vapaa­eh­toisia – olisiko sinusta järjes­tys­mie­heksi tai liikennettä ohjaamaan?

Eila Eerola ja Teija Kuuppo rohkaisevat lahtelaisia tulemaan vapaaehtoistyöntekijöiksi Lähetysjuhlille. Kuva: Markku Lehtinen

Eila Eerola ja Teija Kuuppo rohkaisevat lahtelaisia tulemaan vapaaehtoistyöntekijöiksi Lähetysjuhlille. Kuva: Markku Lehtinen

6.3.2020
Markku Lehtinen

Tou­ko­kuun lo­pul­la Lah­den kes­kus­tan täyt­tää Lä­he­tys­juh­lat. Ne ovat kir­kon suu­rin kan­sain­vä­li­sen toi­min­nan ta­pah­tu­ma.

Juh­lien jär­jes­te­lyi­hin tar­vi­taan iso jouk­ko va­paa­eh­toi­sia.

– Hel­poi­ten va­paa­eh­toi­sek­si Lä­he­tys­juh­lil­le voi tul­la si­vus­ton va­paa­eh­tois­työ.fi/lah­ti kaut­ta. Siel­tä löy­tyy tie­dot eri teh­tä­vis­tä sekä voi il­moit­tau­tua va­paa­eh­toi­sek­si. Toi­vom­me­kin, et­tä mah­dol­li­sim­man moni va­paa­eh­toi­sek­si ha­lu­a­va il­moit­tau­tui­si mu­kaan juu­ri tuon si­vus­ton kaut­ta, lä­he­tys­sih­tee­ri Tei­ja Kuup­po ker­too.

Link­ki si­vus­toon löy­tyy myös Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män net­ti­si­vu­jen etu­si­vul­ta.

Hän jat­kaa, et­tä täl­lä het­kel­lä si­vus­tol­ta löy­tyy enin osa va­paa­eh­tois­teh­tä­vis­tä, mut­ta ke­vään mit­taan sin­ne mel­ko var­mas­ti tu­lee vie­lä uu­sia hom­mia.

Va­paa­eh­toi­sia ha­e­taan mo­neen eri teh­tä­vään, ku­ten esi­mer­kik­si pyö­rit­tä­mään Ris­tin­kir­kon kah­vi­laa, eri­lai­siin ra­ken­nus- ja jär­jes­te­ly­töi­hin to­ril­le, lii­ken­teen oh­jaa­mi­seen, jär­jes­tys­mie­hik­si, avus­ta­jia hil­jai­sen huo­neen ru­kous­het­kiin, eri ti­loi­hin ti­la­e­män­tiä ja -isän­tiä, mes­sui­hin avus­ta­jia vaik­ka­pa kan­ta­maan ko­leh­te­ja sekä vä­keä joka kat­soo, et­tä ko­kous­pai­kat ovat siis­tit ja kun­nos­sa.

Tei­ja Kuup­po roh­kai­see tu­le­maan va­paa­eh­toi­sek­si Lä­he­tys­juh­lil­le ihan vain ko­kei­lu­mie­les­sä­kin.

– Ky­sees­sä on vain yh­den vii­kon­lo­pun mit­tai­nen ta­pah­tu­ma, jo­ten hom­miin ei tar­vit­se si­tou­tua sen pi­dem­mäk­si ai­kaa. Mut­ta jos sa­mal­la syt­tyy ki­pi­nä jat­kaa va­paa­eh­toi­se­na seu­ra­kun­nis­sa, niin mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä löy­tyy myös jat­kos­sa, Kuup­po lu­paa.

Ly­him­mil­lään yk­si työ­vuo­ro voi ol­la vain muu­ta­man tun­nin mit­tai­nen.

Yk­sin Ris­tin­kir­kon ala­ker­taan pe­rus­tet­ta­vaan kah­vi­laan tar­vi­taan hom­miin lu­kui­sia kä­si­pa­re­ja.

Kah­vi­lan vas­tuu­hen­ki­lö Ei­la Ee­ro­la ker­too, et­tä kah­vi­la au­ke­aa per­jan­tai­na il­las­ta, on avoin­na koko lau­an­tain ja vie­lä sun­nun­tai­na aa­mus­ta.

Ys­tä­vä hou­kut­te­li Ei­la Ee­ro­lan al­ku­jaan seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­sek­si. Hän aloit­ti Mis­si­o­kau­pas­sa, mut­ta pian hän läh­ti mu­kaan myös mui­hin teh­tä­viin.

– Täs­tä saa it­sel­leen hy­vän mie­len, kun pys­tyy aut­ta­maan toi­sia. Li­säk­si saa teh­dä mie­le­käs­tä työ­tä ja ta­va­ta toi­sia ih­mi­siä, Ei­la Ee­ro­la ker­too.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover