JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Joutjärven seurakunnan kiinteistöjen suntio-vahtimestari Nina Kostiainen vei käytetyt alttarikukat kirkon biojäteastiaan ja niiden kastelusienen sekajätteeseen. Lajittelua on pyritty tehostamaan. Kuva: Teemu Leppänen

Joutjärven seurakunnan kiinteistöjen suntio-vahtimestari Nina Kostiainen vei käytetyt alttarikukat kirkon biojäteastiaan ja niiden kastelusienen sekajätteeseen. Lajittelua on pyritty tehostamaan. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Lahden seura­kun­tien jätemäärä hupeni, mutta poik­keus­vuosi sekoitti tilastoa –"Tilastoon vaikutti monta tekijää"

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa alet­tiin seu­ra­ta tar­kem­min vuo­sit­tai­sia jä­te­mää­riä vuon­na 2019. Seka-, ener­gia- ja bi­o­jät­tei­den mää­rä vä­he­ni vii­me vuon­na.

19.2.2021
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­nat vä­hen­si se­ka­jät­teen mää­rää 15 ton­nil­la vuon­na 2020. Kun vuon­na 2019 se­ka­jä­tet­tä syn­tyi 66 000 ki­loa, vii­me vuon­na se­ka­jät­teen mää­rä oli 51 000 ki­loa.

Jä­te­mää­rän ke­hi­tys­tä Lah­den seu­ra­kun­nis­sa ja sen yh­tei­sis­sä työ­muo­dois­sa on seu­rat­tu tar­kem­min vuo­si­ta­sol­la vuo­des­ta 2019 läh­tien. Se­ka­jä­tein­di­kaat­to­ri ase­tet­tiin nii­den ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan vuo­sil­le 2019–22.

– Tar­koi­tus on ar­vi­oi­da, kuin­ka te­hok­kaas­ti meil­lä la­ji­tel­laan ja py­ri­tään vä­hen­tä­mään jät­tei­den syn­tyä. Se­ka­jät­teen mää­rä vä­he­nee, kun la­jit­te­lu te­hos­tuu, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen.

La­jit­te­le­mat­to­man jät­teen vä­hen­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan vii­me vuon­na siir­ty­nyt ti­las­ton mu­kaan ener­gia- tai bi­o­ja­kei­siin. Myös ener­gi­a­jät­teen mää­rä vä­he­ni 10 ton­nil­la 52 ton­niin ja bi­o­jät­teen mää­rä pu­to­si kuu­del­la ton­nil­la 38 ton­niin.

Joka ta­pauk­ses­sa muu­tos oli oi­ke­an­suun­tai­nen, sil­lä se­ka­jät­teen mää­rä pai­nui al­le ener­gi­a­jät­teen mää­rän.

– Pa­ran­net­ta­vaa toki on vie­lä. Se­ka­jä­tet­tä pi­täi­si tul­la huo­mat­ta­vas­ti ener­gi­a­jä­tet­tä vä­hem­män. Se­ka­jä­tet­tä tu­lee meil­lä vie­lä lii­kaa. In­di­kaat­to­ri mah­dol­lis­taa asi­aan pu­reu­tu­mi­sen ja oi­kei­den toi­men­pi­tei­den te­ke­mi­sen, Ny­kä­nen sa­noo.

Ny­kä­nen ar­vi­oi, et­tä la­jit­te­lu­kin var­mas­ti te­hos­tui vii­me vuon­na, mut­ta jä­te­mää­rien pie­nen­ty­mis­tä se­lit­tää kui­ten­kin muut­kin te­ki­jät. Se­ka­jä­te­as­ti­oi­den tyh­jen­nys­vä­le­jä har­ven­net­tiin, as­ti­a­ko­ko­ja pie­nen­net­tiin ja ko­ro­na­vuo­den py­säyt­tä­mä lä­hi­toi­min­ta vä­hen­si seu­ra­kun­tien kiin­teis­töil­lä syn­ty­vän jät­teen mää­rää.

–  La­jit­te­lu on tie­tys­ti tär­ke­ää, mut­ta oi­kea as­ti­a­ko­ko ja tyh­jen­nys­vä­li ovat vä­hin­tään yh­tä tär­kei­tä. Se­ka­jät­teen mää­rä näyt­tää to­del­li­suut­ta suu­rem­mal­ta, jos as­ti­oi­ta tyh­jen­ne­tään va­jai­na. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä jä­te­huol­to­fir­mat ti­las­toi­vat ole­tuk­se­na, et­tä as­ti­at ovat tyh­jen­net­tä­es­sä täyn­nä, Ny­kä­nen sa­noo.

– Oi­kea tyh­jen­nys­vä­li löy­tyy ko­kei­le­mal­la ja ai­om­me­kin teh­dä sitä tänä vuon­na en­tis­tä enem­män. Jos as­tia ei ala pur­su­ta har­vem­mal­la tyh­jen­nys­vä­lil­lä, suun­ta on oi­kea.

Hau­taus­mai­den osal­ta jä­te­mää­rä­tie­dot ovat Ny­kä­sen mu­kaan tar­kal­leen oi­ke­at, sil­lä jät­teet vie­dään it­se kuor­ma-au­tol­la Ku­ja­lan jä­te­a­se­mal­le, jos­sa au­to pun­ni­taan kuor­man kans­sa ja il­man.

Vii­me vuon­na Ah­ti­a­las­sa se­ka­jät­teen tyh­jen­nys­vä­li har­ven­net­tiin kah­des­ta vii­kos­ta nel­jään viik­koon.

Jout­jär­ven ja Lau­neen kir­koil­la sekä Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa yk­si 660 lit­ran se­ka­jä­te­as­tia vaih­det­tiin 330-lit­rai­sek­si tyh­jen­nys­vä­lin py­sy­es­sä en­nal­laan.

Met­sä­pel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dil­la har­ven­net­tiin se­ka­jät­teen tyh­jen­nys­vä­liä. Ren­ko­mä­en seu­ra­kun­ta­ko­dil­la pie­nen­net­tiin bio- ja se­ka­jä­te­as­ti­oi­den ko­koa. Sal­paus­se­län kir­kol­la pie­nen­net­tiin se­ka­jät­teen as­ti­a­ko­koa.

Tyh­jen­nys­vä­lien har­ven­ta­mi­nen on­nis­tui vii­me vuon­na osit­tain toi­min­taa ra­joit­ta­neen ko­ro­nan vuok­si, jo­ten vas­ta nor­maa­li­o­lot näyt­tä­vät oi­ke­am­min jä­te­mää­rien ke­hi­tyk­sen.

Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­jen sun­tio-vah­ti­mes­ta­ri Nina Kos­ti­ai­nen ker­too, et­tä la­jit­te­lua on py­rit­ty te­hos­ta­maan.

– Sen on­nis­tu­mi­ses­sa on tär­kein­tä, et­tä kiin­teis­tön käyt­tä­jiä opas­te­taan hy­vin la­jit­te­lus­sa ja et­tä as­ti­oi­hin on mer­kit­ty sel­ke­äs­ti, mitä jä­tet­tä nii­hin saa lait­taa, Kos­ti­ai­nen ar­vi­oi.

Vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na ros­ka-as­ti­oi­hin vie­tä­vä­nä oli muun mu­as­sa bi­o­ros­ka­pus­si, ker­ma­vaah­to­pul­lo sekä alt­ta­ri­ku­kat ja nii­den kas­te­lu­sie­ni.

– Olen tar­kis­ta­nut kuk­ka­kau­pas­ta, et­tä kuk­kien kas­te­lu­sie­ni kuu­luu se­ka­jät­tee­seen. Ku­kat me­ne­vät bi­o­jät­tee­seen.

Kir­kon ta­ka­pi­hal­la ole­vas­sa ros­ka­ka­tok­ses­sa on li­säk­si ener­gia-, pa­pe­ri- ja pah­vin­ke­räys­laa­ti­kot. Lasi- ja me­tal­li­jät­teet vie­dään lä­him­pään ke­räys­pis­tee­seen.

Li­säk­si kir­kon etu­pi­han park­ki­pai­kal­la on nuo­ri­so­toi­min­nan käy­tös­sä ole­vat ener­gia- ja se­ka­jä­te­a­si­at. Ko­ro­na­sul­ku on ra­joit­ta­nut nii­den tar­vet­ta, jo­ten nyt hel­mi­kuus­sa Kos­ti­ai­nen har­ven­nut­ti Ny­kä­sen kans­sa nii­den tyh­jen­nys­vä­lin vii­kos­ta kah­teen.

Lah­den seu­ra­kun­tien os­to­pal­ve­lu­na teh­tä­vien jä­te­kul­je­tuk­sien pääs­töt on hii­li­kom­pen­soi­tu Nas­to­laa lu­kuun ot­ta­mat­ta vii­me vuo­den tou­ko­kuus­ta läh­tien.

Lue lisää aiheesta