JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seura­kun­ta­yh­tymä teki 1,5 miljoonan euron tuloksen

Hallintojohtaja Pasi Mäkelä esitteli torstaina Lahden yhteiselle kirkkoneuvostolle reilusti ylijäämäisen tuloksen vuodelta 2019.

Hallintojohtaja Pasi Mäkelä esitteli torstaina Lahden yhteiselle kirkkoneuvostolle reilusti ylijäämäisen tuloksen vuodelta 2019.

Markus Luukkonen

16.3.2020
Luukkonen Markus

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä teki vii­me vuon­na 1,5 mil­joo­nan eu­ron tu­lok­sen. Tu­los muo­dos­tui pää­a­si­as­sa ra­hoi­tus­tuo­tois­ta: si­joi­tuk­set tuot­ti­vat 1,1 mil­joo­naa eu­roa, eli huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min kuin vuon­na 2018. Li­säk­si ker­ta­luon­toi­se­na erä­nä py­sy­vien vas­taa­vien myyn­neis­tä ker­tyi 154 000 eu­roa.

Kir­kol­lis­ve­ro­tuot­toa ker­tyi 18,2 mil­joo­naa eu­roa, ja in­ves­toin­te­ja teh­tiin 1,5 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Lai­no­ja oli vuo­den­vaih­tees­sa 3,1 milj. eu­roa. Jä­sen­mää­rä pie­ne­ni 1,7 pro­sen­til­la, ja vuo­den 2020 al­ka­es­sa kirk­koon kuu­lui 65,2 pro­sent­tia lah­te­lai­sis­ta.

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to hy­väk­syi tors­tai­na vuo­den 2019 ti­lin­pää­tök­sen. Ti­lin­pää­tös ete­nee vie­lä huh­ti­kuus­sa kirk­ko­val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si.

Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti myös pit­kän kes­kus­te­lun ja ää­nes­tyk­sen jäl­keen ää­nin 6–4 hy­väk­syä hal­lin­to­joh­ta­ja Pasi Mä­ke­län esi­tyk­sen, jon­ka mu­kaan kirk­ko­val­tuus­tos­sa teh­ty aloi­te yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­toi­mi­kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­ta jä­te­tään rau­ke­a­maan.

Kirs­ti Vaa­ran te­ke­mäs­sä ja 9 muun kirk­ko­val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa eh­do­tet­tiin uut­ta toi­mie­lin­tä, jos­sa poh­dit­tai­siin ih­mi­soi­keus-, yh­den­ver­tai­suus- ja saa­vu­tet­ta­vuus­ky­sy­myk­siä. Mä­ke­lä pi­tää toi­mi­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta on­gel­mal­li­se­na hal­lin­non ke­ven­tä­mi­seen ja eri­tyi­ses­ti toi­mi­val­taan liit­ty­vien te­ki­jöi­den vuok­si.

Tä­mä­kin asia ete­nee huh­ti­kuus­sa kirk­ko­val­tuus­toon.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover