JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Raamattu kulkee aina Orvokki Verhon mukana. Virsikirjan hän lainasi messua varten Nastolan kirkosta. Verho on seurannut jumalanpalveluksia korona-aikaan etäyhteyksin ja oli tyytyväinen päästyään pitkän tauon jälkeen kuulemaan sanaa kirkkoon. Kuva: Markku Lehtinen

Raamattu kulkee aina Orvokki Verhon mukana. Virsikirjan hän lainasi messua varten Nastolan kirkosta. Verho on seurannut jumalanpalveluksia korona-aikaan etäyhteyksin ja oli tyytyväinen päästyään pitkän tauon jälkeen kuulemaan sanaa kirkkoon. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seura­kun­nissa pääsi sunnuntaina kirkkoon – "Mukavalta tuntui olla läsnä"

Or­vok­ki Ver­ho osal­lis­tui Nas­to­lan kir­kos­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen, jon­ka osa­not­ta­ja­mää­rää oli ra­joi­tet­tu ko­ro­na­tau­din ta­kia. Ver­hon mu­kaan pa­kol­li­nen en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen oli­si voi­nut käy­dä su­ju­vam­min­kin.

24.2.2021
Janne Urpunen

Lah­den seu­ra­kun­nat ava­si­vat ju­ma­lan­pal­ve­luk­si­aan ra­joi­te­tus­ti vii­me vii­kol­la. En­sim­mäi­se­nä paas­to­na­jan sun­nun­tai­na esi­mer­kik­si Nas­to­lan kir­kos­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen ja eh­tool­li­sel­le osal­lis­tui noin 10 en­nak­koon il­moit­tau­tu­nut­ta. Or­vok­ki Ver­ho oli yk­si osa­not­ta­jis­ta.

– En muis­ta­kaan mil­loin olen vii­mek­si ol­lut kir­kos­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa, kun tämä tau­ko on ol­lut niin pit­kä. Mu­ka­val­ta tun­tui ol­la läs­nä. Täs­tä saa voi­mia ar­keen. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen osal­lis­tu­mi­nen vir­voit­taa us­koa ja vah­vis­taa yh­teyt­tä mui­hin seu­ra­kun­ta­lai­siin. Har­mi, et­tei kirk­ko­kah­veil­le pääs­ty, Ver­ho ker­toi.

Hän oli tyy­ty­väi­nen mes­sun to­teu­tuk­seen.

– Ei mi­tään va­lit­ta­mis­ta. Olen kuun­nel­lut ja seu­ran­nut ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ko­ro­na-ai­kaan eri seu­ra­kun­nis­ta. Tar­jon­taa on ol­lut hy­vin, mut­ta vie­lä pa­rem­pi, kun pää­see kirk­koon. Ai­na py­rin ole­maan läs­nä, kun se on mah­dol­lis­ta, vaik­ka Ju­ma­la ei ole­kaan mi­hin­kään ra­ken­nuk­seen si­dot­tu.

Mes­suun il­moit­tau­tu­mi­nen ei käy­nyt ai­van kit­kat­ta.

– Tun­tui, et­tei oi­kein ku­kaan tien­nyt, kuin­ka me­ne­tel­lään, mut­ta sain it­se­ni il­moi­tet­tua. Ys­tä­vä­ni ei pääs­syt tu­le­maan, kun ei eh­ti­nyt il­moit­tau­tua. Hän toi­voo, et­tä il­moit­tau­tua voi­si myö­hem­min kuin per­jan­tai­na puo­leen­päi­vään men­nes­sä.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sien avaa­mis­ta on ky­sel­ty ja odo­tet­tu har­taas­ti.

– Jot­kut ky­sy­jät ovat ol­leet jo vä­hän är­ty­nei­tä, kun on mui­ta ti­lo­ja, jois­sa voi ko­koon­tua, mut­ta ei kirk­koon, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män val­mius­pääl­lik­kö, Nas­to­lan kirk­ko­her­ra Kari Es­ke­li­nen sa­noo.

Val­mius­pääl­lik­kö on huo­man­nut, et­tä tais­te­lu­vä­sy­mys al­kaa vai­va­ta niin seu­ra­kun­ta­lai­sia kuin seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä­kin, mut­ta vie­lä pi­täi­si jak­saa.

– Ko­vas­ti odo­te­taan ro­ko­tus­ten myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia. Va­loa tun­ne­lin pääs­sä on nä­ky­vis­sä, mut­ta odot­ta­van ai­ka on pit­kä. Pa­rem­paan suun­taan ol­laan me­nos­sa kai­kes­ta ha­ja­nai­suu­des­ta huo­li­mat­ta, mitä tä­hän ko­ro­nan kä­sit­te­lyyn liit­tyy.

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa seu­ra­taan ko­ro­na­tau­din ete­ne­mis­tä ja nou­da­te­taan tar­kas­ti Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­tiyh­ty­män ja alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton oh­jeis­tuk­sia. Ti­lan­ne voi muut­tua no­pe­as­ti­kin.

Lah­den ra­joi­tet­tu mal­li on suun­ni­tel­tu yh­teis­työs­sä Mik­ke­lin piis­pa Sep­po Häk­ki­sen kans­sa. Sii­nä kirk­koon tu­li­jat ja­e­taan, mu­kaan lu­kien ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten toi­mit­ta­jat, enin­tään kym­me­nen hen­ki­lön osas­toi­hin. Osas­tot käyt­tä­vät omia si­sään­käyn­te­jä, ei­kä osas­tos­ta toi­seen lii­ku­ta mis­sään vai­hees­sa ti­lai­suut­ta. Per­he­kun­tien vä­lil­lä nou­da­te­taan kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä. Myös eh­tool­li­nen ja­e­taan osas­toit­tain ja tur­va­vä­lein. Hen­gi­tys­suo­jai­mia käy­te­tään kai­kis­sa si­sä­ti­lois­sa.

Mes­suun mie­li­vän on il­moit­tau­dut­ta­va en­nak­koon seu­ra­kun­ta­toi­mis­ton yh­tei­seen pal­ve­lu­nu­me­roon 044 7194 629. Nu­me­ros­sa pal­vel­laan maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 9–15 ja per­jan­tai­sin kel­lo 9–12.

Il­moit­tau­tu­es­sa ker­ro­taan nimi ja pu­he­lin­nu­me­ro sekä tie­to, mi­hin kirk­koon ha­lu­aa men­nä. Il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä seu­ra­kun­ta­lai­nen saa tie­don, mi­hin osas­toon hä­net kir­kos­sa si­joi­te­taan.

Ris­tin­kirk­koon ote­taan kor­kein­taan 50, Lau­neen kirk­koon 40, Jout­jär­ven kirk­koon 30, Nas­to­lan kirk­koon 20 sekä Muk­ku­lan ja Sal­paus­se­län kirk­koi­hin ja Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­tiin 10 hen­ki­löä.

Mi­kä­li mes­sut täyt­ty­vät, kir­kois­sa jär­jes­te­tään li­säk­si ly­hyi­tä eh­tool­lis­har­tauk­sia. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia voi edel­leen seu­ra­ta myös Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la sekä pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien some-ti­leil­lä.

Lue lisää aiheesta