JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lahden seurakuntien uusi ilme näkyy esimerkiksi katukuvassa kaikille lahtelaisille. Mainosteippausyrityksen Joonas Arvelinin ja Heikki Arvelin asensivat uutta tunnuslausetta seurakunnan pakettiautoon. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntien uusi ilme näkyy esimerkiksi katukuvassa kaikille lahtelaisille. Mainosteippausyrityksen Joonas Arvelinin ja Heikki Arvelin asensivat uutta tunnuslausetta seurakunnan pakettiautoon. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Lahden seurakunnat uusi brändi-ilmeensä – mitä se tarkoittaa?

Seu­ra­kun­ta­lais­ten ja työ­te­ki­jöi­den pa­lau­te nä­kyy vah­vas­ti sii­nä, mil­tä Lah­den seu­ra­kun­tien vies­tin­tä jat­kos­sa näyt­tää.

6.2.2021
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­nat on jul­kais­sut uu­den vi­su­aa­li­sen il­meen­sä, joka nä­kyy vai­heit­tain tam­mi–hel­mi­kuus­ta al­ka­en seu­ra­kun­tien vies­tin­näs­sä, kiin­teis­töis­sä, asi­a­kas­ma­te­ri­aa­leis­sa ja tar­vik­keis­sa.

Uu­dis­tuk­ses­sa käyt­töön tu­lee yh­teen­sä 10 vä­riä, uu­det fon­tit sekä uu­den­lai­sia graa­fi­sia ele­ment­te­jä.

– Il­meem­me on ol­lut mel­ko yleis­luon­toi­nen, ei­kä ole vas­tan­nut ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­siin. Tä­män vuok­si oli tar­peel­lis­ta teh­dä ko­ko­nai­suu­dis­tus, jos­sa mie­ti­tään il­meen pe­ru­se­le­men­tit uu­des­taan, ker­too Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vies­tin­tä­pääl­lik­kö Mar­kus Luuk­ko­nen.

Uu­sit­tu brän­di-il­me si­säl­tää pal­jon uut­ta, mut­ta myös tun­nis­tet­ta­van van­haa.

Pro­fes­so­ri Kyös­ti Va­rik­sen vuon­na 1990 suun­nit­te­le­mas­ta laa­duk­kaas­ta ja kir­kon ydin­vies­tin si­säl­tä­väs­tä ris­ti­tun­nuk­ses­ta ei luo­vut­tu. Sen si­jaan sen vih­reä väri kir­kas­tet­tiin.

Toi­nen seu­ra­kun­tien pää­vä­ri on jat­kos­sa vi­o­let­ti.

– Vi­o­let­ti on pe­rin­tei­ses­ti kir­kol­li­nen väri, mut­ta har­voin or­ga­ni­saa­ti­oi­den käy­tös­sä. Vih­re­än ja vi­o­le­tin yh­dis­tel­mäl­lä ero­tum­me, kun Lah­des­sa or­ga­ni­saa­ti­ot käyt­tä­vät ai­ka ylei­ses­ti si­nis­tä, Luuk­ko­nen ar­vi­oi.

Ny­ky­ai­kai­seen tyy­liin jat­kos­sa näh­dään lo­gon vä­ri­tyk­sel­lä lei­kit­te­lyä en­tis­tä enem­män esi­mer­kik­si some-si­säl­löis­sä niin sa­not­tu­jen ne­ga­tii­vi­vä­ri­poh­jien avul­la.

– Toi­ve raik­kais­ta erot­tu­vis­ta vä­reis­tä tuli eri työ­yk­si­köis­täm­me, jot­ka voi­vat ha­lu­tes­saan pai­not­taa eri vä­re­jä. Se mah­dol­lis­taa so­pi­van vies­tin­nän eri koh­de­ryh­mil­le. Vaik­ka vä­re­jä on usei­ta, ne muo­dos­ta­vat eh­jän ko­ko­nai­suu­den.

Useil­le tu­tus­ta Mart­ti-ni­mi­ses­tä fon­tis­ta luo­vut­tiin, ja en­si­si­jai­sek­si fon­tik­si va­lit­tiin help­po­lu­kui­nen ja sel­keä Sour­ce Sans Pro, mikä pa­ran­taa myös teks­tin saa­vu­tet­ta­vuut­ta.

Il­meen muu­tos on osa Lah­den seu­ra­kun­tien stra­te­gis­ta ke­hit­tä­mis­tä ja brän­din ra­ken­ta­mis­ta, jos­sa mie­ti­tään min­kä oloi­sen ja mil­lä ta­val­la pu­hut­te­le­van seu­ra­kun­nan kans­sa lah­te­lai­set ja seu­ra­kun­ta­lai­set saa­vat ol­la te­ke­mis­sä.

– Ta­voit­tee­na on ol­lut luo­da ajan­mu­kai­nen, kiin­nos­ta­va ja kris­til­li­sel­le or­ga­ni­saa­ti­ol­le so­vel­tu­va il­me, joka erot­tuu eduk­seen kau­pun­ki­ku­vas­sa ja pai­kal­li­sis­sa me­di­ois­sa sekä he­rät­tää imua Lah­den seu­ra­kun­tien toi­min­taan, Luuk­ko­nen ker­too.

Vii­den pai­kal­lis­seu­ra­kun­nan muo­dos­ta­mas­ta yh­ty­mäs­tä käy­te­tään jat­kos­sa joh­don­mu­kai­ses­ti ni­meä Lah­den seu­ra­kun­nat.

– Il­mai­su on yti­me­käs, dy­naa­mi­nen ja viit­taa enem­män toi­min­taan. Yh­ty­mä-sana viit­taa enem­män hal­lin­nol­li­seen ra­ken­tee­seen.

Il­meen uu­dis­ta­mi­seen osal­lis­tui Lah­den seu­ra­kun­tien pro­jek­ti­ryh­mä ja sen vas­ta­pa­ri­na mai­nos­toi­mis­to KMG Tu­run pro­jek­ti­hen­ki­löt.

Li­säk­si osal­lis­tet­tiin seu­ra­kun­ta­lai­sia ja seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä. Esi­mer­kik­si syk­syl­lä jär­jes­tet­tyyn asi­a­ka­sym­mär­rys­ky­se­lyyn tuli run­saas­ti vas­tauk­sia 155 seu­ra­kun­tai­sel­ta ja 70 työn­te­ki­jäl­tä.

– Vas­taus­ten pe­rus­teel­la moni poh­ti suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la näi­tä asi­oi­ta ja saim­me hy­viä vas­tauk­sia. Ky­se­lyyn osal­lis­tu­neil­la oli ai­ka vah­va­kin vai­ku­tus lop­pu­tu­lok­seen.

Esi­mer­kik­si seu­ra­kun­tien py­sy­vään käyt­töön tu­le­vis­ta vii­des­tä joh­to­lau­sees­ta kol­me kuu­lui ky­se­lyn me­nes­ty­jiin. Lau­seet ovat Mu­ka­na tär­keis­sä het­kis­sä, Sa­man tai­vaan al­la ja Yh­tei­sel­lä tiel­lä.

– On mie­len­kiin­tois­ta, et­tä ne oli­vat kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä suo­si­tuim­mat tun­nus­lau­seet.

Lue lisää aiheesta