JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kirsi ja Marko Piittala veivät isos­kou­lu­tuksen Lähi-itään

Nas­to­lan seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­he­tit ja­koi­vat osaa­mis­taan kris­til­lis­ten kou­lu­jen joh­ta­juus­kou­lu­tuk­sen ja seu­ra­kun­tien isos­kou­lu­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­sek­si Is­ra­e­lis­sa ja Pa­les­tii­na­lai­sa­lu­eil­la.

28.5.2020
Iina Matikainen

Mitä ta­pah­tuu, kun Suo­men Lä­he­tys­seu­ra lä­het­tää kak­si asi­an­tun­ti­jaa työ­a­lu­eel­le te­ke­mään uu­sia avauk­sia? Par­haim­mil­laan sii­tä keh­key­tyy kump­pa­ni­ver­kos­to, jon­ka kans­sa ke­hi­te­tään uut­ta ja vai­kut­ta­vaa toi­min­taa.

Näin kävi, kun nuo­ri­so­työn ja kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat Kir­si ja Mar­ko Piit­ta­la läh­ti­vät töi­hin Is­ra­e­liin ja Pa­les­tii­na­lai­sa­lu­eil­le. Aluk­si tär­keä roo­li oli työ­ka­ve­ril­la, joka loi kon­tak­te­ja huo­mi­oi­den jo syn­ty­neet yh­tey­det ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä tun­nis­te­tut tar­peet.

– Täs­sä kult­tuu­ris­sa on tär­ke­ää tun­tea ih­mi­set, et­tä läh­tee joku toi­mi­maan. Kol­le­gam­me, di­a­ko­ni ja työ­noh­jaa­ja Sari-Jo­han­na Kuit­ti­lo tu­tus­tut­ti mei­dät pai­kal­li­siin. Näil­lä kon­tak­teil­la hy­pät­tiin mo­nen as­ke­leen yli, ker­to­vat Kir­si ja Mar­ko Piit­ta­la työn al­ku­vai­heis­ta.

Is­ra­e­lis­ta tänä ke­vää­nä Suo­meen pa­lan­neet Piit­ta­lat ovat Nas­to­lan seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­het­te­jä.

Kun lä­he­tys­työs­sä ol­laan luo­mas­sa uut­ta, ta­voit­tee­na­set­te­lu ja pro­ses­sin ete­ne­mi­nen edel­lyt­tä­vät toi­min­ta­ym­pä­ris­tön tar­pei­den ja siel­lä vai­kut­ta­vien vah­vuuk­sien esiin tuo­mis­ta. Lu­ki­oi­käi­sil­le suun­na­tun kol­mi­vuo­ti­sen joh­ta­juu­soh­jel­man tee­mat nou­si­vat esil­le kes­kus­te­luis­sa kou­lu­jen so­si­aa­li­oh­jaa­jien ja opet­ta­jien kans­sa.

Kir­si koki, et­tä työ on me­nos­sa oi­ke­aan suun­taan, kun pai­kal­li­sel­ta kump­pa­nil­ta al­koi tul­la ide­oi­ta. Mar­ko pu­huu yh­teis­työs­tä ka­kun lei­po­mi­se­na:

– Pää­sim­me yh­des­sä lei­po­maan kak­kua kon­teks­tin eh­doil­la ja sen nä­kö­kul­mis­ta, em­me tuon­ti­ta­va­ra­na.

– Poh­jois-Is­ra­e­lis­sa si­jait­se­van Mi’ily­an Not­re Da­men kou­lu toi­mi tär­ke­ä­nä taus­ta­tu­ke­na. Kun kou­lun reh­to­ri Ey­ad kävi esit­te­le­mäs­sä oman kou­lun­sa joh­ta­juu­soh­jel­maa Pa­les­tii­nan puo­lel­la mei­dän kump­pa­nuus­kou­luis­sam­me, kou­luil­la vah­vis­tui aja­tus, et­tä tämä voi­si toi­mia.

Kah­den ja puo­len vuo­den mit­tai­sen työ­kau­den ai­ka­na vah­vis­tet­tiin myös seu­ra­kun­tien nuo­ri­so­työ­tä. Luo­tiin isos­kou­lu­tu­soh­jel­ma, jos­sa nuo­ret pää­se­vät toi­mi­maan ja kan­ta­maan vas­tuu­ta seu­ra­kun­nis­saan. Työ­tä teh­tiin Jor­da­ni­an ja Py­hän maan lu­te­ri­lai­sen kir­kon Je­ru­sa­le­min seu­ra­kun­nan kans­sa sekä hep­re­an­kie­li­sen ka­to­li­sen fi­lip­pii­ni­läis­seu­ra­kun­nan kans­sa. Jäl­kim­mäis­ten koh­dal­la tär­ke­äk­si asi­ak­si muo­dos­tui maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten kris­til­li­sen iden­ti­tee­tin tu­ke­mi­nen ja hei­dän lin­kit­tä­mi­sen­sä yh­teen pai­kal­lis­ten pa­les­tii­na­lais­taus­tais­ten kris­tit­ty­jen kans­sa.

– Nuo­ris­sa on voi­ma­va­raa aja­tel­la asi­at uu­del­la ta­val­la ja heil­lä on edel­leen toi­vo sii­tä, et­tä maa­il­ma muut­tuu pa­rem­mak­si, Kir­si to­te­aa. Ym­pä­ris­tös­sä, jos­sa vas­tak­kai­na­set­te­lut ja en­nak­ko­luu­lot nä­ky­vät jat­ku­va­na konf­lik­ti­na, on tär­ke­ää osa­ta kat­soa asi­oi­ta uu­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta.

Kir­si ja Mar­ko Piit­ta­la ker­to­vat ter­vei­siä Je­ru­sa­le­mis­ta Pi­sa­ra-har­tau­des­sa Yle TV1:ssä 13.6. klo 13.35 ja uu­sin­ta­na 16.6. klo 9.50.

Kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee Suo­men Lä­he­tys­seu­ran alu­e­tie­dot­ta­ja­na Lähi-idäs­sä.

Lue lisää aiheesta