JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to luo­pui­si vä­hin­tään 1 800 ne­li­ös­tä. Pa­das­jo­el­la edes­sä oli­si mit­ta­va ti­lo­jen ke­hi­tys­työ.

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

4.11.2020
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan uu­si kiin­teis­töst­ra­te­gia on ai­heut­ta­nut ää­ne­käs­tä jul­kis­ta kes­kus­te­lua Pa­das­jo­el­la, jota kos­kee stra­te­gi­an pi­sin lis­ta kriit­ti­ses­ti tar­kas­tel­ta­via kiin­teis­tö­jä.

Kirk­ko­neu­vos­ton jo hy­väk­sy­mäs­sä stra­te­gi­as­sa luo­pu­mis­ta har­ki­taan Pap­pi­lan pää­ra­ken­nuk­ses­ta, sau­nas­ta ja na­ve­tas­ta sekä Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ta­los­ta ja Särs­jär­ven lei­ri­kes­kuk­ses­ta. Tämä he­rät­tää häm­men­nys­tä seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa.

Kat­ri Sun­te­la käyt­tää kol­me­vuo­ti­as­ta Valt­te­ri-poi­kaan­sa kak­si ker­taa vii­kos­sa seu­ra­kun­ta­ta­lon ker­hos­sa.

– Tämä on lap­si­per­heil­le ja van­hem­mil­le ih­mi­sil­le tär­keä ko­koon­tu­mis- ja har­ras­tus­paik­ka. Mikä tääl­lä oli­si se vaih­to­eh­to? En ym­mär­rä, mik­si ra­ken­nus on lo­pe­tu­su­han al­la.

Use­am­man lap­sen äi­ti Ma­ria Tai­pa­le sa­noo, et­tä seu­ra­kun­ta­ta­los­ta luo­pu­mi­nen oli­si iso me­ne­tys var­sin­kin juh­la­ti­la­na.

Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen myön­tää, et­tei seu­ra­kun­ta ole on­nis­tu­nut vies­ti­mään, et­tä toi­min­ta ai­o­taan tur­va­ta myös jat­kos­sa.

– Em­me ole osan­neet vies­tiä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta ja sii­tä, et­tä jos­ta­kin kiin­teis­tös­tä luo­pu­es­sam­me py­rim­me löy­tä­mään kor­vaa­vat ti­lat tai ta­vat toi­mia.

Kappeliseurakunnan työhuoneiden lisäksi Pappilan päärakennuksessa on tällä hetkellä diakoniatyön vastaanottotoimintaa. Taustalla näkyvässä punaisessa Pikku Pappilassa on kolme vuokra-asuntoa, ja rakennus on kiinteistöstrategiassa kehitettävien rakennusten listalla. Kuva: Teemu Leppänen

Kappeliseurakunnan työhuoneiden lisäksi Pappilan päärakennuksessa on tällä hetkellä diakoniatyön vastaanottotoimintaa. Taustalla näkyvässä punaisessa Pikku Pappilassa on kolme vuokra-asuntoa, ja rakennus on kiinteistöstrategiassa kehitettävien rakennusten listalla. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Kor­vaa­vis­ta ti­lois­ta kap­pe­li­seu­ra­kun­nan toi­min­nan yl­lä­pi­tä­mi­sek­si Pa­das­jo­el­la on täs­sä vai­hees­sa alus­ta­via aja­tuk­sia. Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko ker­too, et­tä seu­ra­kun­ta­ko­din ym­pä­ris­tös­sä ole­vaa alu­et­ta voi­si ke­hit­tää yh­teis­työs­sä kun­nan kans­sa.

Se voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si asuin­ra­ken­nus­kaa­vaa ja -ra­ken­ta­mis­ta, jos­sa kiin­te­äs­ti tai erik­seen ra­ken­ta­mal­la alu­eel­le tu­li­si toi­mi­ti­la seu­ra­kun­nan käyt­töön yh­teis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Muut­to­tap­pi­o­paik­ka­kun­nal­la tu­lee ol­la re­a­lis­ti, mut­ta Kok­ko nos­taa esil­le, et­tä esi­mer­kik­si Yli­vies­kas­sa täl­lais­ta elin­voi­maa li­sää­vää ke­hi­tys­työ­tä on teh­ty.

– Mei­dän tu­lee ol­la he­reil­lä, tut­kia näi­tä sig­naa­le­ja mah­dol­li­suuk­sil­le ja kuun­nel­la myös lii­ke-elä­män edus­ta­jia.

Pappilan rantasauna Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Pappilan rantasauna Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Kirk­ko­val­tuus­to jät­ti Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an yk­si­mie­li­ses­ti pöy­däl­le vii­me ko­kouk­ses­saan, ja sen kä­sit­te­ly jat­kuu seu­raa­vak­si kiin­teis­tö­se­mi­naa­ris­sa 14. mar­ras­kuu­ta.

Kiin­teis­tö­a­si­oi­ta pää­se­vät poh­ti­maan ryh­mä­töis­sä se­mi­naa­riin osal­lis­tu­vat kirk­ko­val­tuu­te­tut, joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat, kap­pa­lai­set sekä kap­pe­li­neu­vos­to­jen pu­heen­joh­ta­jat. Se­mi­naa­riin on pyy­det­ty pu­heen­vuo­ro myös Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­tä, joka se­kin on ai­keis­sa vä­hen­tää kiin­teis­tö­jään. Li­säk­si pu­heen­vuo­ron saa­vat Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan työ­a­lo­jen esi­mie­het muun mu­as­sa lei­ri­kes­kus­toi­min­nas­ta, nuo­ri­so­työs­tä ja di­a­ko­ni­as­ta.

– Kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suus vah­vis­taa tu­le­vaa pää­tök­sen­te­koa. Vaik­ka kiin­teis­tö­työ­ryh­mä oli teh­nyt hy­vää, pe­rus­teel­lis­ta työ­tä ja hy­vän eh­do­tuk­sen, niin sii­tä ei eh­dit­ty riit­tä­väs­ti käy­dä kes­kus­te­lua. En­nen kaik­kea täy­tyy toi­voa, et­tä tä­hän laa­jas­ti si­tou­du­taan ja se pää­tös on huo­lel­li­ses­ti har­kit­tu, mikä se sit­ten on­kin, sa­noo esi­tyk­sen pöy­däl­le jät­tä­mi­ses­tä teh­nyt val­tuu­tet­tu, hol­lo­la­lai­nen, Pent­ti Lam­pi.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­se­mi­naa­ri strii­ma­taan 14.11. seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-si­vuil­la. Oh­jel­ma al­kaa klo 9.20.

Pappilan navatta Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Pappilan navatta Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gia 2021–25

1 Ta­voi­te on nos­taa toi­mi­ti­lo­jen käyt­tö­as­tet­ta pa­rem­mak­si. Tämä teh­täi­siin luo­pu­mal­la vä­häi­sel­lä seu­ra­kun­nal­li­sel­la käy­töl­lä ole­vis­ta toi­mi­ti­lois­ta sekä ke­hit­tä­mäl­lä ti­lo­jen yh­teis­käyt­töä ja ulos­vuok­raa­mis­ta. Li­säk­si ta­voit­tee­na on te­hos­taa ener­gi­an­käyt­töä ja vä­hen­tää kor­jaus­vel­kaa. Maa-alu­ei­den ar­voa py­ri­tään kas­vat­ta­maan kaa­voi­tuk­sel­la.

2 Ra­ken­nus­ten yl­lä­pi­toon ku­luu Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa yh­teen­sä mil­joo­na eu­roa vuo­des­sa. Suo­raan luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­la on yli 1 800 ne­li­ö­tä, mikä toi­si noin 95 000 eu­ron sääs­töt. Lis­tal­la ovat Kuh­mois­ten Ve­lis­jär­ven lei­ri­kes­kus, Kär­kö­län kir­kon va­ras­to­ra­ken­nus ja Au­rin­ko­kul­man ko­koon­tu­mis­ti­la, Hä­meen­kos­ken Lei­ri­ma­ja ja Koy Kos­ken­rait­ti, Hol­lo­lan Vir­kis­ty­sa­lue ja Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­ti.

3 Luo­pu­mis­ta har­ki­taan Pa­das­jo­en li­säk­si näis­tä: As Oy Su­vi­la Kuh­moi­sis­sa, Mis­si­o­kam­ma­ri Hol­lo­las­sa sekä Kal­li­o­pir­tin lei­ri­kes­kus Kär­kö­läs­sä.

Lue lisää aiheesta

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
4.11.2020

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
14.10.2020

Hollolan kiin­teis­töst­ra­te­gi­assa otettiin aikalisä – valtuusto jätti asian pöydälle

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Uutiset
13.10.2020

Lahden luovu­tet­ta­vien listalla tois­ta­kym­mentä kohdetta, etupäässä seura­kun­ta­ta­loja ja leiri­paik­koja – katso kuvat

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
24.9.2020

Hollolan seurakunnan tiloihin esitetään reippaita vähennyksiä – vaikutukset tuntuvat myös Kärkölässä, Kuhmoisissa ja Padasjoella

Uutiset
29.6.2020

"Joutjärven kirkosta ei olla luopumassa" – kiin­teis­töjen karsimiseen tähtäävä selvitystyö on Lahden seura­kun­nissa puolimatkan krouvissa

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover