JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to luo­pui­si vä­hin­tään 1 800 ne­li­ös­tä. Pa­das­jo­el­la edes­sä oli­si mit­ta­va ti­lo­jen ke­hi­tys­työ.

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

4.11.2020
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan uu­si kiin­teis­töst­ra­te­gia on ai­heut­ta­nut ää­ne­käs­tä jul­kis­ta kes­kus­te­lua Pa­das­jo­el­la, jota kos­kee stra­te­gi­an pi­sin lis­ta kriit­ti­ses­ti tar­kas­tel­ta­via kiin­teis­tö­jä.

Kirk­ko­neu­vos­ton jo hy­väk­sy­mäs­sä stra­te­gi­as­sa luo­pu­mis­ta har­ki­taan Pap­pi­lan pää­ra­ken­nuk­ses­ta, sau­nas­ta ja na­ve­tas­ta sekä Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ta­los­ta ja Särs­jär­ven lei­ri­kes­kuk­ses­ta. Tämä he­rät­tää häm­men­nys­tä seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa.

Kat­ri Sun­te­la käyt­tää kol­me­vuo­ti­as­ta Valt­te­ri-poi­kaan­sa kak­si ker­taa vii­kos­sa seu­ra­kun­ta­ta­lon ker­hos­sa.

– Tämä on lap­si­per­heil­le ja van­hem­mil­le ih­mi­sil­le tär­keä ko­koon­tu­mis- ja har­ras­tus­paik­ka. Mikä tääl­lä oli­si se vaih­to­eh­to? En ym­mär­rä, mik­si ra­ken­nus on lo­pe­tu­su­han al­la.

Use­am­man lap­sen äi­ti Ma­ria Tai­pa­le sa­noo, et­tä seu­ra­kun­ta­ta­los­ta luo­pu­mi­nen oli­si iso me­ne­tys var­sin­kin juh­la­ti­la­na.

Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen myön­tää, et­tei seu­ra­kun­ta ole on­nis­tu­nut vies­ti­mään, et­tä toi­min­ta ai­o­taan tur­va­ta myös jat­kos­sa.

– Em­me ole osan­neet vies­tiä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta ja sii­tä, et­tä jos­ta­kin kiin­teis­tös­tä luo­pu­es­sam­me py­rim­me löy­tä­mään kor­vaa­vat ti­lat tai ta­vat toi­mia.

Kappeliseurakunnan työhuoneiden lisäksi Pappilan päärakennuksessa on tällä hetkellä diakoniatyön vastaanottotoimintaa. Taustalla näkyvässä punaisessa Pikku Pappilassa on kolme vuokra-asuntoa, ja rakennus on kiinteistöstrategiassa kehitettävien rakennusten listalla. Kuva: Teemu Leppänen

Kappeliseurakunnan työhuoneiden lisäksi Pappilan päärakennuksessa on tällä hetkellä diakoniatyön vastaanottotoimintaa. Taustalla näkyvässä punaisessa Pikku Pappilassa on kolme vuokra-asuntoa, ja rakennus on kiinteistöstrategiassa kehitettävien rakennusten listalla. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Kor­vaa­vis­ta ti­lois­ta kap­pe­li­seu­ra­kun­nan toi­min­nan yl­lä­pi­tä­mi­sek­si Pa­das­jo­el­la on täs­sä vai­hees­sa alus­ta­via aja­tuk­sia. Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko ker­too, et­tä seu­ra­kun­ta­ko­din ym­pä­ris­tös­sä ole­vaa alu­et­ta voi­si ke­hit­tää yh­teis­työs­sä kun­nan kans­sa.

Se voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si asuin­ra­ken­nus­kaa­vaa ja -ra­ken­ta­mis­ta, jos­sa kiin­te­äs­ti tai erik­seen ra­ken­ta­mal­la alu­eel­le tu­li­si toi­mi­ti­la seu­ra­kun­nan käyt­töön yh­teis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Muut­to­tap­pi­o­paik­ka­kun­nal­la tu­lee ol­la re­a­lis­ti, mut­ta Kok­ko nos­taa esil­le, et­tä esi­mer­kik­si Yli­vies­kas­sa täl­lais­ta elin­voi­maa li­sää­vää ke­hi­tys­työ­tä on teh­ty.

– Mei­dän tu­lee ol­la he­reil­lä, tut­kia näi­tä sig­naa­le­ja mah­dol­li­suuk­sil­le ja kuun­nel­la myös lii­ke-elä­män edus­ta­jia.

Pappilan rantasauna Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Pappilan rantasauna Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Kirk­ko­val­tuus­to jät­ti Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an yk­si­mie­li­ses­ti pöy­däl­le vii­me ko­kouk­ses­saan, ja sen kä­sit­te­ly jat­kuu seu­raa­vak­si kiin­teis­tö­se­mi­naa­ris­sa 14. mar­ras­kuu­ta.

Kiin­teis­tö­a­si­oi­ta pää­se­vät poh­ti­maan ryh­mä­töis­sä se­mi­naa­riin osal­lis­tu­vat kirk­ko­val­tuu­te­tut, joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat, kap­pa­lai­set sekä kap­pe­li­neu­vos­to­jen pu­heen­joh­ta­jat. Se­mi­naa­riin on pyy­det­ty pu­heen­vuo­ro myös Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­tä, joka se­kin on ai­keis­sa vä­hen­tää kiin­teis­tö­jään. Li­säk­si pu­heen­vuo­ron saa­vat Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan työ­a­lo­jen esi­mie­het muun mu­as­sa lei­ri­kes­kus­toi­min­nas­ta, nuo­ri­so­työs­tä ja di­a­ko­ni­as­ta.

– Kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suus vah­vis­taa tu­le­vaa pää­tök­sen­te­koa. Vaik­ka kiin­teis­tö­työ­ryh­mä oli teh­nyt hy­vää, pe­rus­teel­lis­ta työ­tä ja hy­vän eh­do­tuk­sen, niin sii­tä ei eh­dit­ty riit­tä­väs­ti käy­dä kes­kus­te­lua. En­nen kaik­kea täy­tyy toi­voa, et­tä tä­hän laa­jas­ti si­tou­du­taan ja se pää­tös on huo­lel­li­ses­ti har­kit­tu, mikä se sit­ten on­kin, sa­noo esi­tyk­sen pöy­däl­le jät­tä­mi­ses­tä teh­nyt val­tuu­tet­tu, hol­lo­la­lai­nen, Pent­ti Lam­pi.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­se­mi­naa­ri strii­ma­taan 14.11. seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-si­vuil­la. Oh­jel­ma al­kaa klo 9.20.

Pappilan navatta Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Pappilan navatta Padasjoella. Kuva: Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gia 2021–25

1 Ta­voi­te on nos­taa toi­mi­ti­lo­jen käyt­tö­as­tet­ta pa­rem­mak­si. Tämä teh­täi­siin luo­pu­mal­la vä­häi­sel­lä seu­ra­kun­nal­li­sel­la käy­töl­lä ole­vis­ta toi­mi­ti­lois­ta sekä ke­hit­tä­mäl­lä ti­lo­jen yh­teis­käyt­töä ja ulos­vuok­raa­mis­ta. Li­säk­si ta­voit­tee­na on te­hos­taa ener­gi­an­käyt­töä ja vä­hen­tää kor­jaus­vel­kaa. Maa-alu­ei­den ar­voa py­ri­tään kas­vat­ta­maan kaa­voi­tuk­sel­la.

2 Ra­ken­nus­ten yl­lä­pi­toon ku­luu Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa yh­teen­sä mil­joo­na eu­roa vuo­des­sa. Suo­raan luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­la on yli 1 800 ne­li­ö­tä, mikä toi­si noin 95 000 eu­ron sääs­töt. Lis­tal­la ovat Kuh­mois­ten Ve­lis­jär­ven lei­ri­kes­kus, Kär­kö­län kir­kon va­ras­to­ra­ken­nus ja Au­rin­ko­kul­man ko­koon­tu­mis­ti­la, Hä­meen­kos­ken Lei­ri­ma­ja ja Koy Kos­ken­rait­ti, Hol­lo­lan Vir­kis­ty­sa­lue ja Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­ti.

3 Luo­pu­mis­ta har­ki­taan Pa­das­jo­en li­säk­si näis­tä: As Oy Su­vi­la Kuh­moi­sis­sa, Mis­si­o­kam­ma­ri Hol­lo­las­sa sekä Kal­li­o­pir­tin lei­ri­kes­kus Kär­kö­läs­sä.

Lue lisää aiheesta

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
26.1.2021

Parti­o­laiset menet­tä­mässä useita kokoon­tu­mis­ti­lo­jaan Lahdessa – "Tilojen kartoitus on hyvässä vauhdissa"

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
8.1.2021

Papinsaaren kappelin remont­ti­päätös saa kiitosta Kuhmoisista: "Nyt meillä on oikein hyvä tunnelma"

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
17.12.2020

Hollolan seurakunta investoi 1,5 miljoonaa euroa Papinsaaren siunaus­kap­pe­liin – "Asettaa lisä­pai­neita kustan­nusten karsi­mi­seksi muualta"

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Uutiset
16.12.2020

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­sille sinetti

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uutiset
4.12.2020

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover